Chế độ demo
16.04.2024 21:21:40
17.04.2024 02:11:26
Mua
0.01
1.24263
1.24275
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558641755
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 21:21:40
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 02:11:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24275
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 20:45:54
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.24304
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639444
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:45:54
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:49:13
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.2425
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639560
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:49:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:45:52
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.24315
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639442
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:45:52
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24315
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:49:12
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24249
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639558
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:49:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:49:11
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24249
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639557
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:49:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:49:10
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.2425
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639555
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:49:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:49:09
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.2425
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639554
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:49:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:49:05
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24251
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639553
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:49:05
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:50:34
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24232
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639651
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:49:03
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.2425
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639552
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:49:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:50:33
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.2423
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639649
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:33
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:49:02
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24246
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639551
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:49:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24246
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:50:32
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.2423
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639648
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:46:29
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24277
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639465
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:46:29
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:50:31
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24229
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639647
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:31
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:46:13
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.2429
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639461
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:46:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2429
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:50:21
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24218
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639644
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:46:11
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.24298
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639460
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:46:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:50:19
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24217
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639638
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:46:09
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.24301
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639459
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:46:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24301
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:50:18
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24212
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639637
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:46:07
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.24301
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639457
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:46:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24301
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:50:14
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24212
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639634
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:14
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:46:03
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.243
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639454
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:46:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:50:13
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24211
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639632
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24211
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:46:00
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.24301
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639447
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:46:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24301
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:50:13
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24211
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639631
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24211
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 20:45:56
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.02
1.243
1.2446
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639445
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:45:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 20:50:11
16.04.2024 21:13:06
Mua
0.01
1.24211
1.2446
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1558639630
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:50:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.24211
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:13:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 15:38:40
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38108
1.3807
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618950
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:40
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 15:38:38
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38105
1.3807
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618949
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 15:38:33
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38107
1.3807
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618946
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:33
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 15:38:32
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.3811
1.3807
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618944
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.3811
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 15:38:56
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38088
1.3807
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619004
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:56
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 16:00:40
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38184
1.3807
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558620661
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 16:00:40
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
16.04.2024 15:46:27
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38134
1.3807
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619520
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:46:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
16.04.2024 15:38:54
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38088
1.3807
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618994
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:54
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:40:38
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38067
1.3807
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619188
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:40:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:40:37
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38066
1.3807
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619187
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:40:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38066
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:40:36
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38066
1.3807
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619186
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:40:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38066
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:40:36
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38068
1.3807
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619185
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:40:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 20:02:29
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38271
1.3807
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558636597
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 20:02:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
16.04.2024 15:38:46
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38074
1.3807
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618957
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:38:43
16.04.2024 21:12:57
Bán
0.02
1.38098
1.3807
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618953
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:43
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38098
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.3807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:40:35
16.04.2024 21:10:43
Bán
0.02
1.38071
1.38052
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619182
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:40:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:10:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.38052
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:40:34
16.04.2024 21:10:42
Bán
0.02
1.38071
1.38053
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619181
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:40:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:10:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.38053
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:38:55
16.04.2024 21:10:41
Bán
0.02
1.38087
1.38053
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558619001
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:10:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.38053
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:38:47
16.04.2024 21:10:41
Bán
0.02
1.38074
1.38053
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618967
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.38074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:10:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.38053
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.04.2024 15:38:54
16.04.2024 21:10:26
Bán
0.02
1.3808
1.38047
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1558618991
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 15:38:54
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.3808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 21:10:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.38047
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD