Chế độ demo
Mua
0.05
22.05.2024 13:26:53
1.08424
1.08226
0.00000
1.08523
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 13:26:53
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08424
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.08226
Chốt lời
1.08523
Mua
0.03
16.05.2024 13:33:08
1.08674
1.08226
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 13:33:08
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08674
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.08226
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
15.05.2024 20:40:07
1.08801
1.08226
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 20:40:07
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08801
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.08226
Chốt lời
0.00000
Bán
0.58
15.05.2024 16:45:03
1.08454
1.08238
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.32 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 16:45:03
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08454
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.58
Giá hiện tại
1.08238
Chốt lời
0.00000
Bán
0.41
14.05.2024 18:48:17
1.08192
1.08238
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.14 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 18:48:17
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08192
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.41
Giá hiện tại
1.08238
Chốt lời
0.00000
Bán
0.27
14.05.2024 15:37:42
1.07940
1.08238
0.00000
1.07843
Lợi nhuận
-0.77 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:37:42
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07940
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.27
Giá hiện tại
1.08238
Chốt lời
1.07843
Bán
0.18
09.05.2024 18:55:01
1.07691
1.08238
0.00000
1.07591
Lợi nhuận
-0.96 USD
EURUSDf
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 18:55:01
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07691
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.18
Giá hiện tại
1.08238
Chốt lời
1.07591
Sao chép
189 117.35 USD
11.03.2024 13:53:25
0.05%
7.60%
0.00
0.00
Lợi nhuận
1 219.78 USD
Golden_Knight
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2024 13:53:25
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1 219.78 USD
Khối lượng giao dịch
189 117.35 USD
Chốt lời
0.00