حالت آزمایشی
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۲:۴۰
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۸:۰۹
فروش
1.8
0.88274
0.88465
سود
‪-265.91 USD‬
AUDCAD
معامله
#198102236
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۲:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-253.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۸:۰۹
حجم معامله
1.8
خروج
0.88465
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪-265.91 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۲۰
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۸:۰۶
فروش
1.2
0.83426
0.82835
سود
‪514.13 USD‬
NZDCAD
معامله
#198416834
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۲۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪522.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۸:۰۶
حجم معامله
1.2
خروج
0.82835
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪514.13 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۱:۴۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۱۹
خرید
1.2
0.83349
0.83427
سود
‪60.83 USD‬
NZDCAD
معامله
#198374486
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۱:۴۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83349
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۱۹
حجم معامله
1.2
خروج
0.83427
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪60.83 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۵۷
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۱:۴۱
فروش
1.2
0.83424
0.83349
سود
‪58.23 USD‬
NZDCAD
معامله
#198362818
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪66.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۱:۴۱
حجم معامله
1.2
خروج
0.83349
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪58.23 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۴۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۵۷
خرید
1.2
0.83343
0.83425
سود
‪64.37 USD‬
NZDCAD
معامله
#198360072
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۴۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۵۷
حجم معامله
1.2
خروج
0.83425
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪64.37 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۱۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۴۵
فروش
1.2
0.83417
0.83342
سود
‪58.19 USD‬
NZDCAD
معامله
#198335457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪66.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۴۵
حجم معامله
1.2
خروج
0.83342
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪58.19 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۲۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۱۷
خرید
1.2
0.83336
0.83419
سود
‪65.26 USD‬
NZDCAD
معامله
#198326203
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۱۷
حجم معامله
1.2
خروج
0.83419
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪65.26 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۲:۰۸:۲۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۲۸
فروش
1.2
0.83418
0.83336
سود
‪64.40 USD‬
NZDCAD
معامله
#198200334
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۲:۰۸:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۲۸
حجم معامله
1.2
خروج
0.83336
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪64.40 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۶
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۲:۰۸:۲۷
خرید
1.2
0.83346
0.83418
سود
‪55.57 USD‬
NZDCAD
معامله
#198192927
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۲:۰۸:۲۷
حجم معامله
1.2
خروج
0.83418
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪55.57 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۳۱
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۲۰
فروش
1.2
0.82117
0.83344
سود
‪-1 098.18 USD‬
NZDCAD
معامله
#197865495
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 089.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۲۰
حجم معامله
1.2
خروج
0.83344
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪-1 098.18 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۱۶:۵۵
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۹
فروش
1.2
0.83197
0.83344
سود
‪-138.96 USD‬
NZDCAD
معامله
#198112323
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۱۶:۵۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-130.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۹
حجم معامله
1.2
خروج
0.83344
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪-138.96 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۳۲:۰۰
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۹
فروش
1.2
0.83113
0.83344
سود
‪-213.57 USD‬
NZDCAD
معامله
#198109023
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۳۲:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-205.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۹
حجم معامله
1.2
خروج
0.83344
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪-213.57 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۵
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۸
فروش
1.2
0.83421
0.83346
سود
‪58.21 USD‬
NZDCAD
معامله
#198124616
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪66.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۸
حجم معامله
1.2
خروج
0.83346
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪58.21 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۴۱
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۷
فروش
1.2
0.83501
0.83346
سود
‪129.26 USD‬
NZDCAD
معامله
#198127226
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪137.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۷
حجم معامله
1.2
خروج
0.83346
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪129.26 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۳۳
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۵
فروش
1.2
0.83594
0.83346
سود
‪211.86 USD‬
NZDCAD
معامله
#198128055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۳۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪220.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۵
حجم معامله
1.2
خروج
0.83346
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪211.86 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۱۴
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۵
فروش
1.2
0.83548
0.83347
سود
‪170.13 USD‬
NZDCAD
معامله
#198127768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۱۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪178.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۵
حجم معامله
1.2
خروج
0.83347
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪170.13 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۱:۵۰
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۴
فروش
1.2
0.83633
0.83346
سود
‪246.50 USD‬
NZDCAD
معامله
#198128554
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۱:۵۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪254.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۴
حجم معامله
1.2
خروج
0.83346
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪246.50 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۴۵:۱۰
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۳
فروش
1.2
0.8367
0.83348
سود
‪277.58 USD‬
NZDCAD
معامله
#198156963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۴۵:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪285.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۳
حجم معامله
1.2
خروج
0.83348
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪277.58 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۱۱
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۲
فروش
1.2
0.83716
0.83347
سود
‪319.33 USD‬
NZDCAD
معامله
#198161858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83716
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪327.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۲
حجم معامله
1.2
خروج
0.83347
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪319.33 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۲:۳۶
خرید
1.8
0.88105
0.88274
سود
‪212.60 USD‬
AUDCAD
معامله
#197422421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪225.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۲:۳۶
حجم معامله
1.8
خروج
0.88274
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪212.60 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۴۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۳۰
خرید
1.2
0.82043
0.82114
سود
‪54.57 USD‬
NZDCAD
معامله
#197864536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۴۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82043
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۳۰
حجم معامله
1.2
خروج
0.82114
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪54.57 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۴۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۴۱
فروش
1.2
0.82112
0.82034
سود
‪60.82 USD‬
NZDCAD
معامله
#197863304
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۴۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۴۱
حجم معامله
1.2
خروج
0.82034
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪60.82 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۴۸
خرید
1.2
0.81966
0.82112
سود
‪121.09 USD‬
NZDCAD
معامله
#197850557
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.81966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪129.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۴۸
حجم معامله
1.2
خروج
0.82112
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪121.09 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۰
فروش
1.2
0.82208
0.82014
سود
‪164.19 USD‬
NZDCAD
معامله
#197845332
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪172.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۰
حجم معامله
1.2
خروج
0.82014
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪164.19 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۲۵
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۶
خرید
1.2
0.82145
0.82211
سود
‪50.49 USD‬
NZDCAD
معامله
#197821357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۶
حجم معامله
1.2
خروج
0.82211
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪50.49 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۵:۵۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۲۴
فروش
1.2
0.82216
0.82133
سود
‪65.61 USD‬
NZDCAD
معامله
#197704444
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۵:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۲۴
حجم معامله
1.2
خروج
0.82133
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪65.61 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۰۵:۴۳
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۵:۵۹
خرید
1.2
0.82139
0.82217
سود
‪61.14 USD‬
NZDCAD
معامله
#197665627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۰۵:۴۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۵:۵۹
حجم معامله
1.2
خروج
0.82217
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪61.14 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۵۲:۱۲
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۰۵:۴۲
فروش
1.2
0.82212
0.8214
سود
‪55.73 USD‬
NZDCAD
معامله
#197584084
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۵۲:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪64.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۰۵:۴۲
حجم معامله
1.2
خروج
0.8214
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪55.73 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۴۸
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۵۲:۱۱
خرید
1.2
0.82141
0.82212
سود
‪54.75 USD‬
NZDCAD
معامله
#197583909
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۵۲:۱۱
حجم معامله
1.2
خروج
0.82212
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪54.75 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۱۰
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۴۷
فروش
1.2
0.82195
0.82134
سود
‪45.86 USD‬
NZDCAD
معامله
#197583791
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪54.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۴۷
حجم معامله
1.2
خروج
0.82134
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪45.86 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۹
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۰۹
خرید
1.2
0.82072
0.82193
سود
‪99.24 USD‬
NZDCAD
معامله
#197422439
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪107.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۰۹
حجم معامله
1.2
خروج
0.82193
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪99.24 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۴:۱۶
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
فروش
1.2
0.82208
0.82074
سود
‪111.55 USD‬
NZDCAD
معامله
#197394575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۴:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪119.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
حجم معامله
1.2
خروج
0.82074
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪111.55 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۷
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۷
فروش
1.8
0.88285
0.88109
سود
‪223.73 USD‬
AUDCAD
معامله
#197411526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪236.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۷
حجم معامله
1.8
خروج
0.88109
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪223.73 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۱:۳۸
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۸
خرید
1.8
0.88687
0.88284
سود
‪-555.17 USD‬
AUDCAD
معامله
#197040873
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۱:۳۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-542.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۸
حجم معامله
1.8
خروج
0.88284
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪-555.17 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۴۸:۵۶
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۶
خرید
1.8
0.87804
0.88285
سود
‪634.97 USD‬
AUDCAD
معامله
#197332990
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۴۸:۵۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.87804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪647.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۶
حجم معامله
1.8
خروج
0.88285
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪634.97 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۵
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۴:۱۵
خرید
1.2
0.82131
0.82208
سود
‪60.64 USD‬
NZDCAD
معامله
#197330218
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82131
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۴:۱۵
حجم معامله
1.2
خروج
0.82208
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪60.64 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۲۶:۲۳
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۳
فروش
1.2
0.82197
0.82124
سود
‪56.71 USD‬
NZDCAD
معامله
#197319884
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۲۶:۲۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪65.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۳
حجم معامله
1.2
خروج
0.82124
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪56.71 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۱۰
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۲۶:۱۹
خرید
1.2
0.82118
0.822
سود
‪64.87 USD‬
NZDCAD
معامله
#197319349
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۱۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۲۶:۱۹
حجم معامله
1.2
خروج
0.822
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪64.87 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۸
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۰۹
فروش
1.2
0.82193
0.82112
سود
‪63.94 USD‬
NZDCAD
معامله
#197315369
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۰۹
حجم معامله
1.2
خروج
0.82112
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪63.94 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۴۸
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۷
خرید
1.2
0.82121
0.82196
سود
‪58.56 USD‬
NZDCAD
معامله
#197311525
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪66.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۷
حجم معامله
1.2
خروج
0.82196
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪58.56 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۲۷
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۴۷
فروش
1.2
0.82186
0.82123
سود
‪47.91 USD‬
NZDCAD
معامله
#197311242
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۲۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪56.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۴۷
حجم معامله
1.2
خروج
0.82123
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪47.91 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۱۴
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۲۸
خرید
1.2
0.82111
0.82186
سود
‪58.66 USD‬
NZDCAD
معامله
#197308328
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۱۴
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۲۸
حجم معامله
1.2
خروج
0.82186
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪58.66 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۳۹
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۱۵
فروش
1.2
0.82198
0.82102
سود
‪77.36 USD‬
NZDCAD
معامله
#197245857
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۳۹
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82198
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪85.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۱۵
حجم معامله
1.2
خروج
0.82102
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪77.36 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۸:۱۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۳۸
خرید
1.2
0.82118
0.82198
سود
‪63.12 USD‬
NZDCAD
معامله
#197234654
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۸:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪71.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۳۸
حجم معامله
1.2
خروج
0.82198
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪63.12 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۵۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۸:۰۶
فروش
1.2
0.82192
0.82115
سود
‪60.52 USD‬
NZDCAD
معامله
#197234109
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۵۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪68.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۸:۰۶
حجم معامله
1.2
خروج
0.82115
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪60.52 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۳
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۵۰
خرید
1.2
0.82105
0.82192
سود
‪69.50 USD‬
NZDCAD
معامله
#197233109
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪77.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۵۰
حجم معامله
1.2
خروج
0.82192
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪69.50 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۷
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۴
فروش
1.2
0.82187
0.82101
سود
‪68.60 USD‬
NZDCAD
معامله
#197227691
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪77.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۴
حجم معامله
1.2
خروج
0.82101
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪68.60 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۲۷
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۶
خرید
1.2
0.82105
0.82189
سود
‪66.81 USD‬
NZDCAD
معامله
#197226080
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪75.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۶
حجم معامله
1.2
خروج
0.82189
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪66.81 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۳
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۲۶
فروش
1.2
0.82192
0.82105
سود
‪69.47 USD‬
NZDCAD
معامله
#197222342
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪77.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۲۶
حجم معامله
1.2
خروج
0.82105
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪69.47 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۰۳
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۲
خرید
1.2
0.82106
0.82188
سود
‪64.99 USD‬
NZDCAD
معامله
#197213866
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۲
حجم معامله
1.2
خروج
0.82188
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪64.99 USD‬