د ډیمو حالت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۷:۲۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۲۴
خرڅول
0.01
2438.68
2442.38
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560050576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۷:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2438.68
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2442.38
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۷:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۲۴
خرڅول
0.01
2438.7
2442.38
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560050572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۷:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2438.7
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2442.38
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۸:۴۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
خرڅول
0.01
2436.18
2439.68
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۸:۴۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2436.18
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2439.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۸:۳۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
خرڅول
0.01
2436.11
2439.68
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۸:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2436.11
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2439.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۴:۰۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
خرڅول
0.01
2435.26
2439.68
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049601
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۴:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2435.26
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2439.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۵۹
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
خرڅول
0.01
2435.08
2439.68
ګټه
‪-0.05 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2435.08
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.05 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2439.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.05 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۴۴:۰۶
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
خرڅول
0.01
2436.35
2439.68
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۴۴:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2436.35
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2439.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۲:۳۹
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۵۴
خرڅول
0.01
2438.61
2435.96
ګټه
‪0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۲:۳۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2438.61
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2435.96
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۲:۳۴
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۵۲
خرڅول
0.01
2438.5
2435.93
ګټه
‪0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۲:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2438.5
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2435.93
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۲:۳۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۵۰
خرڅول
0.01
2438.5
2435.92
ګټه
‪0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۲:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2438.5
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2435.92
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.03 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۲:۳۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۴۸
خرڅول
0.01
2438.5
2436.08
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560049056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۲:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2438.5
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2436.08
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۴۹
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.48
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560039996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۴۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.48
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۳:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.39
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560040009
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۳:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.39
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۷
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.39
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560040004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.39
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۶
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.39
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560040003
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.39
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۵
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.5
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560040002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.5
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۴
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.39
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560040001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.39
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.44
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560040000
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.44
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.59
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560039998
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.59
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
خرڅول
0.01
2422.55
2426.67
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1560039997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2422.55
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2426.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
خریداری کول
0.01
3.622
3.543
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3.622
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.543
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۵۹
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
خریداری کول
0.01
3.62
3.543
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۵۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3.62
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.543
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۴۵
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
خریداری کول
0.01
3.643
3.543
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۴۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3.643
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.543
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۹:۵۷
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
خریداری کول
0.01
3.6
3.543
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۹:۵۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3.6
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.543
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۲۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
خریداری کول
0.01
3.619
3.543
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3.619
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.543
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۱۹
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
خریداری کول
0.01
3.619
3.543
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3.619
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.543
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۰۶
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
خریداری کول
0.01
3.621
3.543
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3.621
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.543
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۰۴
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
خریداری کول
0.01
3.622
3.543
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
3.622
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.543
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۲۹
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۳۵
خرڅول
0.01
3.712
3.642
ګټه
‪0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.712
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۳۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۳۳
خرڅول
0.01
3.712
3.642
ګټه
‪0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.712
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۰۰
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۳۱
خرڅول
0.01
3.686
3.642
ګټه
‪0.00 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.686
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۷:۵۹
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۹
خرڅول
0.01
3.686
3.642
ګټه
‪0.00 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۷:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.686
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۲۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۶
خرڅول
0.01
3.683
3.642
ګټه
‪0.00 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560035109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.683
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۳۳
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۳
خرڅول
0.01
3.712
3.642
ګټه
‪0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.712
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۲۵
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۱
خرڅول
0.01
3.712
3.642
ګټه
‪0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۲۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.712
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.682
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.682
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.681
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.681
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.676
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.676
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.684
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.684
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.684
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.684
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.684
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034633
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.684
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.684
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.684
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.684
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۴۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.684
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۳۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.683
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034630
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۳۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.683
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۳۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.685
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.685
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۹
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
خرڅول
0.01
3.685
3.736
ګټه
‪-0.01 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.685
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.736
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۵
خرڅول
0.01
3.722
3.691
ګټه
‪0.00 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.722
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.691
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۳
خرڅول
0.01
3.722
3.69
ګټه
‪0.00 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.722
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.69
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۵۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۰
خرڅول
0.01
3.722
3.689
ګټه
‪0.00 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۵۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.722
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.689
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۸
خرڅول
0.01
3.726
3.688
ګټه
‪0.00 USD‬
QTMUSD
سودا
#1560034437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
3.726
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
3.688
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬