Chế độ demo
Mua
0.05
08.12.2023 09:10:06
1.07811
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-1.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 09:10:06
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07811
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 09:10:05
1.07811
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-1.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 09:10:05
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07811
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-1.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 09:10:04
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07811
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-1.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 09:10:04
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07811
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 09:10:03
1.07811
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-1.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 09:10:03
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07811
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 09:10:02
1.07811
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-1.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 09:10:02
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07811
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 09:10:01
1.07811
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-1.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 09:10:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07811
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 08:37:47
1.07877
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-4.60 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 08:37:47
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07877
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 08:37:46
1.07877
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-4.60 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 08:37:46
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07877
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 08:37:45
1.07876
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-4.55 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 08:37:45
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07876
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
08.12.2023 08:37:44
1.07873
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-4.40 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 08:37:44
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07873
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-8.98 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 08:49:09
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-8.98 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 08:49:09
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
06.12.2023 08:49:08
1.07931
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-8.98 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 08:49:08
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
06.12.2023 03:58:55
1.07929
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-8.88 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 03:58:55
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07929
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
06.12.2023 03:58:54
1.07929
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-8.88 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 03:58:54
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07929
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
06.12.2023 03:58:53
1.07929
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-8.88 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 03:58:53
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07929
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 17:38:21
1.08150
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-20.35 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 17:38:21
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-20.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 17:38:20
1.08146
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-20.15 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 17:38:20
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08146
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-20.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 17:38:19
1.08150
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-20.35 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 17:38:19
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-20.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 13:29:19
1.08282
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-26.95 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 13:29:19
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08282
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 13:29:18
1.08282
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-26.95 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 13:29:18
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08282
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 11:07:17
1.08338
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-29.75 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 11:07:17
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08338
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 11:07:16
1.08338
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-29.75 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 11:07:16
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08338
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 11:01:43
1.08369
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-31.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 11:01:43
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08369
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-31.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Mua
0.05
05.12.2023 11:01:42
1.08371
1.07785
0.00000
1.08500
Lợi nhuận
-31.40 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 11:01:42
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08371
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-31.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.07785
Chốt lời
1.08500
Sao chép
163 514.24 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
245.31%
0.00
0.00
Lợi nhuận
61 114.36 USD
Unicorn-Forex
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2023 17:21:19
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
61 114.36 USD
Khối lượng giao dịch
163 514.24 USD
Chốt lời
0.00