Chế độ demo
Mua
0.05
27.09.2023 15:20:49
1890.76
1890.54
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 15:20:49
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1890.76
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1890.54
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
27.09.2023 15:15:01
1890.85
1891.56
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 15:15:01
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1890.85
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1891.56
Chốt lời
0.00
Bán
0.02
27.09.2023 15:14:44
1890.85
1891.56
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 15:14:44
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1890.85
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.56
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
27.09.2023 15:05:32
1891.87
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 15:05:32
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1891.87
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.03
27.09.2023 15:03:29
1892.46
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.03 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 15:03:29
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1892.46
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.04
27.09.2023 14:14:45
1893.33
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.08 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 14:14:45
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1893.33
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
27.09.2023 13:50:00
1894.44
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.03 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 13:50:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1894.44
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.14
27.09.2023 13:47:38
1894.38
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.43 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 13:47:38
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1894.38
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.14
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.18
27.09.2023 13:39:20
1894.86
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.63 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 13:39:20
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1894.86
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.18
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
27.09.2023 12:45:21
1894.96
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.07 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 12:45:21
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1894.96
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.03
27.09.2023 11:22:21
1895.84
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.14 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 11:22:21
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1895.84
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.14
27.09.2023 08:54:38
1897.37
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.84 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 08:54:38
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1897.37
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.14
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
27.09.2023 07:30:49
1897.35
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.12 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 07:30:49
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1897.35
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.11
27.09.2023 07:13:01
1898.37
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.77 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 07:13:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1898.37
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.03
27.09.2023 07:13:00
1898.37
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.21 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 07:13:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1898.37
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
27.09.2023 06:50:06
1900.09
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.09 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 06:50:06
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1900.09
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
27.09.2023 04:55:02
1902.60
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.11 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 04:55:02
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1902.60
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.11
26.09.2023 22:28:28
1899.82
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.98 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 22:28:28
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1899.82
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
26.09.2023 21:11:29
1900.76
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.20 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 21:11:29
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1900.76
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.08
26.09.2023 20:20:04
1902.33
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.91 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 20:20:04
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1902.33
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.91 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.08
26.09.2023 19:06:56
1901.42
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.84 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 19:06:56
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1901.42
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
26.09.2023 18:07:45
1903.26
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.25 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 18:07:45
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1903.26
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.06
26.09.2023 18:07:39
1903.96
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.78 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 18:07:39
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1903.96
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
26.09.2023 17:53:10
1906.00
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.15 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 17:53:10
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1906.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.06
26.09.2023 17:20:42
1909.12
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.09 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 17:20:42
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1909.12
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.05
26.09.2023 16:10:13
1906.46
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.78 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 16:10:13
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1906.46
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.04
26.09.2023 15:38:02
1908.92
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.72 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 15:38:02
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1908.92
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.05
26.09.2023 14:53:04
1911.56
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.03 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 14:53:04
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1911.56
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.03
26.09.2023 14:03:43
1911.47
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.62 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 14:03:43
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1911.47
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.04
26.09.2023 06:25:04
1914.08
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.93 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 06:25:04
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1914.08
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.03
26.09.2023 05:34:49
1913.97
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.69 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 05:34:49
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1913.97
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.03
25.09.2023 19:55:04
1916.94
1891.34
0.00
1917.89
Lợi nhuận
-0.79 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 19:55:04
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1916.94
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
1917.89
Mua
0.02
25.09.2023 17:30:26
1916.47
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.52 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 17:30:26
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1916.47
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
25.09.2023 17:17:57
1921.22
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.61 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 17:17:57
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1921.22
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
25.09.2023 17:08:18
1922.19
1891.34
0.00
1923.17
Lợi nhuận
-0.63 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 17:08:18
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1922.19
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
1923.17
Mua
0.02
25.09.2023 17:02:45
1924.69
1891.34
0.00
1925.69
Lợi nhuận
-0.68 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 17:02:45
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1924.69
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
1925.69
Mua
0.01
25.09.2023 16:15:42
1924.10
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.34 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 16:15:42
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1924.10
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
22.09.2023 11:01:42
1927.24
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.37 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2023 11:01:42
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1927.24
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
22.09.2023 10:51:38
1928.51
1891.34
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.77 USD
XAUUSDf
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2023 10:51:38
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1928.51
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1891.34
Chốt lời
0.00
Sao chép
96 748.94 USD
12.05.2023 06:15:18
73.25%
108.87%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-751.90 USD
LoveVietNam
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2023 06:15:18
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-751.90 USD
Khối lượng giao dịch
96 748.94 USD
Chốt lời
0.00