ទិញ
0.58
08.12.2023 17:05:01
1.07546
1.07624
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.40 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 17:05:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07546
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.03
08.12.2023 17:00:12
1.07500
1.07636
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 17:00:12
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07636
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
08.12.2023 16:04:02
1.07410
1.07636
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 16:04:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07410
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07636
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.41
05.12.2023 19:41:39
1.07937
1.07624
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.49 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 19:41:39
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07937
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.27
05.12.2023 17:19:14
1.08182
1.07624
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.64 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 17:19:14
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08182
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.18
05.12.2023 02:35:47
1.08426
1.07624
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.53 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 02:35:47
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08426
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.12
01.12.2023 18:54:23
1.08855
1.07624
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.56 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 18:54:23
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08855
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
18 715.62 USD
29.11.2023 06:08:27
1.26%
-9.31%
0.00
0.00
ចំណេញ
328.10 USD
Golden_Knight
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 06:08:27
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
328.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
18 715.62 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
114 100.34 USD
29.11.2023 05:44:46
59.35%
72.53%
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
vietnamtrader10
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 05:44:46
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
114 100.34 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.08
29.11.2023 03:00:26
1.10170
1.07624
0.00000
1.10261
ចំណេញ
-2.12 USD
EURUSDf
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 03:00:26
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.10170
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.07624
កាត់ចំណេញ
1.10261