20.09.2023 22:47:10
28.09.2023 17:04:04
خرید
1.5
0.8685
0.86438
منافع
‪-468.36 USD‬
AUDCAD
سودا
#189973469
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 22:47:10
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.8685
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-457.86 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.09.2023 17:04:04
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.86438
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪-468.36 USD‬
27.09.2023 19:06:17
28.09.2023 17:04:03
خرید
1.5
0.8598
0.86441
منافع
‪501.81 USD‬
AUDCAD
سودا
#190432294
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.09.2023 19:06:17
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.8598
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪512.31 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.09.2023 17:04:03
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.86441
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪501.81 USD‬
28.09.2023 01:45:39
28.09.2023 03:12:46
خرید
1
0.7988
0.79964
منافع
‪55.22 USD‬
NZDCAD
سودا
#190458864
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.09.2023 01:45:39
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.7988
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪62.22 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.09.2023 03:12:46
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79964
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪55.22 USD‬
27.09.2023 21:45:58
28.09.2023 01:45:31
فروخت
1
0.79954
0.7988
منافع
‪47.82 USD‬
NZDCAD
سودا
#190449359
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.09.2023 21:45:58
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.79954
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪54.82 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.09.2023 01:45:31
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.7988
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪47.82 USD‬
27.09.2023 20:33:40
27.09.2023 21:45:58
خرید
1
0.79889
0.79959
منافع
‪44.84 USD‬
NZDCAD
سودا
#190442181
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.09.2023 20:33:40
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79889
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪51.84 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.09.2023 21:45:58
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79959
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪44.84 USD‬
22.09.2023 08:11:14
27.09.2023 20:33:39
فروخت
1
0.79959
0.79887
منافع
‪46.18 USD‬
NZDCAD
سودا
#190082624
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.09.2023 08:11:14
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.79959
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪53.18 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.09.2023 20:33:39
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79887
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪46.18 USD‬
22.09.2023 03:16:53
22.09.2023 08:11:13
خرید
1
0.79883
0.79959
منافع
‪49.45 USD‬
NZDCAD
سودا
#190075303
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.09.2023 03:16:53
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79883
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪56.45 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.09.2023 08:11:13
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79959
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪49.45 USD‬
21.09.2023 17:21:58
22.09.2023 03:16:52
فروخت
1
0.79956
0.79881
منافع
‪48.65 USD‬
NZDCAD
سودا
#190050653
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.09.2023 17:21:58
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.79956
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪55.65 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.09.2023 03:16:52
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79881
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪48.65 USD‬
21.09.2023 14:25:05
21.09.2023 17:21:57
خرید
1
0.79886
0.79958
منافع
‪46.35 USD‬
NZDCAD
سودا
#190023640
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.09.2023 14:25:05
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79886
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪53.35 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.09.2023 17:21:57
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79958
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪46.35 USD‬
21.09.2023 12:55:33
21.09.2023 14:22:04
فروخت
1
0.7994
0.799
منافع
‪22.61 USD‬
NZDCAD
سودا
#190013803
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.09.2023 12:55:33
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.7994
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪29.61 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.09.2023 14:22:04
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.799
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪22.61 USD‬
21.09.2023 02:35:51
21.09.2023 12:55:32
خرید
1
0.79873
0.79958
منافع
‪55.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#189982092
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.09.2023 02:35:51
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79873
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪62.97 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.09.2023 12:55:32
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79958
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪55.97 USD‬
21.09.2023 01:45:39
21.09.2023 02:35:50
فروخت
1
0.79941
0.79873
منافع
‪43.47 USD‬
NZDCAD
سودا
#189981182
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.09.2023 01:45:39
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.79941
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪50.47 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.09.2023 02:35:50
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79873
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪43.47 USD‬
21.09.2023 01:45:25
21.09.2023 01:45:38
خرید
1
0.79863
0.79936
منافع
‪47.22 USD‬
NZDCAD
سودا
#189981118
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.09.2023 01:45:25
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79863
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪54.22 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.09.2023 01:45:38
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79936
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪47.22 USD‬
21.09.2023 01:23:13
21.09.2023 01:45:24
فروخت
1
0.79959
0.79851
منافع
‪73.20 USD‬
NZDCAD
سودا
#189980534
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.09.2023 01:23:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.79959
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪80.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.09.2023 01:45:24
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79851
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪73.20 USD‬
20.09.2023 21:50:48
21.09.2023 01:23:12
خرید
1
0.79891
0.79959
منافع
‪43.50 USD‬
NZDCAD
سودا
#189967219
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 21:50:48
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79891
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪50.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.09.2023 01:23:12
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79959
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪43.50 USD‬
20.09.2023 13:39:02
20.09.2023 22:47:09
فروخت
1.5
0.87013
0.86849
منافع
‪172.16 USD‬
AUDCAD
سودا
#189909912
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 13:39:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.87013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪182.66 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 22:47:09
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.86849
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪172.16 USD‬
20.09.2023 21:06:34
20.09.2023 21:50:47
فروخت
1
0.79966
0.79887
منافع
‪51.79 USD‬
NZDCAD
سودا
#189958006
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 21:06:34
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.79966
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪58.79 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 21:50:47
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79887
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪51.79 USD‬
20.09.2023 21:05:13
20.09.2023 21:06:33
خرید
1
0.79876
0.79966
منافع
‪60.03 USD‬
NZDCAD
سودا
#189957303
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 21:05:13
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79876
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪67.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 21:06:33
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79966
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪60.03 USD‬
20.09.2023 13:07:19
20.09.2023 21:05:12
فروخت
1
0.79955
0.79875
منافع
‪52.53 USD‬
NZDCAD
سودا
#189907444
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 13:07:19
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.79955
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪59.53 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 21:05:12
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79875
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪52.53 USD‬
11.09.2023 13:12:23
20.09.2023 13:39:03
خرید
1.5
0.87415
0.87014
منافع
‪-458.35 USD‬
AUDCAD
سودا
#189330215
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2023 13:12:23
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.87415
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-447.85 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 13:39:03
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.87014
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪-458.35 USD‬
19.09.2023 16:10:22
20.09.2023 13:39:01
خرید
1.5
0.86545
0.87013
منافع
‪512.17 USD‬
AUDCAD
سودا
#189850326
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.09.2023 16:10:22
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.86545
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪522.67 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 13:39:01
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.87013
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪512.17 USD‬
20.09.2023 07:01:23
20.09.2023 13:07:18
خرید
1
0.7989
0.79962
منافع
‪46.61 USD‬
NZDCAD
سودا
#189884627
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 07:01:23
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.7989
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪53.61 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 13:07:18
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79962
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪46.61 USD‬
20.09.2023 05:12:00
20.09.2023 07:01:18
فروخت
1
0.7996
0.79889
منافع
‪45.74 USD‬
NZDCAD
سودا
#189882911
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 05:12:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.7996
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪52.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 07:01:18
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79889
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪45.74 USD‬
20.09.2023 03:54:11
20.09.2023 05:11:59
خرید
1
0.79891
0.7996
منافع
‪44.30 USD‬
NZDCAD
سودا
#189881377
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 03:54:11
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79891
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪51.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 05:11:59
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.7996
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪44.30 USD‬
20.09.2023 02:12:40
20.09.2023 03:54:10
فروخت
1
0.79956
0.79888
منافع
‪43.57 USD‬
NZDCAD
سودا
#189880164
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.09.2023 02:12:40
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.79956
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪50.57 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 03:54:10
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79888
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪43.57 USD‬
11.09.2023 18:59:55
20.09.2023 02:12:41
خرید
1
0.80406
0.79956
منافع
‪-341.64 USD‬
NZDCAD
سودا
#189365347
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2023 18:59:55
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.80406
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-334.64 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 02:12:41
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79956
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪-341.64 USD‬
19.09.2023 16:14:02
20.09.2023 02:12:39
خرید
1
0.79443
0.79956
منافع
‪374.48 USD‬
NZDCAD
سودا
#189850826
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.09.2023 16:14:02
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.79443
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪381.48 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.09.2023 02:12:39
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.79956
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪374.48 USD‬
11.09.2023 16:31:54
11.09.2023 18:59:55
فروخت
1
0.80465
0.80402
منافع
‪39.38 USD‬
NZDCAD
سودا
#189348037
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2023 16:31:54
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80465
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪46.38 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2023 18:59:55
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80402
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪39.38 USD‬
11.09.2023 15:55:02
11.09.2023 16:31:53
خرید
1
0.80396
0.80467
منافع
‪45.34 USD‬
NZDCAD
سودا
#189343128
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2023 15:55:02
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.80396
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪52.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2023 16:31:53
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80467
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪45.34 USD‬
11.09.2023 15:13:41
11.09.2023 15:55:01
فروخت
1
0.80471
0.80396
منافع
‪48.23 USD‬
NZDCAD
سودا
#189338888
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2023 15:13:41
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80471
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪55.23 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2023 15:55:01
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80396
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪48.23 USD‬
11.09.2023 13:30:19
11.09.2023 15:13:40
خرید
1
0.80397
0.80471
منافع
‪47.49 USD‬
NZDCAD
سودا
#189331486
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2023 13:30:19
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.80397
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪54.49 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2023 15:13:40
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80471
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪47.49 USD‬
11.09.2023 05:17:42
11.09.2023 13:30:18
فروخت
1
0.80479
0.80397
منافع
‪53.31 USD‬
NZDCAD
سودا
#189300927
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2023 05:17:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80479
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪60.31 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2023 13:30:18
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80397
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪53.31 USD‬
11.09.2023 08:02:14
11.09.2023 13:12:22
فروخت
1.5
0.87582
0.87415
منافع
‪173.73 USD‬
AUDCAD
سودا
#189306876
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.09.2023 08:02:14
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.87582
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪184.23 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2023 13:12:22
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.87415
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪173.73 USD‬
05.09.2023 07:30:19
11.09.2023 08:02:13
خرید
1.5
0.87439
0.87583
منافع
‪148.30 USD‬
AUDCAD
سودا
#188979398
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.09.2023 07:30:19
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.87439
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪158.80 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2023 08:02:13
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.87583
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪148.30 USD‬
08.09.2023 18:06:43
11.09.2023 05:17:41
خرید
1
0.8041
0.80479
منافع
‪43.65 USD‬
NZDCAD
سودا
#189276065
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.09.2023 18:06:43
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.8041
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪50.65 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.09.2023 05:17:41
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80479
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪43.65 USD‬
08.09.2023 03:07:32
08.09.2023 18:06:42
فروخت
1
0.80477
0.80406
منافع
‪45.08 USD‬
NZDCAD
سودا
#189217993
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.09.2023 03:07:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80477
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪52.08 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.09.2023 18:06:42
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80406
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪45.08 USD‬
07.09.2023 23:48:25
08.09.2023 03:07:31
خرید
1
0.80415
0.80478
منافع
‪39.05 USD‬
NZDCAD
سودا
#189214409
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.09.2023 23:48:25
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.80415
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪46.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.09.2023 03:07:31
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80478
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪39.05 USD‬
07.09.2023 19:02:50
07.09.2023 23:48:24
فروخت
1
0.80475
0.80404
منافع
‪44.89 USD‬
NZDCAD
سودا
#189205317
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.09.2023 19:02:50
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80475
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪51.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.09.2023 23:48:24
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80404
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪44.89 USD‬
07.09.2023 16:18:18
07.09.2023 19:02:46
خرید
1
0.80409
0.80476
منافع
‪41.98 USD‬
NZDCAD
سودا
#189188221
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.09.2023 16:18:18
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.80409
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪48.98 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.09.2023 19:02:46
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80476
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪41.98 USD‬
07.09.2023 16:08:00
07.09.2023 16:18:17
فروخت
1
0.80479
0.8041
منافع
‪43.52 USD‬
NZDCAD
سودا
#189186932
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.09.2023 16:08:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80479
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪50.52 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.09.2023 16:18:17
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.8041
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪43.52 USD‬
05.09.2023 09:00:42
07.09.2023 16:07:59
خرید
1
0.80415
0.80479
منافع
‪39.86 USD‬
NZDCAD
سودا
#188983485
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.09.2023 09:00:42
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.80415
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪46.86 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.09.2023 16:07:59
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80479
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪39.86 USD‬
01.09.2023 10:17:42
05.09.2023 09:00:41
فروخت
1
0.80498
0.80413
منافع
‪55.36 USD‬
NZDCAD
سودا
#188854790
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.09.2023 10:17:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80498
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪62.36 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.09.2023 09:00:41
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80413
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪55.36 USD‬
01.09.2023 15:13:05
05.09.2023 07:30:18
فروخت
1.5
0.87586
0.87439
منافع
‪151.42 USD‬
AUDCAD
سودا
#188870133
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.09.2023 15:13:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.87586
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪161.92 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.09.2023 07:30:18
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.87439
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪151.42 USD‬
01.09.2023 06:15:27
01.09.2023 15:13:04
خرید
1.5
0.87422
0.8759
منافع
‪175.93 USD‬
AUDCAD
سودا
#188846762
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.09.2023 06:15:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.87422
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪186.43 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.09.2023 15:13:04
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.8759
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪175.93 USD‬
01.09.2023 09:22:21
01.09.2023 10:17:41
خرید
1
0.8043
0.80498
منافع
‪43.35 USD‬
NZDCAD
سودا
#188850697
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.09.2023 09:22:21
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.8043
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪50.35 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.09.2023 10:17:41
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80498
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪43.35 USD‬
31.08.2023 17:56:44
01.09.2023 09:22:20
فروخت
1
0.80503
0.80429
منافع
‪47.74 USD‬
NZDCAD
سودا
#188820607
افتتاحی تاریخ اور وقت
31.08.2023 17:56:44
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80503
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪54.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.09.2023 09:22:20
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80429
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪47.74 USD‬
22.08.2023 06:42:42
01.09.2023 06:15:26
فروخت
1.5
0.87012
0.87425
منافع
‪-468.92 USD‬
AUDCAD
سودا
#188181616
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.08.2023 06:42:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.87012
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-458.42 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.09.2023 06:15:26
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.87425
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪-468.92 USD‬
29.08.2023 22:13:16
01.09.2023 06:15:25
فروخت
1.5
0.87898
0.87425
منافع
‪514.51 USD‬
AUDCAD
سودا
#188681341
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.08.2023 22:13:16
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.87898
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪525.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.09.2023 06:15:25
ٹریڈ حجم
1.5
خروج
0.87425
کمیشن فیس
‪-10.50 USD‬
منافع
‪514.51 USD‬
31.08.2023 16:35:02
31.08.2023 17:56:45
خرید
1
0.80441
0.80501
منافع
‪37.34 USD‬
NZDCAD
سودا
#188810501
افتتاحی تاریخ اور وقت
31.08.2023 16:35:02
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.80441
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪44.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
31.08.2023 17:56:45
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.80501
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪37.34 USD‬
29.08.2023 17:00:33
31.08.2023 16:35:02
فروخت
1
0.80526
0.8044
منافع
‪56.58 USD‬
NZDCAD
سودا
#188647995
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.08.2023 17:00:33
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.80526
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪63.58 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
31.08.2023 16:35:02
ٹریڈ حجم
1
خروج
0.8044
کمیشن فیس
‪-7.00 USD‬
منافع
‪56.58 USD‬