Chế độ demo
Bán
0.05
22.04.2024 19:50:02
1.06459
1.06608
0.00000
1.06359
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 19:50:02
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.06459
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.06608
Chốt lời
1.06359
Mua
0.27
22.04.2024 11:06:59
1.06578
1.06596
0.00000
1.06678
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 11:06:59
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.06578
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.27
Giá hiện tại
1.06596
Chốt lời
1.06678
Bán
0.03
16.04.2024 12:00:03
1.06175
1.06608
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 12:00:03
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.06175
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.06608
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
16.04.2024 04:16:01
1.06064
1.06608
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 04:16:01
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.06064
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06608
Chốt lời
0.00000
Mua
0.18
12.04.2024 11:25:01
1.06829
1.06596
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.54 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 11:25:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.06829
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.18
Giá hiện tại
1.06596
Chốt lời
0.00000
Mua
0.12
11.04.2024 17:00:42
1.07292
1.06596
0.00000
1.07392
Lợi nhuận
-0.93 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 17:00:42
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07292
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1.06596
Chốt lời
1.07392
Mua
0.08
10.04.2024 20:31:42
1.07543
1.06596
0.00000
1.07643
Lợi nhuận
-0.84 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 20:31:42
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.07543
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.06596
Chốt lời
1.07643
Sao chép
143 733.17 USD
11.03.2024 13:53:25
0.05%
3.02%
0.00
0.00
Lợi nhuận
755.82 USD
Golden_Knight
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2024 13:53:25
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
755.82 USD
Khối lượng giao dịch
143 733.17 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
0.00 USD
29.11.2023 05:44:46
59.35%
164.80%
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.01 USD
vietnamtrader10
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2023 05:44:46
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.00 USD
Chốt lời
0.00