23.11.2023 09:00:01
05.12.2023 13:25:11
فروخت
0.01
0.6563
0.65698
منافع
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553667185
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.11.2023 09:00:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.6563
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 13:25:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65698
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
23.11.2023 08:00:06
05.12.2023 13:25:11
فروخت
0.01
0.65619
0.65693
منافع
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553664797
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.11.2023 08:00:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65619
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 13:25:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65693
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
28.11.2023 02:20:16
05.12.2023 13:25:11
فروخت
0.02
0.66135
0.65698
منافع
‪0.09 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553758684
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.11.2023 02:20:16
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.66135
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.09 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 13:25:11
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.65698
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.09 USD‬
28.11.2023 02:15:00
05.12.2023 13:25:11
فروخت
0.02
0.66128
0.65693
منافع
‪0.09 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553758581
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.11.2023 02:15:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.66128
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.09 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 13:25:11
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.65693
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.09 USD‬
24.11.2023 16:55:03
05.12.2023 13:25:11
فروخت
0.02
0.65796
0.65698
منافع
‪0.02 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553709188
افتتاحی تاریخ اور وقت
24.11.2023 16:55:03
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65796
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 13:25:11
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.65698
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
24.11.2023 16:55:02
05.12.2023 13:25:11
فروخت
0.02
0.65794
0.65693
منافع
‪0.02 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553709153
افتتاحی تاریخ اور وقت
24.11.2023 16:55:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65794
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 13:25:11
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.65693
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
28.11.2023 17:40:01
28.11.2023 18:59:04
خرید
0.01
0.66435
0.66635
منافع
‪0.02 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553787974
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.11.2023 17:40:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.66435
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.11.2023 18:59:04
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.66635
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
28.11.2023 03:10:02
28.11.2023 17:39:08
خرید
0.01
0.66251
0.66337
منافع
‪0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553760261
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.11.2023 03:10:02
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.66251
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.11.2023 17:39:08
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.66337
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
28.11.2023 09:50:01
28.11.2023 13:46:52
خرید
0.02
0.6608
0.66175
منافع
‪0.02 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553768997
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.11.2023 09:50:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.6608
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.11.2023 13:46:52
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66175
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
27.11.2023 10:40:00
28.11.2023 03:07:34
خرید
0.01
0.66007
0.66207
منافع
‪0.02 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553737454
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.11.2023 10:40:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.66007
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.11.2023 03:07:34
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.66207
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
27.11.2023 05:30:05
27.11.2023 10:36:39
خرید
0.02
0.65714
0.65972
منافع
‪0.05 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553728365
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.11.2023 05:30:05
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.65714
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.11.2023 10:36:39
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.65972
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.05 USD‬
24.11.2023 17:05:00
27.11.2023 10:36:39
خرید
0.01
0.65887
0.65972
منافع
‪0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553710851
افتتاحی تاریخ اور وقت
24.11.2023 17:05:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.65887
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.11.2023 10:36:39
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65972
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
23.11.2023 08:00:16
24.11.2023 17:01:55
خرید
0.01
0.65644
0.65844
منافع
‪0.02 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553665285
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.11.2023 08:00:16
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.65644
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
24.11.2023 17:01:55
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65844
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
22.11.2023 20:39:35
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37014
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651794
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:35
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37014
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:50
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651812
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:49
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651811
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:49
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:49
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651810
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:49
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651809
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:48
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651808
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:48
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651807
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:48
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:47
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37012
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651806
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:47
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37012
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:47
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651805
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:47
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:46
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651804
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:46
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:38
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37012
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651803
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:38
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37012
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:38
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651802
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:38
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:37
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37012
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651799
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:37
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37012
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:37
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37011
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651798
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:37
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37011
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:36
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37012
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651797
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:36
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37012
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:36
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651796
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:36
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:35
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651795
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:35
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:50
23.11.2023 07:59:26
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651813
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:26
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:23
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37011
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651777
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:23
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37011
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:23
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37011
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651776
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:23
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37011
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:34
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651793
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:34
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
21.11.2023 20:05:00
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.02
0.65568
0.65626
منافع
‪0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553606078
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.11.2023 20:05:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.65568
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.65626
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
23.11.2023 07:50:00
23.11.2023 07:59:25
فروخت
0.02
0.65593
0.65647
منافع
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553663902
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:50:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65593
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.65647
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
22.11.2023 20:39:22
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.3701
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651775
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:22
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3701
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:34
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651792
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:34
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
21.11.2023 09:20:03
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.01
0.6574
0.65626
منافع
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553584193
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.11.2023 09:20:03
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.6574
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65626
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
23.11.2023 00:05:04
23.11.2023 07:59:25
فروخت
0.01
0.65407
0.65647
منافع
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553653708
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.11.2023 00:05:04
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65407
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65647
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
22.11.2023 20:39:22
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.3701
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651774
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:22
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3701
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:33
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37014
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651791
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:33
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37014
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 19:20:00
23.11.2023 07:59:25
فروخت
0.02
0.65401
0.65647
منافع
‪-0.05 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553648814
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 19:20:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65401
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.65647
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.05 USD‬
22.11.2023 20:39:21
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37011
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651773
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:21
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37011
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:33
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651790
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:33
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 17:20:00
23.11.2023 07:59:25
فروخت
0.01
0.65226
0.65647
منافع
‪-0.04 USD‬
AUDUSD
سودا
#1553642994
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 17:20:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65226
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65647
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
22.11.2023 20:39:20
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651772
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:20
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:32
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37013
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651789
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:32
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:19
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.3701
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651771
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:19
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3701
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬
22.11.2023 20:39:31
23.11.2023 07:59:25
خرید
0.05
1.37012
1.3664
منافع
‪-0.14 USD‬
USDCAD
سودا
#1553651788
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.11.2023 20:39:31
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.37012
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.11.2023 07:59:25
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.3664
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.14 USD‬