حالت آزمایشی
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۳
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
فروش
0.02
0.65796
0.65698
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553709188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.65698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۲
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
فروش
0.02
0.65794
0.65693
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553709153
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.65693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
فروش
0.01
0.6563
0.65698
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553667185
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.6563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.65698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۸:۰۰:۰۶
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
فروش
0.01
0.65619
0.65693
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553664797
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۸:۰۰:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.65693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۲۰:۱۶
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
فروش
0.02
0.66135
0.65698
سود
‪0.09 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553758684
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۲۰:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.66135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.65698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۰۰
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
فروش
0.02
0.66128
0.65693
سود
‪0.09 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553758581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.66128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.65693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۰۱
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۰۴
خرید
0.01
0.66435
0.66635
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553787974
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.66435
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.66635
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۱۰:۰۲
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۹:۰۸
خرید
0.01
0.66251
0.66337
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553760261
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۱۰:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.66251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.66337
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۵۰:۰۱
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۶:۵۲
خرید
0.02
0.6608
0.66175
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553768997
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۵۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.6608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۳:۴۶:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.66175
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۴۰:۰۰
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۴
خرید
0.01
0.66007
0.66207
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553737454
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۴۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.66007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.66207
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۳۰:۰۵
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۳۶:۳۹
خرید
0.02
0.65714
0.65972
سود
‪0.05 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553728365
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۳۰:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۳۶:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.65972
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۰
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۳۶:۳۹
خرید
0.01
0.65887
0.65972
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553710851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۳۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.65972
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۸:۰۰:۱۶
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۵
خرید
0.01
0.65644
0.65844
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553665285
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۸:۰۰:۱۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65644
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.65844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۶
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۵
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651795
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۵۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651813
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۵۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۵
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37014
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651794
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۵۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651812
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۵۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۹
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651811
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۹
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651810
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۸
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651809
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۸
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651808
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۸
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۷
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37012
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651806
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۷
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651805
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۶
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۴۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۸
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37012
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651803
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۸
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۷
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37012
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۷
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37011
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651798
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۶
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.37012
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651797
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.3701
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651779
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.3701
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651778
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37011
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651777
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37011
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651776
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651793
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۰۵:۰۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.02
0.65568
0.65626
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553606078
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۰۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.65626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۰:۰۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
فروش
0.02
0.65593
0.65647
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553663902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.65647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.3701
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651775
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651792
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۲۰:۰۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.01
0.6574
0.65626
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553584193
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۲۰:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.6574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.65626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۰:۰۵:۰۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
فروش
0.01
0.65407
0.65647
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553653708
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۰:۰۵:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.65647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.3701
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37014
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۲۰:۰۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
فروش
0.02
0.65401
0.65647
سود
‪-0.05 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553648814
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۲۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.65647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37011
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651773
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651790
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۰:۰۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
فروش
0.01
0.65226
0.65647
سود
‪-0.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#1553642994
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.65647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651772
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۲۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.37013
1.3664
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#1553651789
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۳۹:۳۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.37013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۳ ۰۷:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬