حالت آزمایشی
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۶
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-9.77 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07811
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۵
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-9.77 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07811
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۴
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-9.77 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07811
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۴
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-9.77 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07811
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۳
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-9.77 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07811
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۲
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-9.77 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07811
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۱
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-9.77 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۱۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07811
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۳۷:۴۷
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-13.07 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۳۷:۴۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07877
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.07 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۳۷:۴۶
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-13.07 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۳۷:۴۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07877
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.07 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۳۷:۴۵
1.07876
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-13.02 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۳۷:۴۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07876
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.02 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۳۷:۴۴
1.07873
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-12.87 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۳۷:۴۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07873
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.87 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۹:۰۹
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-17.45 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۹:۰۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07931
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.45 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۹:۰۹
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-17.45 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۹:۰۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07931
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.45 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۹:۰۸
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-17.45 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۹:۰۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07931
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.45 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۸:۵۵
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-17.35 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۸:۵۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07929
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.35 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۸:۵۴
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-17.35 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۸:۵۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07929
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.35 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۸:۵۳
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-17.35 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۸:۵۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07929
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.35 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۳۸:۲۱
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-28.82 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۳۸:۲۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08150
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.82 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۳۸:۲۰
1.08146
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-28.62 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۳۸:۲۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08146
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.62 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۳۸:۱۹
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-28.82 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۳۸:۱۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08150
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.82 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۹:۱۹
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-35.42 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۹:۱۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08282
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.42 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۹:۱۸
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-35.42 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۳:۲۹:۱۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08282
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.42 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۷:۱۷
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-38.22 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۷:۱۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08338
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.22 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۷:۱۶
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-38.22 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۷:۱۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08338
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.22 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۱:۴۳
1.08369
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-39.77 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۱:۴۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08369
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
خرید
0.05
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۱:۴۲
1.08371
1.07624
0.00000
1.08500
سود
‪-39.87 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۱:۰۱:۴۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08371
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.87 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.08500
کپی
‪163 514.24 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۱۹
‪39.75%‪
‪248.24%‪
0.00
0.00
سود
‪61 114.36 USD‬
Unicorn-Forex
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۱۹
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪61 114.36 USD‬
حجم معامله
‪163 514.24 USD‬
Take profit
0.00