28.11.2023 02:20:16
05.12.2023 13:25:11
លក់
0.02
0.66135
0.65698
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553758684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 02:20:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 13:25:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.65698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
28.11.2023 02:15:00
05.12.2023 13:25:11
លក់
0.02
0.66128
0.65693
ចំណេញ
0.09 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553758581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 02:15:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 13:25:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.65693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
24.11.2023 16:55:03
05.12.2023 13:25:11
លក់
0.02
0.65796
0.65698
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553709188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 16:55:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 13:25:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.65698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
24.11.2023 16:55:02
05.12.2023 13:25:11
លក់
0.02
0.65794
0.65693
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553709153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 16:55:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 13:25:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.65693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.11.2023 09:00:01
05.12.2023 13:25:11
លក់
0.01
0.6563
0.65698
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553667185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2023 09:00:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 13:25:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.11.2023 08:00:06
05.12.2023 13:25:11
លក់
0.01
0.65619
0.65693
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553664797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2023 08:00:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 13:25:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
28.11.2023 17:40:01
28.11.2023 18:59:04
ទិញ
0.01
0.66435
0.66635
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553787974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 17:40:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66435
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 18:59:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
28.11.2023 03:10:02
28.11.2023 17:39:08
ទិញ
0.01
0.66251
0.66337
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553760261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 03:10:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 17:39:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
28.11.2023 09:50:01
28.11.2023 13:46:52
ទិញ
0.02
0.6608
0.66175
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553768997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 09:50:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 13:46:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.11.2023 10:40:00
28.11.2023 03:07:34
ទិញ
0.01
0.66007
0.66207
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553737454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 10:40:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 03:07:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66207
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.11.2023 05:30:05
27.11.2023 10:36:39
ទិញ
0.02
0.65714
0.65972
ចំណេញ
0.05 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553728365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 05:30:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2023 10:36:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.65972
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
24.11.2023 17:05:00
27.11.2023 10:36:39
ទិញ
0.01
0.65887
0.65972
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553710851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 17:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2023 10:36:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65972
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2023 08:00:16
24.11.2023 17:01:55
ទិញ
0.01
0.65644
0.65844
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553665285
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2023 08:00:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65644
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2023 17:01:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.11.2023 20:39:38
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37012
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:38
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:38
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651802
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:38
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:37
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37012
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:37
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:37
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37011
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:37
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:36
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37012
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:36
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:35
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:35
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:50
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651813
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:35
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37014
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:35
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:50
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:49
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:49
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:47
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37012
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:47
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:47
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:47
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:46
23.11.2023 07:59:26
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:17
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37012
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:17
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:27
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37011
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:27
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37011
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:26
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37009
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:25
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37009
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:25
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37009
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:24
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.3701
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:24
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.3701
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:23
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37011
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:23
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37011
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:34
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
21.11.2023 20:05:00
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.02
0.65568
0.65626
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553606078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 20:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.65626
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.11.2023 07:50:00
23.11.2023 07:59:25
លក់
0.02
0.65593
0.65647
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553663902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2023 07:50:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65593
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.65647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.11.2023 20:39:22
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.3701
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:34
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37013
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
21.11.2023 09:20:03
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.01
0.6574
0.65626
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553584193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 09:20:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65626
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.11.2023 00:05:04
23.11.2023 07:59:25
លក់
0.01
0.65407
0.65647
ចំណេញ
-0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1553653708
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2023 00:05:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65407
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
22.11.2023 20:39:22
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.3701
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:33
23.11.2023 07:59:25
ទិញ
0.05
1.37014
1.3664
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1553651791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 20:39:33
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2023 07:59:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD