ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၆
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-9.77 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၅
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-9.77 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၄
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-9.77 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၄
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-9.77 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၃
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-9.77 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၂
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-9.77 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၁
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-9.77 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၁၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၃၇:၄၇
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-13.07 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၃၇:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07877
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၃၇:၄၆
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-13.07 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၃၇:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07877
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၃၇:၄၅
1.07876
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-13.02 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၃၇:၄၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07876
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၃၇:၄၄
1.07873
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-12.87 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၃၇:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07873
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၉:၀၉
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-17.45 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၉:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၉:၀၉
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-17.45 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၉:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၉:၀၈
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-17.45 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၉:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၈:၅၅
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-17.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၈:၅၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07929
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၈:၅၄
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-17.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၈:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07929
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၈:၅၃
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-17.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၈:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07929
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၈:၂၁
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-28.82 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၈:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၈:၂၀
1.08146
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-28.62 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၈:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၈:၁၉
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-28.82 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၃၈:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၉:၁၉
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-35.42 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၉:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08282
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-35.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၉:၁၈
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-35.42 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၉:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08282
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-35.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၇:၁၇
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-38.22 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၇:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08338
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-38.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၇:၁၆
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-38.22 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၇:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08338
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-38.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၁:၄၃
1.08369
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-39.77 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၁:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08369
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၁:၄၂
1.08371
1.07624
0.00000
1.08500
အမြတ်
-39.87 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၁:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08371
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08500
ကူးယူခြင်း
163 514.24 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၁၉
39.75%
248.24%
0.00
0.00
အမြတ်
61 114.36 USD
Unicorn-Forex
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၁၉
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
61 114.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
163 514.24 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00