၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၁၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၅၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.26212
1.26201
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556431902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၁၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၂၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၉:၀၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.26216
1.26212
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556431907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၅၁
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2625
1.26213
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556431664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2625
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၅၆
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.26237
1.26215
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556431797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26215
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၅၉:၂၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.26341
1.26216
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556448376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၅၉:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၂၀
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.26241
1.26214
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556431770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၀၆
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.26281
1.26215
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556432995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26215
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၂:၄၄
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.26271
1.26214
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556432675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၂:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၀၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၁:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2646
1.26351
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556431669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၅၁:၁၄
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.26366
1.26327
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556434349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၅၁:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26327
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၀:၁၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.26389
1.26329
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556437085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၀:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၀၀:၀၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.26408
1.26326
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556436545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၀၀:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26408
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၅၉:၃၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၄:၅၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.26433
1.26326
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556435310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၅၉:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26433
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၂:၃၁:၂၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.65573
0.6554
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556411556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၂:၃၁:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၄၄
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.65363
0.6554
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556411552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၄၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.04
0.65365
0.6554
အမြတ်
-0.07 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556411548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၂၇:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65365
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.6554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၂:၂၇:၃၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.04
0.65558
0.6554
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556421362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၂:၂၇:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.6554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၁၆
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.65783
0.6554
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556422094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၀၀:၀၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.65709
0.6554
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556435834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၂၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.04
0.65786
0.6554
အမြတ်
0.10 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556439169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.6554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၀၃:၁၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65634
0.6553
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556445339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၀၃:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.6553
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၃:၂၅
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.26546
1.26453
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556440600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၃:၂၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၃:၁၆
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.26557
1.26455
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556440598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၃:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၃:၂၀
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.2655
1.26456
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556440599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၃:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2655
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၃:၄၇
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.26534
1.26466
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556440609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၃:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၃၂:၁၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.04
1.26617
1.26469
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556443472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၃၂:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26469
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၃၃:၅၀
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၄၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.26573
1.26469
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556443559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၃၃:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၃၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26469
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၄၃
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.26594
1.26565
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556439599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၁:၃၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.26524
1.26565
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556439999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၁:၃၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26524
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၇:၂၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.26609
1.26565
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556439689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၇:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၄၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.26586
1.26565
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556439604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၀၇:၁၅
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၅၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26139
1.26439
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556429157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၀၇:၁၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၅၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26439
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၄
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၀၇:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.26063
1.26123
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556427120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၀၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၄
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၀၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.26053
1.26139
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556427121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26139
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၃၀:၀၄
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၀၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26063
1.26122
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556428060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၃၀:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၀၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26122
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၀၀:၀၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၈:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.65348
0.65647
အမြတ်
0.03 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1556412244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.65647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၆
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.2599
1.26053
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556426790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.26053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.25979
1.26063
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556426791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၃၁
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.25899
1.25991
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556425294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25899
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25991
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၃၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.2591
1.25979
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556425296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25979
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၄၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.25908
1.25973
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556425298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၅၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.25902
1.25973
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556425302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၅၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၅၀
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.25908
1.25973
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556425299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၄:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25973
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၃၀:၂၀
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.25903
1.25917
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556403518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၃၀:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၀:၅၆
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.25853
1.25918
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556402813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၀:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.25918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၂:၁၀
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25864
1.25889
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556402842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၂:၁၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25889
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၈:၃၀:၀၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.25885
1.259
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556409516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၈:၃၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၀၂
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.26113
1.25918
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556403522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၁၄:၄၉
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.25962
1.25911
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556415307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၁၄:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25911
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၁၄:၅၃
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.25959
1.25908
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1556415309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၁၄:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.25908
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD