10.07.2024 03:20:37
10.07.2024 05:00:21
លក់
1.56
0.83551
0.83323
ចំណេញ
249.91 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202586586
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2024 03:20:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
260.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.07.2024 05:00:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
249.91 USD
09.07.2024 18:07:24
10.07.2024 03:20:38
ទិញ
1.56
0.83467
0.83551
ចំណេញ
85.22 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202578493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2024 18:07:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.07.2024 03:20:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
85.22 USD
09.07.2024 16:46:23
09.07.2024 18:07:26
លក់
1.56
0.83553
0.83467
ចំណេញ
87.43 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202573058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2024 16:46:23
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
98.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2024 18:07:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83467
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
87.43 USD
09.07.2024 05:41:20
09.07.2024 16:46:20
ទិញ
1.56
0.83466
0.83552
ចំណេញ
87.44 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202557122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2024 05:41:20
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83466
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
98.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2024 16:46:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
87.44 USD
05.07.2024 16:11:08
09.07.2024 05:41:19
លក់
1.56
0.8355
0.83466
ចំណេញ
85.16 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202505143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2024 16:11:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2024 05:41:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83466
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
85.16 USD
05.07.2024 15:41:06
05.07.2024 16:11:10
ទិញ
1.56
0.8346
0.83551
ចំណេញ
93.30 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202501959
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2024 15:41:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
104.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2024 16:11:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
93.30 USD
05.07.2024 15:30:46
05.07.2024 15:41:09
លក់
1.56
0.83563
0.83458
ចំណេញ
109.32 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202499516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2024 15:30:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
120.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2024 15:41:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
109.32 USD
28.06.2024 17:54:38
05.07.2024 15:30:49
ទិញ
1.56
0.83438
0.83559
ចំណេញ
127.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202315625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2024 17:54:38
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83438
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
138.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2024 15:30:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
127.74 USD
28.06.2024 17:32:30
28.06.2024 17:54:41
លក់
1.56
0.83516
0.83441
ចំណេញ
74.57 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202313803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2024 17:32:30
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
85.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:54:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83441
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
74.57 USD
13.06.2024 23:00:18
28.06.2024 17:32:34
ទិញ
1.56
0.84757
0.83516
ចំណេញ
-1 423.29 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201877635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 23:00:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.84757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 412.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
-1 423.29 USD
20.06.2024 19:37:05
28.06.2024 17:32:26
ទិញ
1.56
0.83759
0.83515
ចំណេញ
-288.63 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202070617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2024 19:37:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-277.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83515
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
-288.63 USD
24.06.2024 18:32:14
28.06.2024 17:32:24
ទិញ
1.56
0.83669
0.83521
ចំណេញ
-179.38 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202153871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2024 18:32:14
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-168.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
-179.38 USD
25.06.2024 01:57:21
28.06.2024 17:32:23
ទិញ
1.56
0.8359
0.83522
ចំណេញ
-88.32 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202161034
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2024 01:57:21
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-77.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
-88.32 USD
25.06.2024 07:37:25
28.06.2024 17:32:18
ទិញ
1.56
0.83502
0.83521
ចំណេញ
10.70 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202166011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2024 07:37:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
10.70 USD
25.06.2024 15:31:34
28.06.2024 17:32:14
ទិញ
1.56
0.83497
0.83522
ចំណេញ
17.53 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202182199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2024 15:31:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83497
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
17.53 USD
25.06.2024 18:24:26
28.06.2024 17:32:10
ទិញ
1.56
0.83414
0.83529
ចំណេញ
119.96 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202192573
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2024 18:24:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
130.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83529
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
119.96 USD
26.06.2024 13:28:04
28.06.2024 17:32:08
ទិញ
1.56
0.83367
0.83533
ចំណេញ
178.01 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202220181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.06.2024 13:28:04
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
188.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83533
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
178.01 USD
26.06.2024 15:49:46
28.06.2024 17:32:06
ទិញ
1.56
0.83327
0.8353
ចំណេញ
220.10 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202227522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.06.2024 15:49:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
231.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.8353
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
220.10 USD
26.06.2024 16:15:24
28.06.2024 17:32:05
ទិញ
1.56
0.83286
0.83533
ចំណេញ
270.19 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202229762
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.06.2024 16:15:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
281.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83533
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
270.19 USD
26.06.2024 16:24:53
28.06.2024 17:32:04
ទិញ
1.56
0.83238
0.83533
ចំណេញ
324.81 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202230735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.06.2024 16:24:53
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
335.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83533
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
324.81 USD
28.06.2024 07:32:55
28.06.2024 17:32:02
ទិញ
1.56
0.8319
0.83532
ចំណេញ
378.30 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202289841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2024 07:32:55
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
389.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
378.30 USD
28.06.2024 10:06:52
28.06.2024 17:32:01
ទិញ
1.56
0.83137
0.83531
ចំណេញ
437.48 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#202292465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2024 10:06:52
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
448.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2024 17:32:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.83531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
437.48 USD
25.06.2024 15:31:37
25.06.2024 21:58:57
ទិញ
2.34
0.90713
0.90794
ចំណេញ
122.41 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#202182404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2024 15:31:37
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90713
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
138.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2024 21:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.90794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
122.41 USD
18.06.2024 08:35:06
25.06.2024 15:31:44
លក់
2.34
0.90941
0.90728
ចំណេញ
349.03 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201971732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2024 08:35:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
365.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2024 15:31:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.90728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
349.03 USD
17.06.2024 04:01:45
18.06.2024 08:35:07
ទិញ
2.34
0.90759
0.90941
ចំណេញ
293.66 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201932358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 04:01:45
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
310.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 08:35:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.90941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
293.66 USD
12.06.2024 22:54:21
17.06.2024 04:01:47
លក់
2.34
0.9138
0.90759
ចំណេញ
1 041.33 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201827095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 22:54:21
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9138
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 057.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 04:01:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.90759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
1 041.33 USD
13.06.2024 21:53:55
13.06.2024 23:00:16
លក់
1.56
0.84841
0.84758
ចំណេញ
83.33 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201876822
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 21:53:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84841
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 23:00:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
83.33 USD
13.06.2024 19:50:28
13.06.2024 21:53:54
ទិញ
1.56
0.84757
0.84843
ចំណេញ
86.71 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201874021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 19:50:28
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.84757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
97.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 21:53:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84843
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
86.71 USD
13.06.2024 10:37:51
13.06.2024 19:50:29
លក់
1.56
0.8484
0.84757
ចំណេញ
83.19 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201840587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 10:37:51
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:50:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
83.19 USD
13.06.2024 08:07:27
13.06.2024 10:37:50
ទិញ
1.56
0.84757
0.84842
ចំណេញ
85.58 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201836229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 08:07:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.84757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 10:37:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
85.58 USD
12.06.2024 22:49:36
13.06.2024 08:07:27
លក់
1.56
0.84815
0.84757
ចំណេញ
54.92 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201826817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 22:49:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 08:07:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
54.92 USD
07.06.2024 15:30:50
12.06.2024 22:54:24
ទិញ
1.56
0.84566
0.8479
ចំណេញ
243.63 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201671371
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 15:30:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.84566
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
254.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:54:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.8479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
243.63 USD
07.06.2024 15:50:29
12.06.2024 19:22:36
ទិញ
2.34
0.90726
0.91729
ចំណេញ
1 698.22 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201675072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 15:50:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 714.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 19:22:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.91729
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
1 698.22 USD
03.06.2024 17:03:02
07.06.2024 15:50:33
លក់
2.34
0.90892
0.90718
ចំណេញ
280.44 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201508130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2024 17:03:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
296.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:50:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.90718
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
280.44 USD
22.05.2024 23:04:02
07.06.2024 15:30:52
លក់
1.3
0.8341
0.84556
ចំណេញ
-1 095.02 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201195807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2024 23:04:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 085.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.3
ចេញ
0.84556
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.10 USD
ចំណេញ
-1 095.02 USD
04.06.2024 03:04:41
07.06.2024 15:30:40
លក់
1.56
0.84434
0.84564
ចំណេញ
-158.72 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201526603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2024 03:04:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-147.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
-158.72 USD
04.06.2024 17:56:17
07.06.2024 15:30:39
លក់
1.56
0.84513
0.84561
ចំណេញ
-65.50 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201561554
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2024 17:56:17
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84513
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-54.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
-65.50 USD
05.06.2024 05:02:31
07.06.2024 15:30:36
លក់
1.56
0.84597
0.84539
ចំណេញ
55.04 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201572963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 05:02:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
55.04 USD
05.06.2024 10:38:36
07.06.2024 15:30:34
លក់
1.56
0.84679
0.84531
ចំណេញ
157.41 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201579740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 10:38:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
168.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
157.41 USD
05.06.2024 11:12:52
07.06.2024 15:30:31
លក់
1.56
0.84726
0.84558
ចំណេញ
180.12 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201581181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 11:12:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
191.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84558
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
180.12 USD
05.06.2024 16:45:07
07.06.2024 15:30:28
លក់
1.56
0.84766
0.84557
ចំណេញ
226.77 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201595601
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 16:45:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
237.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
226.77 USD
05.06.2024 16:45:28
07.06.2024 15:30:26
លក់
1.56
0.84851
0.84552
ចំណេញ
329.16 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201595907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 16:45:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84851
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
340.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
329.16 USD
05.06.2024 16:45:35
07.06.2024 15:30:23
លក់
1.56
0.84845
0.84527
ចំណេញ
350.68 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201596101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 16:45:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
361.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
350.68 USD
06.06.2024 04:14:20
07.06.2024 15:30:19
លក់
1.56
0.84909
0.84515
ចំណេញ
437.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201613222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.06.2024 04:14:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
448.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
0.84515
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.92 USD
ចំណេញ
437.34 USD
29.05.2024 13:00:23
03.06.2024 17:03:11
ទិញ
2.34
0.9076
0.90893
ចំណេញ
212.11 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201360303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2024 13:00:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
228.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2024 17:03:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.90893
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
212.11 USD
29.05.2024 04:30:09
29.05.2024 13:00:21
លក់
2.34
0.90961
0.90761
ចំណេញ
326.19 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201346317
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2024 04:30:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90961
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
342.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.05.2024 13:00:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.90761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
326.19 USD
28.05.2024 21:23:44
29.05.2024 04:30:07
ទិញ
2.34
0.90722
0.90974
ចំណេញ
415.63 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201340864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2024 21:23:44
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
432.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.05.2024 04:30:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.90974
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
415.63 USD
28.05.2024 16:16:04
28.05.2024 21:23:43
លក់
2.34
0.90901
0.9072
ចំណេញ
293.93 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201326416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2024 16:16:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90901
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
310.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2024 21:23:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
0.9072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.38 USD
ចំណេញ
293.93 USD
22.05.2024 18:49:54
28.05.2024 16:16:03
ទិញ
1.95
0.90722
0.90901
ចំណេញ
242.59 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#201186786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2024 18:49:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
256.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2024 16:16:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.95
ចេញ
0.90901
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-13.65 USD
ចំណេញ
242.59 USD
22.05.2024 21:26:50
22.05.2024 23:04:02
ទិញ
1.3
0.83325
0.8341
ចំណេញ
71.63 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#201193007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.05.2024 21:26:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83325
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 23:04:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.3
ចេញ
0.8341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.10 USD
ចំណេញ
71.63 USD