25.04.2024 10:54:14
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.86
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072898
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:14
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.86
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:12
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.88
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072896
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.88
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:11
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.1
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072895
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.1
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:10
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.03
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072893
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:10
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.03
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:09
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.13
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072892
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:09
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.13
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:08
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.11
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072890
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:08
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.11
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:07
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.09
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072888
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.09
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:24
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.06
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072912
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:24
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.06
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:02
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.19
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072884
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.19
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:23
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.05
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072910
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:23
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.05
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:22
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2325.05
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072908
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:22
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2325.05
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:21
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.93
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072907
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:21
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.93
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:20
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.91
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072905
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:20
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.91
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:19
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.88
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072904
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:19
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.88
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:18
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.86
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072903
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:18
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.86
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:17
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.86
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072902
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:17
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.86
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:17
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.86
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072900
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:17
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.86
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 10:54:15
25.04.2024 11:04:02
فروخت
0.01
2324.86
2327.7
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072899
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 10:54:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2324.86
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 11:04:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2327.7
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 09:28:01
25.04.2024 09:52:00
فروخت
0.01
2319.01
2323.28
منافع
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065760
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:28:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2319.01
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:52:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2323.28
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
25.04.2024 09:27:58
25.04.2024 09:52:00
فروخت
0.01
2319.01
2323.28
منافع
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065758
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:27:58
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2319.01
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:52:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2323.28
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
25.04.2024 09:27:57
25.04.2024 09:52:00
فروخت
0.01
2319.01
2323.28
منافع
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065757
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:27:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2319.01
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:52:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2323.28
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
25.04.2024 09:27:55
25.04.2024 09:52:00
فروخت
0.01
2319.02
2323.28
منافع
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065756
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:27:55
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2319.02
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:52:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2323.28
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
25.04.2024 09:27:53
25.04.2024 09:52:00
فروخت
0.01
2319.01
2323.28
منافع
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065755
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:27:53
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2319.01
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:52:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2323.28
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
25.04.2024 09:27:50
25.04.2024 09:52:00
فروخت
0.01
2319.07
2323.28
منافع
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065754
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:27:50
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2319.07
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:52:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2323.28
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
25.04.2024 09:18:12
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
155.677
155.648
منافع
‪0.00 USD‬
USDJPY
سودا
#1559065188
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:18:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
155.677
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
155.648
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.00 USD‬
25.04.2024 09:17:08
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2318.39
2320.68
منافع
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065136
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:17:08
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2318.39
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
25.04.2024 09:17:06
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2318.39
2320.68
منافع
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065133
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:17:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2318.39
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
25.04.2024 09:17:05
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2318.39
2320.68
منافع
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065132
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:17:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2318.39
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
25.04.2024 09:14:32
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2319.72
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559064710
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:14:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2319.72
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:39
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.06
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063859
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:39
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.06
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:38
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.12
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063858
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:38
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.12
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:37
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.14
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063857
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:37
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.14
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:36
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.14
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063856
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:36
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.14
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:35
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.09
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063855
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.09
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:34
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.06
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063854
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:34
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.06
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:33
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.08
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063853
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:33
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.08
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:18
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.02
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063851
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:18
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.02
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 08:55:16
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2320.11
2320.68
منافع
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063849
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:55:16
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2320.11
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
25.04.2024 09:18:21
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
2317.74
2320.68
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065193
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:18:21
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.74
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.68
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 09:18:14
25.04.2024 09:26:43
فروخت
0.01
155.677
155.648
منافع
‪0.00 USD‬
USDJPY
سودا
#1559065189
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:18:14
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
155.677
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 09:26:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
155.648
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.00 USD‬
25.04.2024 08:45:53
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.6
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063287
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:45:53
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.6
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:46:12
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.92
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063307
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:46:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.92
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:45:52
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.6
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063286
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:45:52
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.6
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:46:10
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.92
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063306
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:46:10
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.92
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:45:49
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.61
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063284
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:45:49
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.61
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:46:09
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.92
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063304
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:46:09
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.92
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:46:08
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.92
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063303
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:46:08
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.92
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:46:06
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.92
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063301
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:46:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.92
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:46:05
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.92
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063300
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:46:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.92
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
25.04.2024 08:46:04
25.04.2024 08:53:03
فروخت
0.01
2317.92
2320.66
منافع
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063299
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:46:04
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2317.92
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.04.2024 08:53:03
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2320.66
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬