ទិញ
0.18
20.06.2024 12:10:01
1.07229
1.07048
0.00000
1.07329
ចំណេញ
-0.36 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 12:10:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07229
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07048
កាត់ចំណេញ
1.07329
ទិញ
0.12
18.06.2024 17:19:37
1.07533
1.07048
0.00000
1.07631
ចំណេញ
-0.64 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2024 17:19:37
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07533
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07048
កាត់ចំណេញ
1.07631
លក់
0.03
14.06.2024 17:53:20
1.06831
1.07060
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 17:53:20
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06831
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07060
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
14.06.2024 16:31:43
1.06706
1.07060
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 16:31:43
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06706
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07060
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.08
12.06.2024 23:40:01
1.08097
1.07048
0.00000
1.08196
ចំណេញ
-0.92 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 23:40:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08097
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07048
កាត់ចំណេញ
1.08196
ទិញ
0.05
12.06.2024 16:29:46
1.08353
1.07048
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.70 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:29:46
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08353
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07048
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
241 609.66 USD
11.03.2024 13:53:25
0.05%
10.27%
0.00
0.00
ចំណេញ
8 997.51 USD
Golden_Knight
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2024 13:53:25
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
8 997.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
241 609.66 USD
កាត់ចំណេញ
0.00