27.02.2024 23:20:32
28.02.2024 02:05:34
លក់
0.04
1.26846
1.26775
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556685149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 23:20:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 02:05:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 23:19:33
28.02.2024 02:05:34
លក់
0.04
1.26844
1.26775
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556685138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 23:19:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 02:05:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 23:20:37
28.02.2024 02:05:33
លក់
0.04
1.26845
1.26775
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556685150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 23:20:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 02:05:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 09:12:41
28.02.2024 00:24:59
លក់
0.01
0.65525
0.65472
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1556652066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 09:12:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65525
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 00:24:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 12:32:46
28.02.2024 00:24:56
ទិញ
0.01
0.65485
0.65445
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1556661314
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 12:32:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 00:24:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 17:50:03
28.02.2024 00:24:54
លក់
0.01
0.65382
0.65472
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:50:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 00:24:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
28.02.2024 00:00:06
28.02.2024 00:24:53
លក់
0.01
1.2682
1.26866
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556685381
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2024 00:00:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 00:24:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 09:25:02
28.02.2024 00:24:52
ទិញ
0.01
0.6553
0.65445
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1556652735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 09:25:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 00:24:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
27.02.2024 23:20:21
28.02.2024 00:24:51
ទិញ
0.01
1.26856
1.2684
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556685148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 23:20:21
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 00:24:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 17:44:59
28.02.2024 00:24:50
ទិញ
0.01
0.6532
0.65445
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1556652737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:44:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 00:24:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 17:58:20
27.02.2024 21:32:19
លក់
0.01
1.26827
1.26802
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:58:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:32:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 17:55:50
27.02.2024 21:32:15
លក់
0.04
1.26814
1.26802
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:55:50
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:32:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 18:08:16
27.02.2024 21:31:37
លក់
0.01
1.26856
1.26815
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556676363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 18:08:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 17:55:55
27.02.2024 21:31:33
លក់
0.04
1.26822
1.26815
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:55:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:31:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 17:55:52
27.02.2024 21:31:31
លក់
0.04
1.26823
1.26813
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:55:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:31:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26813
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 17:54:59
27.02.2024 21:31:28
លក់
0.04
1.26837
1.26815
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:54:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:31:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 17:58:22
27.02.2024 21:31:24
លក់
0.01
1.26826
1.26822
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675361
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:58:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:31:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 17:57:02
27.02.2024 21:31:21
លក់
0.01
1.26847
1.26822
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:57:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:31:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 17:56:00
27.02.2024 21:31:18
លក់
0.04
1.26826
1.26822
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:56:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:31:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 20:49:50
27.02.2024 21:13:56
លក់
0.04
1.26891
1.26838
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556682458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 20:49:50
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:13:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26838
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.02.2024 20:45:54
27.02.2024 21:13:51
លក់
0.04
1.26866
1.26838
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556682322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 20:45:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26866
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:13:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26838
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 20:38:10
27.02.2024 21:13:45
លក់
0.04
1.26896
1.26837
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556682196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 20:38:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 21:13:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.02.2024 20:03:14
27.02.2024 20:31:20
លក់
0.01
1.26884
1.26864
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556681071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 20:03:14
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 20:31:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 20:05:38
27.02.2024 20:31:17
លក់
0.01
1.26893
1.26862
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556681146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 20:05:38
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26893
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 20:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26862
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 20:11:35
27.02.2024 20:31:15
លក់
0.01
1.26908
1.26861
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556681281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 20:11:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26908
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 20:31:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 20:14:46
27.02.2024 20:31:14
លក់
0.04
1.26903
1.26863
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556681407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 20:14:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 20:31:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26863
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.02.2024 20:21:28
27.02.2024 20:31:12
លក់
0.04
1.26924
1.26862
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556681845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 20:21:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 20:31:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26862
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.02.2024 19:40:10
27.02.2024 20:00:19
លក់
0.01
1.26867
1.26845
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556680435
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 19:40:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26867
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 20:00:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 19:39:13
27.02.2024 20:00:18
លក់
0.01
1.26888
1.26845
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556680405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 19:39:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 20:00:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.02.2024 19:36:32
27.02.2024 20:00:15
លក់
0.01
1.26904
1.26845
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556680374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 19:36:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 20:00:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 18:42:16
27.02.2024 19:16:54
លក់
0.04
1.26865
1.26834
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556678176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 18:42:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 19:16:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 19:02:41
27.02.2024 19:16:52
លក់
0.04
1.26874
1.26834
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556679201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 19:02:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26874
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 19:16:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.02.2024 18:56:28
27.02.2024 19:16:50
លក់
0.04
1.26902
1.26833
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556678729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 18:56:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 19:16:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 18:56:20
27.02.2024 19:16:48
លក់
0.04
1.26902
1.26833
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556678727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 18:56:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 19:16:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 18:31:28
27.02.2024 18:37:51
លក់
0.04
1.26889
1.26834
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556677945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 18:31:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 18:37:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.02.2024 18:14:46
27.02.2024 18:37:49
លក់
0.04
1.26898
1.26835
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556676673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 18:14:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 18:37:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26835
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 18:18:01
27.02.2024 18:37:47
លក់
0.04
1.26908
1.26835
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556677010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 18:18:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26908
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 18:37:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26835
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 18:27:22
27.02.2024 18:37:45
លក់
0.04
1.26922
1.26834
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556677419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 18:27:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 18:37:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
27.02.2024 17:52:01
27.02.2024 17:54:59
ទិញ
0.01
1.26777
1.26837
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:52:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26777
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:54:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 17:52:08
27.02.2024 17:54:58
ទិញ
0.01
1.26774
1.26837
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:52:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:54:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 17:52:07
27.02.2024 17:54:58
ទិញ
0.04
1.26774
1.26837
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556675035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:52:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:54:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 17:51:01
27.02.2024 17:52:07
ទិញ
0.01
1.26856
1.26764
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:52:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
27.02.2024 17:51:01
27.02.2024 17:52:05
លក់
0.04
1.26846
1.26773
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:52:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 17:51:06
27.02.2024 17:52:04
លក់
0.01
1.26847
1.26772
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:52:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.02.2024 17:51:09
27.02.2024 17:52:03
លក់
0.04
1.26856
1.26775
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:52:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 17:51:12
27.02.2024 17:52:02
លក់
0.04
1.26863
1.26775
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:52:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
27.02.2024 17:51:16
27.02.2024 17:52:01
លក់
0.04
1.26855
1.26778
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:52:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 17:51:21
27.02.2024 17:51:59
ទិញ
0.01
1.26849
1.26771
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:21
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:51:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26771
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
27.02.2024 17:51:18
27.02.2024 17:51:59
លក់
0.04
1.26844
1.26781
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:51:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26781
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.02.2024 17:51:22
27.02.2024 17:51:54
លក់
0.04
1.26839
1.26781
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1556674979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 17:51:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2024 17:51:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26781
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD