លក់
0.01
20.02.2024 22:24:51
1.26230
1.26228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 22:24:51
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.26230
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26228
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.01
20.02.2024 19:12:20
0.65740
0.65484
0.68270
0.65440
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 19:12:20
ប្រភេទ
លក់នៅ
តម្លៃបើក
0.65740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.68270
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.65484
កាត់ចំណេញ
0.65440
ទិញនៅ
0.01
20.02.2024 19:12:19
0.65330
0.65495
0.62800
0.65630
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 19:12:19
ប្រភេទ
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.65330
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.62800
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.65495
កាត់ចំណេញ
0.65630
ទិញ
0.01
20.02.2024 19:12:17
0.65540
0.65502
0.63010
0.65840
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 19:12:17
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.65540
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.63010
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.65502
កាត់ចំណេញ
0.65840
លក់
0.01
20.02.2024 19:12:17
0.65530
0.65512
0.68060
0.65230
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 19:12:17
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.65530
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.68060
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.65512
កាត់ចំណេញ
0.65230
លក់
0.04
20.02.2024 19:12:07
0.65530
0.65512
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 19:12:07
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.65530
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.65512
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
20.02.2024 15:19:11
1.26148
1.26228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:19:11
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.26148
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26228
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
20.02.2024 15:19:07
1.26140
1.26228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:19:07
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.26140
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26228
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
20.02.2024 15:14:24
1.26170
1.26228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:14:24
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.26170
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26228
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
20.02.2024 15:14:12
1.26174
1.26228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:14:12
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.26174
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26228
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.04
20.02.2024 15:07:15
1.26123
1.26228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:07:15
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.26123
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26228
កាត់ចំណេញ
0.00000