حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۴۰:۱۰
1.26867
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۴۰:۱۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26867
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۳۹:۱۳
1.26888
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۳۹:۱۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26888
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۳۶:۳۲
1.26904
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۳۶:۳۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26904
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۱۶
1.26856
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۱۶
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26856
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۲۲
1.26826
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۲۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26826
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۲۰
1.26827
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۲۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26827
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۰۲
1.26847
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26847
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۰۰
1.26826
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26826
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۵
1.26822
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26822
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۲
1.26823
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26823
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۰
1.26814
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۵۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26814
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۵۹
1.26837
1.26893
0.00000
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۵۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26837
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.26893
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۳
0.65382
0.65414
0.67910
0.65080
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.65382
Stop loss
0.67910
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65414
Take profit
0.65080
فروش در
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۳
0.65592
0.65382
0.68122
0.65292
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۳
نوع
فروش در
قیمت باز شدن
0.65592
Stop loss
0.68122
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65382
Take profit
0.65292
خرید در
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۰۳
0.65110
0.65326
0.62580
0.65410
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۰۳
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
0.65110
Stop loss
0.62580
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65326
Take profit
0.65410
خرید
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۴:۵۹
0.65320
0.65404
0.62790
0.65620
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۴:۵۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.65320
Stop loss
0.62790
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65404
Take profit
0.65620
خرید در
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۳۲:۴۷
0.65275
0.65486
0.62745
0.65575
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۳۲:۴۷
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
0.65275
Stop loss
0.62745
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65486
Take profit
0.65575
خرید
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۳۲:۴۶
0.65485
0.65404
0.62954
0.65784
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۳۲:۴۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.65485
Stop loss
0.62954
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65404
Take profit
0.65784
خرید
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۰۲
0.65530
0.65404
0.62999
0.65829
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.65530
Stop loss
0.62999
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65404
Take profit
0.65829
فروش در
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۴۲
0.65735
0.65525
0.68265
0.65435
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۴۲
نوع
فروش در
قیمت باز شدن
0.65735
Stop loss
0.68265
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65525
Take profit
0.65435
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۴۱
0.65525
0.65414
0.68056
0.65226
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۴۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
0.65525
Stop loss
0.68056
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.65414
Take profit
0.65226
خرید
0.04
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۴۰
0.65537
0.65404
0.00000
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۱۲:۴۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
0.65537
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.65404
Take profit
0.00000