ဝယ်ယူမှု
0.18
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၀၁
1.07229
1.07041
0.00000
1.07329
အမြတ်
-0.37 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07229
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07041
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07329
ဝယ်ယူမှု
0.12
၁၈.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၁၉:၃၇
1.07533
1.07041
0.00000
1.07631
အမြတ်
-0.65 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၁၉:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07533
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07041
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07631
ရောင်းချမှု
0.03
၁၄.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၂၀
1.06831
1.07053
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06831
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07053
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၄.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၄၃
1.06706
1.07053
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06706
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07053
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၃:၄၀:၀၁
1.08097
1.07041
0.00000
1.08196
အမြတ်
-0.93 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၃:၄၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08097
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07041
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08196
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၂၉:၄၆
1.08353
1.07041
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.71 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၂၉:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08353
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07041
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
241 609.66 USD
၁၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၃:၅၃:၂၅
0.05%
10.27%
0.00
0.00
အမြတ်
8 997.51 USD
Golden_Knight
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၃:၅၃:၂၅
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
8 997.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
241 609.66 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00