၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၄၇
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.73
2328.21
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559075538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၂:၂၁
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25106
1.25198
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559075582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၂:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25198
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၂:၂၀
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.25105
1.25198
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1559075581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၂:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25198
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၃
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.68
2328.21
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559075565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၂
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.67
2328.21
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559075563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၁
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.66
2328.21
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559075562
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၀
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.66
2328.21
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559075558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၀
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.7
2328.21
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559075557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၄၉
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.7
2328.21
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559075556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၄၇
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.75
2328.21
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559075543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၁:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၀၈
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.11
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၀၇
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.09
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၄
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.06
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၀၂
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.19
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၃
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.05
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၂
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.05
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၁
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.93
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၀
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.91
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၉
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.88
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၈
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.86
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၇
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.86
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၇
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.86
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၅
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.86
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၄
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.86
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၂
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2324.88
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2324.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၁
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.1
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၀
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.03
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၀၉
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
2325.13
2327.7
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559072892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၄:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၈:၀၁
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
2319.01
2323.28
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၈:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2323.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၈
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
2319.01
2323.28
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2323.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၇
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
2319.01
2323.28
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065757
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2323.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၅
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
2319.02
2323.28
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2323.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၃
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
2319.01
2323.28
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2323.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၀
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
2319.07
2323.28
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2323.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၉
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.06
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၈
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.12
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၇
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.14
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၆
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.14
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၅
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.09
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.09
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၄
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.06
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၃
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.08
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၁၈
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.02
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၁၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၁၆
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2320.11
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559063849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၅:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2320.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၈:၂၁
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2317.74
2320.68
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၈:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2317.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၈:၁၄
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
155.677
155.648
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1559065189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၈:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၈:၁၂
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
155.677
155.648
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#1559065188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၈:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
155.648
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၇:၀၈
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2318.39
2320.68
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၇:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2318.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၇:၀၆
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2318.39
2320.68
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၇:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2318.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၇:၀၅
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2318.39
2320.68
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559065132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၇:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2318.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၄:၃၂
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
2319.72
2320.68
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559064710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၄:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD