၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၂၀:၁၆
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.66135
0.65698
အမြတ်
0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553758684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၂၀:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၁၅:၀၀
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.66128
0.65693
အမြတ်
0.09 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553758581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၅၅:၀၃
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.65796
0.65698
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553709188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၅၅:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၅၅:၀၂
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.65794
0.65693
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553709153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၅၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၀၁
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.6563
0.65698
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553667185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၈:၀၀:၀၆
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.65619
0.65693
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553664797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၈:၀၀:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၀၁
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၉:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66435
0.66635
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553787974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66635
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၁၀:၀၂
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၃၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66251
0.66337
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553760261
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၁၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၃၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66337
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၅၀:၀၁
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.6608
0.66175
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553768997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၅၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66175
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၀:၀၀
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၀၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.66007
0.66207
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553737454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.66207
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၅
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၃၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.65714
0.65972
အမြတ်
0.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553728365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65972
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၅:၀၀
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၃၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65887
0.65972
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553710851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65972
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၈:၀၀:၁၆
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65644
0.65844
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553665285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၈:၀၀:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37012
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37011
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37012
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၅
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၅၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၅
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37014
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၅၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၉
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၉
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37012
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၈
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37012
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၇
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37011
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၆
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37009
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37009
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၅
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37009
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37009
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၅
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37009
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37009
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3701
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3701
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၃
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37011
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၃
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37011
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၀၅:၀၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.65568
0.65626
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553606078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65626
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၀:၀၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.65593
0.65647
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553663902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3701
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37013
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၂၀:၀၃
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.6574
0.65626
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553584193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၂၀:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65626
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၀:၀၅:၀၄
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.65407
0.65647
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553653708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၀:၀၅:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၂
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.3701
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၃
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37014
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၃၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၂၀:၀၀
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.02
0.65401
0.65647
အမြတ်
-0.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553648814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၂၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.65647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၁
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37011
1.3664
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553651773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37011
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3664
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.14 USD