Демо горим
Авах
0.05
08.12.2023 09:10:06
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-9.77 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 09:10:06
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07811
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 09:10:05
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-9.77 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 09:10:05
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07811
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-9.77 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 09:10:04
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07811
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-9.77 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 09:10:04
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07811
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 09:10:03
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-9.77 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 09:10:03
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07811
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 09:10:02
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-9.77 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 09:10:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07811
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 09:10:01
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-9.77 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 09:10:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07811
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 08:37:47
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-13.07 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 08:37:47
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07877
Stop loss
0.00000
Ашиг
-13.07 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 08:37:46
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-13.07 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 08:37:46
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07877
Stop loss
0.00000
Ашиг
-13.07 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 08:37:45
1.07876
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-13.02 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 08:37:45
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07876
Stop loss
0.00000
Ашиг
-13.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
08.12.2023 08:37:44
1.07873
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-12.87 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
08.12.2023 08:37:44
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07873
Stop loss
0.00000
Ашиг
-12.87 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-17.45 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
06.12.2023 08:49:09
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07931
Stop loss
0.00000
Ашиг
-17.45 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-17.45 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
06.12.2023 08:49:09
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07931
Stop loss
0.00000
Ашиг
-17.45 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
06.12.2023 08:49:08
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-17.45 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
06.12.2023 08:49:08
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07931
Stop loss
0.00000
Ашиг
-17.45 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
06.12.2023 03:58:55
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-17.35 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
06.12.2023 03:58:55
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07929
Stop loss
0.00000
Ашиг
-17.35 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
06.12.2023 03:58:54
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-17.35 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
06.12.2023 03:58:54
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07929
Stop loss
0.00000
Ашиг
-17.35 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
06.12.2023 03:58:53
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-17.35 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
06.12.2023 03:58:53
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07929
Stop loss
0.00000
Ашиг
-17.35 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 17:38:21
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-28.82 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 17:38:21
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08150
Stop loss
0.00000
Ашиг
-28.82 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 17:38:20
1.08146
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-28.62 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 17:38:20
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08146
Stop loss
0.00000
Ашиг
-28.62 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 17:38:19
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-28.82 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 17:38:19
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08150
Stop loss
0.00000
Ашиг
-28.82 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 13:29:19
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-35.42 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 13:29:19
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08282
Stop loss
0.00000
Ашиг
-35.42 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 13:29:18
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-35.42 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 13:29:18
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08282
Stop loss
0.00000
Ашиг
-35.42 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 11:07:17
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-38.22 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 11:07:17
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08338
Stop loss
0.00000
Ашиг
-38.22 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 11:07:16
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-38.22 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 11:07:16
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08338
Stop loss
0.00000
Ашиг
-38.22 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 11:01:43
1.08369
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-39.77 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 11:01:43
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08369
Stop loss
0.00000
Ашиг
-39.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Авах
0.05
05.12.2023 11:01:42
1.08371
1.07624
0.00000
1.08500
Ашиг
-39.87 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
05.12.2023 11:01:42
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08371
Stop loss
0.00000
Ашиг
-39.87 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.08500
Копи
163 514.24 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
248.24%
0.00
0.00
Ашиг
61 114.36 USD
Unicorn-Forex
Нээх огноо цаг
30.07.2023 17:21:19
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
61 114.36 USD
Арилжааны хэмжээ
163 514.24 USD
Take profit
0.00