ចម្លង
218 869.27 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
614.66%
0.00
0.00
ចំណេញ
183 276.89 USD
Unicorn-Forex
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2023 17:21:19
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
183 276.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
218 869.27 USD
កាត់ចំណេញ
0.00