حالت آزمایشی
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.684
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034635
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۸
نوع
فروش
نقطه ورود
3.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.684
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034634
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
3.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.684
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034633
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
3.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.684
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034632
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
3.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.684
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034631
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
3.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۳۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.683
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۳۸
نوع
فروش
نقطه ورود
3.683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۳۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.685
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034629
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
3.685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۹
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.685
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034628
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
3.685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.682
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
3.682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.681
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034626
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
3.681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
فروش
0.01
3.676
3.736
سود
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034625
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
3.676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۵
فروش
0.01
3.722
3.691
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
3.722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
3.691
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۳
فروش
0.01
3.722
3.69
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
3.722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
3.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۵۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۰
فروش
0.01
3.722
3.689
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034441
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۵۳
نوع
فروش
نقطه ورود
3.722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.689
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۸
فروش
0.01
3.726
3.688
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
3.726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
3.688
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۴۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۶
فروش
0.01
3.722
3.685
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034440
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۴۸
نوع
فروش
نقطه ورود
3.722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
3.685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۱:۵۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۲
فروش
0.01
3.726
3.685
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034434
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۱:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
3.726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
3.685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۵۶
فروش
0.01
3.726
3.685
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
3.726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
3.685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۵۴
فروش
0.01
3.726
3.684
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560034435
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
3.726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.684
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033966
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۲۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033964
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۲۷
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۲۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۲۵
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۲۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033962
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۲۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۲۰
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۱۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۳۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۱۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033959
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۳
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۱۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۱۴
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033974
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۱۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033956
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033973
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033971
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۹
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033970
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۹
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033969
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۸
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.708
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033968
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
3.708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
فروش
0.01
3.707
3.755
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۸:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
3.707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
3.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۳۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033700
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۴۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033716
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۴۵
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۷:۰۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۷:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۳۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033699
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۳۰
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۴۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۷:۰۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033731
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۷:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۲۹
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۴۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033714
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۵۹
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033730
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۲۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033697
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۴۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
3.679
3.725
سود
‪0.00 USD‬
QTMUSD
معامله
#1560033713
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۶:۴۳
نوع
فروش
نقطه ورود
3.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
3.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬