08.12.2023 15:42:30
08.12.2023 16:02:31
លក់
1
0.83349
0.83278
ចំណេញ
45.25 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194902890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 15:42:30
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83349
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2023 16:02:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
45.25 USD
08.12.2023 15:30:29
08.12.2023 15:42:29
ទិញ
1
0.83232
0.83356
ចំណេញ
84.35 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194897912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 15:30:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83232
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
91.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2023 15:42:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
84.35 USD
07.12.2023 11:36:49
08.12.2023 15:30:16
លក់
1
0.83463
0.83283
ចំណេញ
125.44 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194810918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2023 11:36:49
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
132.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2023 15:30:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83283
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
125.44 USD
06.12.2023 13:17:01
07.12.2023 15:27:25
ទិញ
1.5
0.89221
0.8939
ចំណេញ
175.77 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194743442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 13:17:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
186.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2023 15:27:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.8939
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
175.77 USD
07.12.2023 03:52:42
07.12.2023 11:36:50
ទិញ
1
0.83388
0.83463
ចំណេញ
48.17 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194789324
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2023 03:52:42
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83388
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2023 11:36:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83463
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
48.17 USD
06.12.2023 21:31:30
07.12.2023 00:45:14
ទិញ
1
0.83475
0.83428
ចំណេញ
-41.57 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194782474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 21:31:30
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83475
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-34.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2023 00:45:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83428
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-41.57 USD
06.12.2023 20:00:04
06.12.2023 21:31:29
លក់
1
0.83552
0.83472
ចំណេញ
51.90 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194778572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 20:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 21:31:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
51.90 USD
06.12.2023 20:00:02
06.12.2023 20:00:04
ទិញ
1
0.83563
0.83554
ចំណេញ
-13.63 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194778477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 20:00:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 20:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83554
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-13.63 USD
06.12.2023 15:45:05
06.12.2023 20:00:01
លក់
1
0.83577
0.83562
ចំណេញ
4.04 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194756378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 15:45:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83577
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 20:00:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83562
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
4.04 USD
06.12.2023 11:35:25
06.12.2023 15:45:04
ទិញ
1
0.83503
0.83581
ចំណេញ
50.51 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194737500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 11:35:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
57.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 15:45:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
50.51 USD
06.12.2023 03:48:45
06.12.2023 13:17:00
លក់
1.5
0.89385
0.89221
ចំណេញ
170.66 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194714839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 03:48:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
181.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 13:17:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89221
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
170.66 USD
06.12.2023 03:35:27
06.12.2023 11:35:24
លក់
1
0.83578
0.83503
ចំណេញ
48.21 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194714489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2023 03:35:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 11:35:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83503
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
48.21 USD
04.12.2023 16:30:48
06.12.2023 03:48:46
ទិញ
1.5
0.89795
0.89386
ចំណេញ
-462.59 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194598155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2023 16:30:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-452.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 03:48:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
-462.59 USD
05.12.2023 18:56:07
06.12.2023 03:48:44
ទិញ
1.5
0.88904
0.89385
ចំណេញ
521.14 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194700875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 18:56:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
531.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 03:48:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89385
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
521.14 USD
05.12.2023 03:12:39
06.12.2023 03:35:26
ទិញ
1
0.83501
0.83578
ចំណេញ
49.72 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194631099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 03:12:39
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.12.2023 03:35:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
49.72 USD
05.12.2023 02:49:52
05.12.2023 03:12:36
លក់
1
0.83579
0.83501
ចំណេញ
50.59 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194630605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2023 02:49:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
57.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 03:12:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83501
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
50.59 USD
04.12.2023 17:22:26
05.12.2023 02:49:51
ទិញ
1
0.83508
0.83579
ចំណេញ
45.44 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194605418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2023 17:22:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83508
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2023 02:49:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
45.44 USD
04.12.2023 16:57:42
04.12.2023 17:22:25
លក់
1
0.83576
0.83506
ចំណេញ
44.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194602076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2023 16:57:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2023 17:22:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
44.74 USD
04.12.2023 16:36:14
04.12.2023 16:57:42
ទិញ
1
0.83509
0.83575
ចំណេញ
41.76 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194599112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2023 16:36:14
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2023 16:57:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83575
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
41.76 USD
01.12.2023 18:12:52
04.12.2023 16:36:13
លក់
1
0.83568
0.83506
ចំណេញ
38.80 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194508755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 18:12:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2023 16:36:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83506
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
38.80 USD
01.12.2023 19:43:15
04.12.2023 16:30:47
លក់
1.5
0.89973
0.89796
ចំណេញ
185.38 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194517761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 19:43:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
195.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2023 16:30:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89796
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
185.38 USD
30.11.2023 13:09:41
01.12.2023 19:43:15
ទិញ
1.5
0.89808
0.89974
ចំណេញ
174.05 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194384421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 13:09:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
184.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 19:43:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89974
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
174.05 USD
01.12.2023 15:30:08
01.12.2023 18:12:52
ទិញ
1
0.83519
0.83569
ចំណេញ
30.01 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194484203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 15:30:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83519
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 18:12:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
30.01 USD
01.12.2023 15:20:12
01.12.2023 15:30:02
លក់
1
0.83568
0.83495
ចំណេញ
46.94 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194483063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 15:20:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 15:30:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83495
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
46.94 USD
01.12.2023 13:06:59
01.12.2023 15:20:11
ទិញ
1
0.83498
0.83569
ចំណេញ
45.41 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194471555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 13:06:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 15:20:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
45.41 USD
01.12.2023 11:31:57
01.12.2023 13:06:59
លក់
1
0.8357
0.83497
ចំណេញ
46.97 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194464498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 11:31:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 13:06:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
46.97 USD
01.12.2023 05:54:29
01.12.2023 11:31:56
ទិញ
1
0.83488
0.83573
ចំណេញ
55.87 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194448139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 05:54:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83488
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 11:31:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83573
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
55.87 USD
01.12.2023 02:46:09
01.12.2023 05:54:25
លក់
1
0.83566
0.83486
ចំណេញ
52.05 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194443638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 02:46:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83566
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
59.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 05:54:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83486
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
52.05 USD
30.11.2023 23:31:41
01.12.2023 02:46:08
ទិញ
1
0.83487
0.83566
ចំណេញ
51.33 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194436504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:31:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 02:46:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
51.33 USD
30.11.2023 17:31:39
30.11.2023 23:31:33
លក់
1
0.83568
0.83487
ចំណេញ
52.72 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194416272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 17:31:39
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
59.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 23:31:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
52.72 USD
30.11.2023 16:36:56
30.11.2023 17:31:40
ទិញ
1
0.83475
0.83566
ចំណេញ
60.10 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194407049
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 16:36:56
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83475
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 17:31:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
60.10 USD
29.11.2023 03:08:58
30.11.2023 16:36:55
លក់
1
0.83964
0.83473
ចំណេញ
353.92 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194272936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 03:08:58
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83964
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
360.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 16:36:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
353.92 USD
28.11.2023 16:00:29
30.11.2023 16:36:54
លក់
1
0.82994
0.83473
ចំណេញ
-359.10 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194221706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 16:00:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-352.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 16:36:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-359.10 USD
29.11.2023 15:12:20
30.11.2023 13:09:41
លក់
1.5
0.89977
0.89808
ចំណេញ
175.74 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194312039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 15:12:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89977
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
186.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 13:09:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
175.74 USD
29.11.2023 13:49:08
29.11.2023 15:12:21
ទិញ
1.5
0.89814
0.89976
ចំណេញ
168.47 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194306323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 13:49:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
178.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 15:12:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
168.47 USD
28.11.2023 15:51:45
29.11.2023 13:49:04
លក់
1.5
0.89981
0.89809
ចំណេញ
179.56 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194219985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 15:51:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
190.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 13:49:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89809
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
179.56 USD
28.11.2023 09:17:12
28.11.2023 16:00:27
ទិញ
1
0.82913
0.82994
ចំណេញ
52.60 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194184902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 09:17:12
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
59.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 16:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82994
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
52.60 USD
28.11.2023 10:17:26
28.11.2023 15:51:46
ទិញ
1.5
0.89808
0.89981
ចំណេញ
180.33 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194190516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 10:17:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
190.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 15:51:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89981
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
180.33 USD
27.11.2023 10:42:03
28.11.2023 10:17:25
លក់
1.5
0.89979
0.89808
ចំណេញ
178.15 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#194111409
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 10:42:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89979
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
188.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 10:17:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
178.15 USD
27.11.2023 10:25:28
28.11.2023 09:17:12
លក់
1
0.82989
0.82906
ចំណេញ
54.02 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194110256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 10:25:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82989
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
61.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 09:17:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
54.02 USD
22.11.2023 17:00:19
27.11.2023 10:42:02
ទិញ
1.5
0.89814
0.89979
ចំណេញ
171.00 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#193936137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 17:00:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
181.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2023 10:42:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.89979
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
171.00 USD
27.11.2023 04:20:21
27.11.2023 10:25:27
ទិញ
1
0.82908
0.82989
ចំណេញ
52.42 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194094035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 04:20:21
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82908
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
59.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2023 10:25:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82989
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
52.42 USD
27.11.2023 03:29:01
27.11.2023 04:20:20
លក់
1
0.82984
0.82907
ចំណេញ
49.42 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194091299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 03:29:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2023 04:20:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
49.42 USD
27.11.2023 01:00:46
27.11.2023 03:29:00
ទិញ
1
0.82921
0.82984
ចំណេញ
39.24 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194085960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 01:00:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2023 03:29:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
39.24 USD
24.11.2023 23:45:52
27.11.2023 01:00:02
លក់
1
0.8298
0.82966
ចំណេញ
3.26 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194078506
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 23:45:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.11.2023 01:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
3.26 USD
24.11.2023 20:50:08
24.11.2023 23:45:44
ទិញ
1
0.83003
0.82979
ចំណេញ
-24.60 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194077083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 20:50:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2023 23:45:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82979
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-24.60 USD
24.11.2023 20:49:57
24.11.2023 20:50:08
លក់
1
0.82996
0.83003
ចំណេញ
-12.14 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194077008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 20:49:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2023 20:50:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83003
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-12.14 USD
24.11.2023 15:27:06
24.11.2023 20:49:56
ទិញ
1
0.82952
0.82998
ចំណេញ
26.72 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194051282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 15:27:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2023 20:49:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
26.72 USD
24.11.2023 13:19:57
24.11.2023 15:27:06
លក់
1
0.83024
0.82952
ចំណេញ
45.63 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#194043035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 13:19:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83024
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2023 15:27:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.82952
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
45.63 USD
21.11.2023 17:54:42
24.11.2023 13:19:56
ទិញ
1
0.82949
0.83027
ចំណេញ
49.98 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#193865420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 17:54:42
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.82949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2023 13:19:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.83027
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
49.98 USD