26.02.2024 16:56:46
26.02.2024 17:24:57
ទិញ
1.2
0.83343
0.83425
ចំណេញ
64.37 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198360072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 16:56:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 17:24:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
64.37 USD
26.02.2024 10:10:18
26.02.2024 16:56:45
លក់
1.2
0.83417
0.83342
ចំណេញ
58.19 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198335457
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 10:10:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
66.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 16:56:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
58.19 USD
26.02.2024 02:54:29
26.02.2024 10:10:17
ទិញ
1.2
0.83336
0.83419
ចំណេញ
65.26 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198326203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 02:54:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 10:10:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83419
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
65.26 USD
21.02.2024 22:08:28
26.02.2024 02:54:28
លក់
1.2
0.83418
0.83336
ចំណេញ
64.40 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198200334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 22:08:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2024 02:54:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83336
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
64.40 USD
21.02.2024 19:22:16
21.02.2024 22:08:27
ទិញ
1.2
0.83346
0.83418
ចំណេញ
55.57 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198192927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 19:22:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 22:08:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83418
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
55.57 USD
13.02.2024 16:30:31
21.02.2024 19:22:20
លក់
1.2
0.82117
0.83344
ចំណេញ
-1 098.18 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197865495
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.02.2024 16:30:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 089.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
-1 098.18 USD
20.02.2024 12:16:55
21.02.2024 19:22:19
លក់
1.2
0.83197
0.83344
ចំណេញ
-138.96 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198112323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 12:16:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-130.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
-138.96 USD
20.02.2024 11:32:00
21.02.2024 19:22:19
លក់
1.2
0.83113
0.83344
ចំណេញ
-213.57 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198109023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 11:32:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-205.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
-213.57 USD
20.02.2024 15:30:05
21.02.2024 19:22:18
លក់
1.2
0.83421
0.83346
ចំណេញ
58.21 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198124616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:30:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83421
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
66.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
58.21 USD
20.02.2024 15:45:41
21.02.2024 19:22:17
លក់
1.2
0.83501
0.83346
ចំណេញ
129.26 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198127226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:45:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
137.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
129.26 USD
20.02.2024 15:48:33
21.02.2024 19:22:15
លក់
1.2
0.83594
0.83346
ចំណេញ
211.86 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198128055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:48:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
220.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
211.86 USD
20.02.2024 15:47:14
21.02.2024 19:22:15
លក់
1.2
0.83548
0.83347
ចំណេញ
170.13 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198127768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:47:14
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
178.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
170.13 USD
20.02.2024 15:51:50
21.02.2024 19:22:14
លក់
1.2
0.83633
0.83346
ចំណេញ
246.50 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198128554
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.02.2024 15:51:50
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83633
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
254.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
246.50 USD
21.02.2024 07:45:10
21.02.2024 19:22:13
លក់
1.2
0.8367
0.83348
ចំណេញ
277.58 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198156963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 07:45:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
285.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
277.58 USD
21.02.2024 10:05:11
21.02.2024 19:22:12
លក់
1.2
0.83716
0.83347
ចំណេញ
319.33 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#198161858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 10:05:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83716
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
327.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2024 19:22:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.83347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
319.33 USD
02.02.2024 15:30:28
20.02.2024 09:32:36
ទិញ
1.8
0.88105
0.88274
ចំណេញ
212.60 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#197422421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 15:30:28
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
225.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.02.2024 09:32:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
0.88274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
212.60 USD
13.02.2024 16:22:42
13.02.2024 16:30:30
ទិញ
1.2
0.82043
0.82114
ចំណេញ
54.57 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197864536
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.02.2024 16:22:42
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2024 16:30:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
54.57 USD
13.02.2024 16:15:48
13.02.2024 16:22:41
លក់
1.2
0.82112
0.82034
ចំណេញ
60.82 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197863304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.02.2024 16:15:48
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2024 16:22:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
60.82 USD
13.02.2024 15:30:22
13.02.2024 16:15:48
ទិញ
1.2
0.81966
0.82112
ចំណេញ
121.09 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197850557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.02.2024 15:30:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.81966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
129.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2024 16:15:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
121.09 USD
13.02.2024 14:00:17
13.02.2024 15:30:20
លក់
1.2
0.82208
0.82014
ចំណេញ
164.19 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197845332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.02.2024 14:00:17
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
172.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2024 15:30:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
164.19 USD
13.02.2024 04:42:25
13.02.2024 14:00:16
ទិញ
1.2
0.82145
0.82211
ចំណេញ
50.49 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197821357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.02.2024 04:42:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2024 14:00:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
50.49 USD
09.02.2024 01:55:58
13.02.2024 04:42:24
លក់
1.2
0.82216
0.82133
ចំណេញ
65.61 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197704444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2024 01:55:58
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2024 04:42:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
65.61 USD
08.02.2024 13:05:43
09.02.2024 01:55:59
ទិញ
1.2
0.82139
0.82217
ចំណេញ
61.14 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197665627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2024 13:05:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2024 01:55:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
61.14 USD
06.02.2024 23:52:12
08.02.2024 13:05:42
លក់
1.2
0.82212
0.8214
ចំណេញ
55.73 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197584084
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2024 23:52:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
64.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2024 13:05:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.8214
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
55.73 USD
06.02.2024 23:45:48
06.02.2024 23:52:11
ទិញ
1.2
0.82141
0.82212
ចំណេញ
54.75 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197583909
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2024 23:45:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.02.2024 23:52:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82212
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
54.75 USD
06.02.2024 23:45:10
06.02.2024 23:45:47
លក់
1.2
0.82195
0.82134
ចំណេញ
45.86 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197583791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2024 23:45:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
54.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.02.2024 23:45:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
45.86 USD
02.02.2024 15:30:29
06.02.2024 23:45:09
ទិញ
1.2
0.82072
0.82193
ចំណេញ
99.24 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197422439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 15:30:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
107.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.02.2024 23:45:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
99.24 USD
01.02.2024 23:44:16
02.02.2024 15:30:28
លក់
1.2
0.82208
0.82074
ចំណេញ
111.55 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197394575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 23:44:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
119.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 15:30:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
111.55 USD
02.02.2024 11:43:17
02.02.2024 15:30:27
លក់
1.8
0.88285
0.88109
ចំណេញ
223.73 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#197411526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 11:43:17
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
236.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 15:30:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
0.88109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
223.73 USD
25.01.2024 23:01:38
02.02.2024 11:43:18
ទិញ
1.8
0.88687
0.88284
ចំណេញ
-555.17 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#197040873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 23:01:38
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88687
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-542.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 11:43:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
0.88284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
-555.17 USD
01.02.2024 09:48:56
02.02.2024 11:43:16
ទិញ
1.8
0.87804
0.88285
ចំណេញ
634.97 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#197332990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 09:48:56
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
647.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2024 11:43:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
0.88285
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.60 USD
ចំណេញ
634.97 USD
01.02.2024 09:06:25
01.02.2024 23:44:15
ទិញ
1.2
0.82131
0.82208
ចំណេញ
60.64 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197330218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 09:06:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2024 23:44:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
60.64 USD
01.02.2024 02:26:23
01.02.2024 09:06:23
លក់
1.2
0.82197
0.82124
ចំណេញ
56.71 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197319884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 02:26:23
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2024 09:06:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
56.71 USD
01.02.2024 01:58:10
01.02.2024 02:26:19
ទិញ
1.2
0.82118
0.822
ចំណេញ
64.87 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197319349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 01:58:10
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2024 02:26:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
64.87 USD
31.01.2024 23:04:08
01.02.2024 01:58:09
លក់
1.2
0.82193
0.82112
ចំណេញ
63.94 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197315369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 23:04:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2024 01:58:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
63.94 USD
31.01.2024 22:19:48
31.01.2024 23:04:07
ទិញ
1.2
0.82121
0.82196
ចំណេញ
58.56 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197311525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 22:19:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82121
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
66.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 23:04:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82196
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
58.56 USD
31.01.2024 22:17:27
31.01.2024 22:19:47
លក់
1.2
0.82186
0.82123
ចំណេញ
47.91 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197311242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 22:17:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 22:19:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82123
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
47.91 USD
31.01.2024 22:04:14
31.01.2024 22:17:28
ទិញ
1.2
0.82111
0.82186
ចំណេញ
58.66 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197308328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 22:04:14
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 22:17:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
58.66 USD
31.01.2024 10:13:39
31.01.2024 22:04:15
លក់
1.2
0.82198
0.82102
ចំណេញ
77.36 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197245857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 10:13:39
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82198
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
85.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 22:04:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
77.36 USD
31.01.2024 03:28:11
31.01.2024 10:13:38
ទិញ
1.2
0.82118
0.82198
ចំណេញ
63.12 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197234654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 03:28:11
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
71.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 10:13:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82198
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
63.12 USD
31.01.2024 02:54:51
31.01.2024 03:28:06
លក់
1.2
0.82192
0.82115
ចំណេញ
60.52 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197234109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 02:54:51
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
68.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 03:28:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
60.52 USD
31.01.2024 02:30:03
31.01.2024 02:54:50
ទិញ
1.2
0.82105
0.82192
ចំណេញ
69.50 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197233109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2024 02:30:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
77.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 02:54:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82192
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
69.50 USD
30.01.2024 21:35:17
31.01.2024 02:30:04
លក់
1.2
0.82187
0.82101
ចំណេញ
68.60 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197227691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 21:35:17
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
77.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.01.2024 02:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
68.60 USD
30.01.2024 20:45:27
30.01.2024 21:35:16
ទិញ
1.2
0.82105
0.82189
ចំណេញ
66.81 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197226080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 20:45:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
75.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.01.2024 21:35:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
66.81 USD
30.01.2024 19:03:03
30.01.2024 20:45:26
លក់
1.2
0.82192
0.82105
ចំណេញ
69.47 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197222342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 19:03:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
77.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.01.2024 20:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82105
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
69.47 USD
30.01.2024 17:17:03
30.01.2024 19:03:02
ទិញ
1.2
0.82106
0.82188
ចំណេញ
64.99 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197213866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 17:17:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82106
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.01.2024 19:03:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
64.99 USD
29.01.2024 22:01:19
30.01.2024 17:17:02
លក់
1.2
0.82186
0.821
ចំណេញ
68.41 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197160483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 22:01:19
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
76.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.01.2024 17:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
68.41 USD
29.01.2024 19:59:23
29.01.2024 22:01:18
ទិញ
1.2
0.82107
0.82183
ចំណេញ
59.54 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197157313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 19:59:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 22:01:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
59.54 USD
29.01.2024 17:30:40
29.01.2024 19:59:22
លក់
1.2
0.82177
0.82107
ចំណេញ
54.08 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197149281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 17:30:40
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 19:59:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
54.08 USD
29.01.2024 16:14:18
29.01.2024 17:30:39
ទិញ
1.2
0.82107
0.82177
ចំណេញ
54.00 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#197140678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 16:14:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.01.2024 17:30:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
0.82177
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.40 USD
ចំណេញ
54.00 USD