22.09.2023 03:16:53
22.09.2023 08:11:13
ទិញ
1
0.79883
0.79959
ចំណេញ
49.45 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#190075303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 03:16:53
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2023 08:11:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
49.45 USD
21.09.2023 17:21:58
22.09.2023 03:16:52
លក់
1
0.79956
0.79881
ចំណេញ
48.65 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#190050653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 17:21:58
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.79956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2023 03:16:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79881
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
48.65 USD
21.09.2023 14:25:05
21.09.2023 17:21:57
ទិញ
1
0.79886
0.79958
ចំណេញ
46.35 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#190023640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 14:25:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 17:21:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
46.35 USD
21.09.2023 12:55:33
21.09.2023 14:22:04
លក់
1
0.7994
0.799
ចំណេញ
22.61 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#190013803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 12:55:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 14:22:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
22.61 USD
21.09.2023 02:35:51
21.09.2023 12:55:32
ទិញ
1
0.79873
0.79958
ចំណេញ
55.97 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189982092
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 02:35:51
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 12:55:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
55.97 USD
21.09.2023 01:45:39
21.09.2023 02:35:50
លក់
1
0.79941
0.79873
ចំណេញ
43.47 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189981182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 01:45:39
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.79941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
50.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 02:35:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
43.47 USD
21.09.2023 01:45:25
21.09.2023 01:45:38
ទិញ
1
0.79863
0.79936
ចំណេញ
47.22 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189981118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 01:45:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
54.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 01:45:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
47.22 USD
21.09.2023 01:23:13
21.09.2023 01:45:24
លក់
1
0.79959
0.79851
ចំណេញ
73.20 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189980534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 01:23:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.79959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 01:45:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
73.20 USD
20.09.2023 21:50:48
21.09.2023 01:23:12
ទិញ
1
0.79891
0.79959
ចំណេញ
43.50 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189967219
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 21:50:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
50.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 01:23:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
43.50 USD
20.09.2023 13:39:02
20.09.2023 22:47:09
លក់
1.5
0.87013
0.86849
ចំណេញ
172.16 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#189909912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 13:39:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
182.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 22:47:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.86849
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
172.16 USD
20.09.2023 21:06:34
20.09.2023 21:50:47
លក់
1
0.79966
0.79887
ចំណេញ
51.79 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189958006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 21:06:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.79966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 21:50:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
51.79 USD
20.09.2023 21:05:13
20.09.2023 21:06:33
ទិញ
1
0.79876
0.79966
ចំណេញ
60.03 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189957303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 21:05:13
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 21:06:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
60.03 USD
20.09.2023 13:07:19
20.09.2023 21:05:12
លក់
1
0.79955
0.79875
ចំណេញ
52.53 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189907444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 13:07:19
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.79955
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
59.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 21:05:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
52.53 USD
11.09.2023 13:12:23
20.09.2023 13:39:03
ទិញ
1.5
0.87415
0.87014
ចំណេញ
-458.35 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#189330215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 13:12:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87415
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-447.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 13:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.87014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
-458.35 USD
19.09.2023 16:10:22
20.09.2023 13:39:01
ទិញ
1.5
0.86545
0.87013
ចំណេញ
512.17 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#189850326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2023 16:10:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86545
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
522.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 13:39:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.87013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
512.17 USD
20.09.2023 07:01:23
20.09.2023 13:07:18
ទិញ
1
0.7989
0.79962
ចំណេញ
46.61 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189884627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 07:01:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7989
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 13:07:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
46.61 USD
20.09.2023 05:12:00
20.09.2023 07:01:18
លក់
1
0.7996
0.79889
ចំណេញ
45.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189882911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 05:12:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 07:01:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
45.74 USD
20.09.2023 03:54:11
20.09.2023 05:11:59
ទិញ
1
0.79891
0.7996
ចំណេញ
44.30 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189881377
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 03:54:11
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 05:11:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.7996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
44.30 USD
20.09.2023 02:12:40
20.09.2023 03:54:10
លក់
1
0.79956
0.79888
ចំណេញ
43.57 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189880164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 02:12:40
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.79956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
50.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 03:54:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
43.57 USD
11.09.2023 18:59:55
20.09.2023 02:12:41
ទិញ
1
0.80406
0.79956
ចំណេញ
-341.64 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189365347
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 18:59:55
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-334.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 02:12:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-341.64 USD
19.09.2023 16:14:02
20.09.2023 02:12:39
ទិញ
1
0.79443
0.79956
ចំណេញ
374.48 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189850826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2023 16:14:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.79443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
381.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 02:12:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.79956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
374.48 USD
11.09.2023 16:31:54
11.09.2023 18:59:55
លក់
1
0.80465
0.80402
ចំណេញ
39.38 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189348037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 16:31:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 18:59:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
39.38 USD
11.09.2023 15:55:02
11.09.2023 16:31:53
ទិញ
1
0.80396
0.80467
ចំណេញ
45.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189343128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 15:55:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 16:31:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80467
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
45.34 USD
11.09.2023 15:13:41
11.09.2023 15:55:01
លក់
1
0.80471
0.80396
ចំណេញ
48.23 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189338888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 15:13:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 15:55:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80396
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
48.23 USD
11.09.2023 13:30:19
11.09.2023 15:13:40
ទិញ
1
0.80397
0.80471
ចំណេញ
47.49 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189331486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 13:30:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
54.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 15:13:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80471
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
47.49 USD
11.09.2023 05:17:42
11.09.2023 13:30:18
លក់
1
0.80479
0.80397
ចំណេញ
53.31 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189300927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 05:17:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
60.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 13:30:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
53.31 USD
11.09.2023 08:02:14
11.09.2023 13:12:22
លក់
1.5
0.87582
0.87415
ចំណេញ
173.73 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#189306876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 08:02:14
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
184.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 13:12:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.87415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
173.73 USD
05.09.2023 07:30:19
11.09.2023 08:02:13
ទិញ
1.5
0.87439
0.87583
ចំណេញ
148.30 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#188979398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 07:30:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
158.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 08:02:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.87583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
148.30 USD
08.09.2023 18:06:43
11.09.2023 05:17:41
ទិញ
1
0.8041
0.80479
ចំណេញ
43.65 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189276065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2023 18:06:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
50.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 05:17:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
43.65 USD
08.09.2023 03:07:32
08.09.2023 18:06:42
លក់
1
0.80477
0.80406
ចំណេញ
45.08 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189217993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2023 03:07:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2023 18:06:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80406
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
45.08 USD
07.09.2023 23:48:25
08.09.2023 03:07:31
ទិញ
1
0.80415
0.80478
ចំណេញ
39.05 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189214409
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 23:48:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80415
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2023 03:07:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80478
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
39.05 USD
07.09.2023 19:02:50
07.09.2023 23:48:24
លក់
1
0.80475
0.80404
ចំណេញ
44.89 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189205317
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 19:02:50
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80475
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 23:48:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80404
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
44.89 USD
07.09.2023 16:18:18
07.09.2023 19:02:46
ទិញ
1
0.80409
0.80476
ចំណេញ
41.98 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189188221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 16:18:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 19:02:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
41.98 USD
07.09.2023 16:08:00
07.09.2023 16:18:17
លក់
1
0.80479
0.8041
ចំណេញ
43.52 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#189186932
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 16:08:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
50.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 16:18:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.8041
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
43.52 USD
05.09.2023 09:00:42
07.09.2023 16:07:59
ទិញ
1
0.80415
0.80479
ចំណេញ
39.86 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188983485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 09:00:42
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80415
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 16:07:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
39.86 USD
01.09.2023 10:17:42
05.09.2023 09:00:41
លក់
1
0.80498
0.80413
ចំណេញ
55.36 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188854790
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2023 10:17:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.09.2023 09:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80413
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
55.36 USD
01.09.2023 15:13:05
05.09.2023 07:30:18
លក់
1.5
0.87586
0.87439
ចំណេញ
151.42 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#188870133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2023 15:13:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
161.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.09.2023 07:30:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.87439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
151.42 USD
01.09.2023 06:15:27
01.09.2023 15:13:04
ទិញ
1.5
0.87422
0.8759
ចំណេញ
175.93 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#188846762
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2023 06:15:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
186.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2023 15:13:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.8759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
175.93 USD
01.09.2023 09:22:21
01.09.2023 10:17:41
ទិញ
1
0.8043
0.80498
ចំណេញ
43.35 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188850697
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2023 09:22:21
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
50.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2023 10:17:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
43.35 USD
31.08.2023 17:56:44
01.09.2023 09:22:20
លក់
1
0.80503
0.80429
ចំណេញ
47.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188820607
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2023 17:56:44
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
54.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2023 09:22:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
47.74 USD
22.08.2023 06:42:42
01.09.2023 06:15:26
លក់
1.5
0.87012
0.87425
ចំណេញ
-468.92 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#188181616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.08.2023 06:42:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-458.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2023 06:15:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.87425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
-468.92 USD
29.08.2023 22:13:16
01.09.2023 06:15:25
លក់
1.5
0.87898
0.87425
ចំណេញ
514.51 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#188681341
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2023 22:13:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
525.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2023 06:15:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.87425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
514.51 USD
31.08.2023 16:35:02
31.08.2023 17:56:45
ទិញ
1
0.80441
0.80501
ចំណេញ
37.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188810501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2023 16:35:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2023 17:56:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80501
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
37.34 USD
29.08.2023 17:00:33
31.08.2023 16:35:02
លក់
1
0.80526
0.8044
ចំណេញ
56.58 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188647995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2023 17:00:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80526
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2023 16:35:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.8044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
56.58 USD
29.08.2023 14:02:23
29.08.2023 17:00:29
ទិញ
1
0.80441
0.80535
ចំណេញ
62.03 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188624622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2023 14:02:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2023 17:00:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
62.03 USD
29.08.2023 06:07:45
29.08.2023 14:02:23
លក់
1
0.80513
0.80441
ចំណេញ
45.88 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188595055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2023 06:07:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80513
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2023 14:02:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80441
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
45.88 USD
25.08.2023 18:55:36
29.08.2023 06:07:43
ទិញ
1
0.80445
0.80518
ចំណេញ
46.70 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188493883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2023 18:55:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80445
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2023 06:07:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80518
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
46.70 USD
25.08.2023 18:38:53
25.08.2023 18:55:35
លក់
1
0.8052
0.80447
ចំណេញ
46.56 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188492131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2023 18:38:53
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.08.2023 18:55:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
46.56 USD
25.08.2023 17:21:56
25.08.2023 18:38:53
ទិញ
1
0.80445
0.80524
ចំណេញ
51.01 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188478107
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2023 17:21:56
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.80445
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.08.2023 18:38:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
51.01 USD
25.08.2023 17:02:58
25.08.2023 17:21:53
លក់
1
0.80495
0.80445
ចំណេញ
29.75 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#188471975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2023 17:02:58
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.80495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.08.2023 17:21:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.80445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
29.75 USD