حالت آزمایشی
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۰۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۸:۲۴
فروش
0.01
0.64947
0.64919
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556718862
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.64947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.64919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۵۱:۵۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۵۱:۴۸
خرید
0.01
1.26563
1.26655
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556693860
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۵۱:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۵۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26655
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۳۸:۴۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۳۵
خرید
0.04
1.26607
1.26626
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556702946
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۳۸:۴۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۳۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.26626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۲۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۲۶
خرید
0.04
1.26607
1.26632
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556703739
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.26632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۵۹:۱۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۱۹
خرید
0.04
1.26599
1.26634
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556703282
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۵۹:۱۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.26634
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۶:۵۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۳:۱۰
خرید
0.04
1.26558
1.26605
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556706782
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۶:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۳:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.26605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۵۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۱:۳۶
خرید
0.01
1.26465
1.26573
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556735515
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۵۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26573
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۴۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۲۰:۰۶
خرید
0.04
1.26506
1.26558
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556732913
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۴۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۲۰:۰۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.26558
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۰۱
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۵۴
خرید
0.04
1.26466
1.26515
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556733489
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.26515
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۴۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۳۳
خرید
0.01
1.26529
1.26566
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556709046
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۴۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.26566
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۳۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۹
خرید
0.01
1.26496
1.26566
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556720136
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۳۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.26566
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۴۴:۳۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۶
خرید
0.01
1.26458
1.26567
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556723156
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۴۴:۳۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26458
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۳:۲۱
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۵۹
خرید
0.04
1.26389
1.26474
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556724897
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۳:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.26474
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۲۵:۲۸
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۰۱
خرید
0.01
1.26475
1.26544
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556721000
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۲۵:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26475
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۱۸:۵۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۵۱:۱۸
خرید
0.01
1.26415
1.26533
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556720933
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۱۸:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۵۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26533
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۱۳:۴۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۵۵
خرید
0.04
1.26443
1.26483
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556720713
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۱۳:۴۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۳۶:۵۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.26483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۴۶:۲۱
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۲۶
خرید
0.01
1.26353
1.26477
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556705164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۴۶:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26477
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۲۵:۴۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۲۳
خرید
0.01
1.2641
1.26476
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556709825
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۲۵:۴۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.2641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.26476
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۹:۱۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۲۱
خرید
0.04
1.2647
1.26475
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556709352
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۹:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.2647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۲۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.26475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۲۳:۲۸
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۱۹
خرید
0.04
1.26435
1.26485
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556709599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۲۳:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26435
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.26485
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۵۵:۲۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۴۵:۰۰
خرید
0.04
1.26336
1.26453
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556711938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۵۵:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۴۵:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.26453
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۳۷:۵۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۲۳:۳۸
خرید
0.04
1.26261
1.26398
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556715790
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۳۷:۵۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۲۳:۳۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.26398
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۵:۲۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۵۸
خرید
0.04
1.2653
1.26582
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556706565
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۵:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.2653
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.26582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۴۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۵۴
خرید
0.04
1.26474
1.26583
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556707465
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۴۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26474
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.26583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۳۹:۰۶
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۳۰
خرید
0.04
1.26612
1.26568
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556702949
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۳۹:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.26568
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۰۲
فروش
0.01
1.26757
1.26457
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556693184
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.26457
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۴۳:۵۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۰۲
فروش
0.01
0.65376
0.65077
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556693069
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۴۳:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.65077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۳۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۰۵:۳۴
فروش
0.04
1.26846
1.26775
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556685149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۰۵:۳۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.26775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۱۹:۳۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۰۵:۳۴
فروش
0.04
1.26844
1.26775
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556685138
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۱۹:۳۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26844
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۰۵:۳۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.26775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۳۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۰۵:۳۳
فروش
0.04
1.26845
1.26775
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556685150
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۰۵:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.26775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۴۱
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۹
فروش
0.01
0.65525
0.65472
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556652066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65525
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.65472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۳۲:۴۶
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۶
خرید
0.01
0.65485
0.65445
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556661314
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۳۲:۴۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.65445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۴
فروش
0.01
0.65382
0.65472
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556674808
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.65472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۰۰:۰۶
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۳
فروش
0.01
1.2682
1.26866
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556685381
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۰۰:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.2682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.26866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۰۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۲
خرید
0.01
0.6553
0.65445
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556652735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.6553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.65445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۲۱
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۱
خرید
0.01
1.26856
1.2684
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556685148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.2684
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۴:۵۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۰
خرید
0.01
0.6532
0.65445
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556652737
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۴:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.6532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۲۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.65445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۲۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۱۹
فروش
0.01
1.26827
1.26802
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556675359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۲۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.26802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۱۵
فروش
0.04
1.26814
1.26802
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556675242
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26814
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۲:۱۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.26802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۱۶
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۳۷
فروش
0.01
1.26856
1.26815
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556676363
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26815
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۵
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۳۳
فروش
0.04
1.26822
1.26815
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556675245
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.26815
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۲
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۳۱
فروش
0.04
1.26823
1.26813
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556675243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.26813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۵۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۲۸
فروش
0.04
1.26837
1.26815
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556675111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.26815
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۲۲
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۲۴
فروش
0.01
1.26826
1.26822
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556675361
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.26822
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۰۲
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۲۱
فروش
0.01
1.26847
1.26822
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556675288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26822
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۰۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۱۸
فروش
0.04
1.26826
1.26822
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556675247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۱۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.26822
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۴۹:۵۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۱۳:۵۶
فروش
0.04
1.26891
1.26838
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556682458
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۴۹:۵۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۱۳:۵۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.26838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۵۴
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۱۳:۵۱
فروش
0.04
1.26866
1.26838
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556682322
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۵۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26866
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.26838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۳۸:۱۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۱۳:۴۵
فروش
0.04
1.26896
1.26837
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556682196
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۳۸:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۱۳:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.26837
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۰۳:۱۴
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۲۰
فروش
0.01
1.26884
1.26864
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556681071
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۰۳:۱۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.26864
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬