ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၀၃:၀၉
0.65361
0.65301
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၀၃:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65361
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65301
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၀၀:၀၇
1.26563
1.26774
1.24033
1.26863
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၀၀:၀၇
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26563
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.24033
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26774
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26863
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၀၀:၀၅
1.26773
1.26728
1.24241
1.27071
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၀၀:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26773
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.24241
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26728
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27071
မှာရောင်းချ
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၄၅:၀၃
1.26967
1.26757
1.29497
1.26667
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၄၅:၀၃
အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26967
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.29497
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26757
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26667
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၄၅:၀၂
1.26757
1.26718
1.29287
1.26457
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၄၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26757
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.29287
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26718
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26457
မှာရောင်းချ
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၄၄:၀၁
0.65586
0.65376
0.68116
0.65286
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၄၄:၀၁
အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.68116
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65376
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65286
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၄၃:၅၉
0.65376
0.65308
0.67907
0.65077
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၄၃:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65376
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.67907
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65308
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65077
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၀၅:၃၅
1.26775
1.26728
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၀၅:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26775
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26728
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၁၂:၄၀
0.65537
0.65301
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၁၂:၄၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65537
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65301
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000