د ډیمو حالت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۰
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
2325.7
2328.21
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559075557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.7
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2328.21
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۹
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
2325.7
2328.21
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559075556
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.7
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2328.21
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۷
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
2325.75
2328.21
ګټه
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559075543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.75
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2328.21
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.02 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۷
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
2325.73
2328.21
ګټه
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559075538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.73
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2328.21
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.02 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۲۱
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
1.25106
1.25198
ګټه
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
سودا
#1559075582
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۲۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25106
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25198
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۲۰
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
1.25105
1.25198
ګټه
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
سودا
#1559075581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25105
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25198
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۳
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
2325.68
2328.21
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559075565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.68
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2328.21
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۲
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
2325.67
2328.21
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559075563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.67
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2328.21
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۱
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
2325.66
2328.21
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559075562
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.66
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2328.21
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۰
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
خرڅول
0.01
2325.66
2328.21
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559075558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.66
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2328.21
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۱
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.1
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.1
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۰
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.03
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.03
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۰۹
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.13
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.13
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۰۸
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.11
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.11
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۰۷
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.09
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.09
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۴
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.06
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.06
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۰۲
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.19
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072884
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.19
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۳
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.05
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.05
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۲
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2325.05
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2325.05
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۱
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.93
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.93
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۰
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.91
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.91
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۹
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.88
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.88
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۸
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.86
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.86
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۷
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.86
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.86
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۷
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.86
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.86
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۵
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.86
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.86
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۴
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.86
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.86
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۲
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
خرڅول
0.01
2324.88
2327.7
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559072896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2324.88
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2327.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۸:۰۱
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
خرڅول
0.01
2319.01
2323.28
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065760
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۸:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2319.01
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2323.28
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۸
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
خرڅول
0.01
2319.01
2323.28
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2319.01
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2323.28
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۷
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
خرڅول
0.01
2319.01
2323.28
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065757
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2319.01
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2323.28
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۵
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
خرڅول
0.01
2319.02
2323.28
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2319.02
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2323.28
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۳
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
خرڅول
0.01
2319.01
2323.28
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2319.01
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2323.28
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۰
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
خرڅول
0.01
2319.07
2323.28
ګټه
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۷:۵۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2319.07
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2323.28
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۷:۰۶
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2318.39
2320.68
ګټه
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۷:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2318.39
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.02 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۷:۰۵
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2318.39
2320.68
ګټه
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۷:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2318.39
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.02 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۴:۳۲
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2319.72
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559064710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۴:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2319.72
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۹
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.06
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.06
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۸
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.12
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.12
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۷
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.14
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.14
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۶
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.14
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.14
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۵
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.09
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.09
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۴
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.06
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.06
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۳
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.08
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.08
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۱۸
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.02
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۱۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.02
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۱۶
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2320.11
2320.68
ګټه
‪-0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559063849
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۵۵:۱۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2320.11
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۲۱
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2317.74
2320.68
ګټه
‪-0.03 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۲۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2317.74
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۱۴
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
155.677
155.648
ګټه
‪0.00 USD‬
USDJPY
سودا
#1559065189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.677
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
155.648
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۱۲
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
155.677
155.648
ګټه
‪0.00 USD‬
USDJPY
سودا
#1559065188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
155.677
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
155.648
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۷:۰۸
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
خرڅول
0.01
2318.39
2320.68
ګټه
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1559065136
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۷:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2318.39
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2320.68
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.02 USD‬