Chế độ demo
07.12.2023 16:24:03
07.12.2023 18:46:24
Mua
0.05
1.07771
1.07932
Lợi nhuận
8.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112876325
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 16:24:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07771
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 18:46:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07932
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.05 USD
07.12.2023 16:24:05
07.12.2023 18:46:23
Mua
0.05
1.07777
1.07936
Lợi nhuận
7.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112876330
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 16:24:05
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07777
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 18:46:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07936
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.95 USD
07.12.2023 16:24:04
07.12.2023 18:46:23
Mua
0.05
1.07772
1.07935
Lợi nhuận
8.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112876328
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 16:24:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 18:46:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.15 USD
07.12.2023 16:24:06
07.12.2023 18:46:22
Mua
0.05
1.07775
1.07937
Lợi nhuận
8.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112876332
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 16:24:06
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 18:46:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07937
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.10 USD
07.12.2023 09:48:20
07.12.2023 15:54:46
Mua
0.05
1.07814
1.07964
Lợi nhuận
7.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112860128
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 09:48:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:54:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07964
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.50 USD
07.12.2023 09:48:21
07.12.2023 15:54:44
Mua
0.05
1.07814
1.07965
Lợi nhuận
7.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112860131
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 09:48:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:54:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07965
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.55 USD
07.12.2023 09:48:22
07.12.2023 15:54:43
Mua
0.05
1.07812
1.07967
Lợi nhuận
7.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112860139
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 09:48:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07812
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:54:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07967
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.75 USD
07.12.2023 09:48:22
07.12.2023 15:54:42
Mua
0.05
1.07814
1.07965
Lợi nhuận
7.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112860136
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 09:48:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:54:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07965
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.55 USD
07.12.2023 12:39:10
07.12.2023 15:38:30
Mua
0.05
1.07689
1.07837
Lợi nhuận
7.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112866637
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 12:39:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:38:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07837
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.40 USD
07.12.2023 12:39:12
07.12.2023 15:38:29
Mua
0.05
1.07672
1.07838
Lợi nhuận
8.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112866643
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 12:39:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:38:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07838
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.30 USD
07.12.2023 12:39:14
07.12.2023 15:38:28
Mua
0.05
1.07674
1.07837
Lợi nhuận
8.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112866650
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 12:39:14
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:38:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07837
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.15 USD
07.12.2023 12:39:13
07.12.2023 15:38:28
Mua
0.05
1.07674
1.07837
Lợi nhuận
8.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112866646
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 12:39:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:38:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07837
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.15 USD
07.12.2023 12:39:11
07.12.2023 15:38:28
Mua
0.05
1.07684
1.07837
Lợi nhuận
7.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112866640
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 12:39:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:38:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07837
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.65 USD
07.12.2023 14:27:58
07.12.2023 15:26:13
Mua
0.05
1.07607
1.0775
Lợi nhuận
7.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112869284
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 14:27:58
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:26:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.0775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.15 USD
07.12.2023 14:28:02
07.12.2023 15:26:12
Mua
0.05
1.0761
1.0775
Lợi nhuận
7.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112869298
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 14:28:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:26:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.0775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
07.12.2023 14:28:00
07.12.2023 15:26:11
Mua
0.05
1.07608
1.0775
Lợi nhuận
7.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112869291
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 14:28:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07608
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:26:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.0775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.10 USD
07.12.2023 14:27:59
07.12.2023 15:26:11
Mua
0.05
1.07607
1.0775
Lợi nhuận
7.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112869287
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 14:27:59
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:26:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.0775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.15 USD
07.12.2023 14:28:01
07.12.2023 15:26:10
Mua
0.05
1.07607
1.0775
Lợi nhuận
7.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112869295
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 14:28:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:26:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.0775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.15 USD
07.12.2023 14:28:03
07.12.2023 15:26:10
Mua
0.05
1.07609
1.0775
Lợi nhuận
7.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112869302
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 14:28:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:26:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.0775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.05 USD
07.12.2023 14:28:04
07.12.2023 15:26:09
Mua
0.05
1.07609
1.0775
Lợi nhuận
7.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112869305
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 14:28:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:26:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.0775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.05 USD
05.12.2023 17:15:50
07.12.2023 09:50:52
Mua
0.05
1.08236
1.07768
Lợi nhuận
-25.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112806734
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 17:15:50
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08236
Phí qua đêm
-1.68 USD
Tổng cộng
-23.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:50:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07768
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-25.08 USD
05.12.2023 17:15:51
07.12.2023 09:50:51
Mua
0.05
1.08236
1.07768
Lợi nhuận
-25.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112806737
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 17:15:51
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08236
Phí qua đêm
-1.68 USD
Tổng cộng
-23.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:50:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07768
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-25.08 USD
07.12.2023 03:25:07
07.12.2023 09:48:19
Mua
0.05
1.07687
1.07797
Lợi nhuận
5.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112851100
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 03:25:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07797
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.50 USD
07.12.2023 03:25:08
07.12.2023 09:48:18
Mua
0.05
1.07687
1.078
Lợi nhuận
5.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112851102
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 03:25:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.078
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.65 USD
07.12.2023 03:25:09
07.12.2023 09:48:17
Mua
0.05
1.07685
1.07792
Lợi nhuận
5.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112851106
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 03:25:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.35 USD
07.12.2023 03:25:08
07.12.2023 09:48:17
Mua
0.05
1.07687
1.07792
Lợi nhuận
5.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112851104
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 03:25:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.25 USD
07.12.2023 03:25:10
07.12.2023 09:48:16
Mua
0.05
1.07687
1.07792
Lợi nhuận
5.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112851108
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 03:25:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.25 USD
07.12.2023 05:31:37
07.12.2023 09:48:15
Mua
0.05
1.07654
1.07793
Lợi nhuận
6.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112853899
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 05:31:37
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07793
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.95 USD
07.12.2023 05:31:36
07.12.2023 09:48:15
Mua
0.05
1.07654
1.07793
Lợi nhuận
6.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112853897
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 05:31:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07793
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.95 USD
07.12.2023 05:31:39
07.12.2023 09:48:14
Mua
0.05
1.07654
1.07793
Lợi nhuận
6.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112853905
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 05:31:39
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07793
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.95 USD
07.12.2023 05:31:38
07.12.2023 09:48:14
Mua
0.05
1.07654
1.07792
Lợi nhuận
6.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112853903
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 05:31:38
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.90 USD
07.12.2023 05:31:38
07.12.2023 09:48:14
Mua
0.05
1.07654
1.07792
Lợi nhuận
6.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112853901
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 05:31:38
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:48:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.90 USD
07.12.2023 05:55:27
07.12.2023 09:24:23
Mua
0.05
1.07613
1.07698
Lợi nhuận
4.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112854531
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 05:55:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:24:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07698
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.25 USD
07.12.2023 05:55:29
07.12.2023 09:24:22
Mua
0.05
1.07613
1.07698
Lợi nhuận
4.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112854535
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 05:55:29
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:24:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07698
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.25 USD
07.12.2023 05:55:28
07.12.2023 09:24:22
Mua
0.05
1.07613
1.07699
Lợi nhuận
4.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112854533
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 05:55:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 09:24:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07699
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.30 USD
06.12.2023 09:02:24
06.12.2023 15:47:08
Mua
0.05
1.0783
1.07946
Lợi nhuận
5.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112824358
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 09:02:24
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:47:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07946
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.80 USD
06.12.2023 09:02:24
06.12.2023 15:47:07
Mua
0.05
1.07831
1.07946
Lợi nhuận
5.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112824360
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 09:02:24
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07831
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:47:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07946
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.75 USD
06.12.2023 09:02:25
06.12.2023 15:47:06
Mua
0.05
1.07833
1.07944
Lợi nhuận
5.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112824364
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 09:02:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:47:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07944
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.55 USD
06.12.2023 10:33:21
06.12.2023 15:47:06
Mua
0.05
1.07785
1.07943
Lợi nhuận
7.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112828625
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 10:33:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:47:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07943
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.90 USD
06.12.2023 10:33:21
06.12.2023 15:47:05
Mua
0.05
1.07785
1.07944
Lợi nhuận
7.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112828628
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 10:33:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:47:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07944
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.95 USD
06.12.2023 10:33:23
06.12.2023 15:47:04
Mua
0.05
1.07786
1.07943
Lợi nhuận
7.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112828634
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 10:33:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:47:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07943
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.85 USD
06.12.2023 10:33:22
06.12.2023 15:47:04
Mua
0.05
1.07785
1.07945
Lợi nhuận
8.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112828631
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 10:33:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:47:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07945
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.00 USD
06.12.2023 10:33:24
06.12.2023 15:47:03
Mua
0.05
1.07786
1.07944
Lợi nhuận
7.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112828638
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 10:33:24
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:47:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07944
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.90 USD
06.12.2023 04:20:49
06.12.2023 05:27:18
Mua
0.05
1.07907
1.07968
Lợi nhuận
3.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112818870
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 04:20:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 05:27:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.05 USD
06.12.2023 04:20:51
06.12.2023 05:27:16
Mua
0.05
1.07907
1.07968
Lợi nhuận
3.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112818874
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 04:20:51
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 05:27:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.05 USD
06.12.2023 04:20:50
06.12.2023 05:27:16
Mua
0.05
1.07907
1.07968
Lợi nhuận
3.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112818872
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 04:20:50
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 05:27:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.05 USD
05.12.2023 16:27:56
05.12.2023 17:01:48
Mua
0.05
1.08185
1.08368
Lợi nhuận
9.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112802471
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 16:27:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2023 17:01:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08368
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.15 USD
05.12.2023 16:27:57
05.12.2023 17:01:47
Mua
0.05
1.08185
1.08371
Lợi nhuận
9.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112802474
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 16:27:57
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2023 17:01:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08371
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.30 USD
05.12.2023 16:27:58
05.12.2023 17:01:46
Mua
0.05
1.08185
1.08361
Lợi nhuận
8.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112802477
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 16:27:58
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2023 17:01:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08361
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.80 USD
05.12.2023 16:46:40
05.12.2023 17:01:44
Mua
0.05
1.08095
1.08373
Lợi nhuận
13.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112803600
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 16:46:40
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2023 17:01:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08373
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.90 USD