ဝယ်ယူမှု
0.58
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၅:၀၁
1.07546
1.07624
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.40 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07546
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၂
1.07500
1.07636
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07636
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၄:၀၂
1.07410
1.07636
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၄:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07636
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.41
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၄၁:၃၉
1.07937
1.07624
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.49 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၄၁:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07937
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.27
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၁၉:၁၄
1.08182
1.07624
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.64 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၁၉:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08182
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.18
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၄၇
1.08426
1.07624
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.53 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08426
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၅၄:၂၃
1.08855
1.07624
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.56 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၅၄:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08855
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
18 715.62 USD
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၀၈:၂၇
1.26%
-9.31%
0.00
0.00
အမြတ်
328.10 USD
Golden_Knight
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၀၈:၂၇
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
328.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
18 715.62 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
114 100.34 USD
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၄၄:၄၆
59.35%
72.53%
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
vietnamtrader10
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၄၄:၄၆
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
114 100.34 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၂၆
1.10170
1.07624
0.00000
1.10261
အမြတ်
-2.12 USD
EURUSDf
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10170
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07624
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10261