17.06.2024 02:00:05
18.06.2024 16:42:27
ទិញ
0.01
0.66181
0.66381
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561119281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 02:00:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66181
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:42:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.06.2024 02:00:03
18.06.2024 03:01:54
លក់
0.01
0.89028
0.88828
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1561119237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 02:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 03:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.06.2024 02:00:05
17.06.2024 21:20:01
ទិញ
0.01
1.26878
1.27078
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1561119282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 02:00:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 21:20:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27078
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.06.2024 02:00:05
17.06.2024 21:01:45
ទិញ
0.01
1.07073
1.07273
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1561119283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 02:00:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 21:01:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07273
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.06.2024 02:00:05
17.06.2024 14:35:53
ទិញ
0.01
0.89038
0.89238
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1561119284
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 02:00:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89038
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:35:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.06.2024 02:00:03
17.06.2024 09:09:06
លក់
0.01
1.26865
1.26665
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1561119239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 02:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 09:09:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.06.2024 02:00:03
17.06.2024 09:01:32
លក់
0.01
0.66166
0.65966
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561119240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 02:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 09:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
17.06.2024 02:00:04
17.06.2024 09:00:57
លក់
0.01
0.61394
0.61194
ចំណេញ
0.02 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561119256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 02:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 09:00:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61194
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.06.2024 17:00:03
17.06.2024 01:06:26
ទិញ
0.02
0.65983
0.66154
ចំណេញ
0.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561103788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 17:00:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.06.2024 16:00:04
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
0.66083
0.66167
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561098671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 16:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66167
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
14.06.2024 15:00:07
17.06.2024 01:06:26
ទិញ
0.01
0.61367
0.61376
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561094196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 15:00:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.61367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61376
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.06.2024 15:00:07
17.06.2024 01:06:26
ទិញ
0.01
0.66166
0.66154
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561094195
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 15:00:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.06.2024 14:46:05
17.06.2024 01:06:26
លក់
1
2.955
2.993
ចំណេញ
-0.38 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116790
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:46:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.955
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.38 USD
16.06.2024 14:16:58
17.06.2024 01:06:26
លក់
1
2.967
2.993
ចំណេញ
-0.26 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:16:58
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.26 USD
14.06.2024 20:00:04
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
0.89057
0.89035
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1561111623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 20:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.06.2024 14:16:43
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.1
2.967
2.993
ចំណេញ
-0.03 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:16:43
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.06.2024 20:00:00
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
1.26859
1.26864
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1561111454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 20:00:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26859
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.06.2024 14:16:40
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.1
2.967
2.993
ចំណេញ
-0.03 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:16:40
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.06.2024 15:00:04
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
0.61356
0.61396
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561094160
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 15:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61396
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.06.2024 19:00:06
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.02
1.06981
1.07074
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1561109920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 19:00:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
16.06.2024 14:16:38
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.1
2.967
2.993
ចំណេញ
-0.03 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:16:38
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.06.2024 19:00:03
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
0.89059
0.89035
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1561109884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 19:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.06.2024 14:16:35
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.1
2.967
2.993
ចំណេញ
-0.03 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:16:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.06.2024 19:00:03
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.02
1.26823
1.26864
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1561109883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 19:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
16.06.2024 14:16:33
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.1
2.967
2.993
ចំណេញ
-0.03 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:16:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.06.2024 19:00:03
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
0.66141
0.66167
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561109882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 19:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66167
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.06.2024 14:16:30
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.1
2.967
2.993
ចំណេញ
-0.03 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:16:30
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.06.2024 23:00:03
17.06.2024 01:06:26
ទិញ
0.01
1.37337
1.37299
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1561114679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 23:00:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37337
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.06.2024 19:00:03
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
1.06981
1.07074
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1561109881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 19:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
16.06.2024 14:16:28
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.1
2.967
2.993
ចំណេញ
-0.03 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 14:16:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.06.2024 19:00:10
17.06.2024 01:06:26
ទិញ
0.01
1.06992
1.07059
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1561109942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 19:00:10
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06992
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07059
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.06.2024 17:00:04
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
1.06693
1.07074
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1561103798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 17:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
14.06.2024 19:00:06
17.06.2024 01:06:26
ទិញ
0.01
0.89072
0.89006
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1561109925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 19:00:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
14.06.2024 17:00:03
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
1.26628
1.26864
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1561103781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 17:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26628
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
14.06.2024 19:00:06
17.06.2024 01:06:26
ទិញ
0.01
1.26833
1.2684
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1561109923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 19:00:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.06.2024 16:00:05
17.06.2024 01:06:26
លក់
0.01
0.61296
0.61396
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1561098687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 16:00:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61396
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
14.06.2024 18:05:18
17.06.2024 01:06:26
ទិញ
0.01
1.37534
1.37299
ចំណេញ
-0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1561107767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 18:05:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37534
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
16.06.2024 09:02:18
16.06.2024 13:41:40
លក់
0.1
2.932
2.97
ចំណេញ
-0.04 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 09:02:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
16.06.2024 09:02:15
16.06.2024 13:41:40
លក់
0.1
2.931
2.97
ចំណេញ
-0.04 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 09:02:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
16.06.2024 09:02:12
16.06.2024 13:41:40
លក់
0.1
2.931
2.97
ចំណេញ
-0.04 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116672
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 09:02:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
15.06.2024 21:24:50
16.06.2024 13:41:40
លក់
1
2.941
2.97
ចំណេញ
-0.29 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2024 21:24:50
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.29 USD
15.06.2024 21:24:39
16.06.2024 13:41:40
លក់
2
2.941
2.97
ចំណេញ
-0.58 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2024 21:24:39
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.58 USD
15.06.2024 21:24:37
16.06.2024 13:41:40
លក់
2
2.941
2.97
ចំណេញ
-0.58 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2024 21:24:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.58 USD
16.06.2024 09:02:27
16.06.2024 13:41:40
លក់
0.1
2.931
2.97
ចំណេញ
-0.04 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 09:02:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
16.06.2024 09:02:24
16.06.2024 13:41:40
លក់
0.1
2.932
2.97
ចំណេញ
-0.04 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 09:02:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
16.06.2024 09:02:21
16.06.2024 13:41:40
លក់
0.1
2.932
2.97
ចំណេញ
-0.04 USD
QTMUSD
ព្រមព្រៀង
#1561116675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2024 09:02:21
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2.932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2024 13:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
2.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
14.06.2024 15:34:07
14.06.2024 18:05:17
លក់
0.01
1.377
1.37535
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1561096888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 15:34:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 18:05:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.06.2024 15:00:09
14.06.2024 18:04:11
លក់
0.01
0.89199
0.88999
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1561094206
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 15:00:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 18:04:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.06.2024 15:00:07
14.06.2024 18:04:11
លក់
0.01
0.892
0.89
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1561094197
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 15:00:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 18:04:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.06.2024 15:00:04
14.06.2024 18:04:11
លក់
0.01
0.892
0.89
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1561094162
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 15:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 18:04:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD