ទិញ
0.05
08.12.2023 09:10:06
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-9.77 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 09:10:06
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07811
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 09:10:05
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-9.77 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 09:10:05
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07811
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-9.77 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 09:10:04
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07811
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-9.77 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 09:10:04
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07811
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 09:10:03
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-9.77 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 09:10:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07811
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 09:10:02
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-9.77 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 09:10:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07811
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 09:10:01
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-9.77 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 09:10:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07811
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 08:37:47
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-13.07 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 08:37:47
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07877
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 08:37:46
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-13.07 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 08:37:46
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07877
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 08:37:45
1.07876
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-13.02 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 08:37:45
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07876
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
08.12.2023 08:37:44
1.07873
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-12.87 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 08:37:44
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07873
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-17.45 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 08:49:09
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-17.45 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 08:49:09
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
06.12.2023 08:49:08
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-17.45 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 08:49:08
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
06.12.2023 03:58:55
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-17.35 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 03:58:55
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07929
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
06.12.2023 03:58:54
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-17.35 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 03:58:54
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07929
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
06.12.2023 03:58:53
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-17.35 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 03:58:53
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07929
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 17:38:21
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-28.82 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 17:38:21
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 17:38:20
1.08146
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-28.62 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 17:38:20
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08146
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 17:38:19
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-28.82 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 17:38:19
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 13:29:19
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-35.42 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 13:29:19
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08282
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 13:29:18
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-35.42 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 13:29:18
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08282
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 11:07:17
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-38.22 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 11:07:17
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08338
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 11:07:16
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-38.22 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 11:07:16
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08338
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 11:01:43
1.08369
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-39.77 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 11:01:43
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08369
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ទិញ
0.05
05.12.2023 11:01:42
1.08371
1.07624
0.00000
1.08500
ចំណេញ
-39.87 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 11:01:42
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08371
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.08500
ចម្លង
163 514.24 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
248.24%
0.00
0.00
ចំណេញ
61 114.36 USD
Unicorn-Forex
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2023 17:21:19
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
61 114.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
163 514.24 USD
កាត់ចំណេញ
0.00