د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۱۳
2320.03
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.00 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۱۳
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2320.03
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۰
2320.15
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۰
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2320.15
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۲۰
2320.56
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۲۰
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2320.56
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۲۰
2320.48
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۲۰
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2320.48
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۱۹
2320.53
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۱۹
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2320.53
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۱۷
2320.53
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۱۷
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2320.53
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۵
2320.91
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۵
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2320.91
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۴
2321.12
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۴
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.12
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۳
2320.93
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۳
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2320.93
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۲
2321.25
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۲
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.25
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۲
2321.27
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۰:۰۲
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.27
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۷
2321.29
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۷
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.29
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۶
2321.32
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۶
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.32
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۵
2321.54
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۵
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.54
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۴
2321.39
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۴
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.39
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۳
2321.33
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۳
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.33
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۲
2321.26
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۵۲
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.26
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۴۹
2321.19
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۴۹
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.19
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.02 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۴۹
2321.05
2319.57
0.00
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۹:۴۹
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
2321.05
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪0.01 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
2319.57
ګټه ترې واخله
0.00