حالت آزمایشی
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۱۳
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۳۹
فروش
2.34
0.92035
0.91892
سود
‪227.68 USD‬
AUDCAD
معامله
#202818426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.92035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪244.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۳۹
حجم معامله
2.34
خروج
0.91892
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪227.68 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۵۹
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۱۰
خرید
2.34
0.91913
0.92082
سود
‪272.71 USD‬
AUDCAD
معامله
#202817914
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.91913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪289.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۱۰
حجم معامله
2.34
خروج
0.92082
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪272.71 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۹
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۸
فروش
2.34
0.90794
0.91909
سود
‪-1 922.96 USD‬
AUDCAD
معامله
#202198354
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
0.90794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 906.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۸
حجم معامله
2.34
خروج
0.91909
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪-1 922.96 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۵۱
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۷
فروش
2.34
0.91711
0.91906
سود
‪-349.82 USD‬
AUDCAD
معامله
#202498561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۵۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.91711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-333.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۷
حجم معامله
2.34
خروج
0.91906
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪-349.82 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۹
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۶
فروش
2.34
0.92244
0.91902
سود
‪568.40 USD‬
AUDCAD
معامله
#202631836
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۹
نوع
فروش
نقطه ورود
0.92244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪584.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۶
حجم معامله
2.34
خروج
0.91902
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪568.40 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۲۸
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۴
فروش
2.34
0.92377
0.91903
سود
‪794.10 USD‬
AUDCAD
معامله
#202635649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.92377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪810.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۴
حجم معامله
2.34
خروج
0.91903
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪794.10 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۴۰
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۳
فروش
2.34
0.92558
0.91901
سود
‪1 107.03 USD‬
AUDCAD
معامله
#202708429
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.92558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 123.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۳
حجم معامله
2.34
خروج
0.91901
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪1 107.03 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰:۳۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۲۱
فروش
1.56
0.83551
0.83323
سود
‪249.91 USD‬
NZDCAD
معامله
#202586586
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪260.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۲۱
حجم معامله
1.56
خروج
0.83323
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪249.91 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۲۴
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰:۳۸
خرید
1.56
0.83467
0.83551
سود
‪85.22 USD‬
NZDCAD
معامله
#202578493
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪96.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰:۳۸
حجم معامله
1.56
خروج
0.83551
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪85.22 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۲۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۲۶
فروش
1.56
0.83553
0.83467
سود
‪87.43 USD‬
NZDCAD
معامله
#202573058
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۲۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪98.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۲۶
حجم معامله
1.56
خروج
0.83467
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪87.43 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۲۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۲۰
خرید
1.56
0.83466
0.83552
سود
‪87.44 USD‬
NZDCAD
معامله
#202557122
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۲۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪98.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۲۰
حجم معامله
1.56
خروج
0.83552
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪87.44 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۰۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۱۹
فروش
1.56
0.8355
0.83466
سود
‪85.16 USD‬
NZDCAD
معامله
#202505143
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪96.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۱۹
حجم معامله
1.56
خروج
0.83466
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪85.16 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۶
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۱۰
خرید
1.56
0.8346
0.83551
سود
‪93.30 USD‬
NZDCAD
معامله
#202501959
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.8346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪104.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۱۰
حجم معامله
1.56
خروج
0.83551
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪93.30 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۶
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۹
فروش
1.56
0.83563
0.83458
سود
‪109.32 USD‬
NZDCAD
معامله
#202499516
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪120.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۹
حجم معامله
1.56
خروج
0.83458
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪109.32 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۳۸
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۹
خرید
1.56
0.83438
0.83559
سود
‪127.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#202315625
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۳۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪138.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۹
حجم معامله
1.56
خروج
0.83559
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪127.74 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۳۰
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۴۱
فروش
1.56
0.83516
0.83441
سود
‪74.57 USD‬
NZDCAD
معامله
#202313803
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۳۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪85.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۴۱
حجم معامله
1.56
خروج
0.83441
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪74.57 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۸
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۳۴
خرید
1.56
0.84757
0.83516
سود
‪-1 423.29 USD‬
NZDCAD
معامله
#201877635
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.84757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 412.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۳۴
حجم معامله
1.56
خروج
0.83516
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪-1 423.29 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۶
خرید
1.56
0.83759
0.83515
سود
‪-288.63 USD‬
NZDCAD
معامله
#202070617
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-277.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۶
حجم معامله
1.56
خروج
0.83515
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪-288.63 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۳۲:۱۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۴
خرید
1.56
0.83669
0.83521
سود
‪-179.38 USD‬
NZDCAD
معامله
#202153871
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۳۲:۱۴
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-168.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۴
حجم معامله
1.56
خروج
0.83521
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪-179.38 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۵۷:۲۱
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۳
خرید
1.56
0.8359
0.83522
سود
‪-88.32 USD‬
NZDCAD
معامله
#202161034
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۵۷:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.8359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-77.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۳
حجم معامله
1.56
خروج
0.83522
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪-88.32 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۳۷:۲۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۸
خرید
1.56
0.83502
0.83521
سود
‪10.70 USD‬
NZDCAD
معامله
#202166011
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۳۷:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۸
حجم معامله
1.56
خروج
0.83521
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪10.70 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۳۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۴
خرید
1.56
0.83497
0.83522
سود
‪17.53 USD‬
NZDCAD
معامله
#202182199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۳۴
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۴
حجم معامله
1.56
خروج
0.83522
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪17.53 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۴:۲۶
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۰
خرید
1.56
0.83414
0.83529
سود
‪119.96 USD‬
NZDCAD
معامله
#202192573
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۴:۲۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪130.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۰
حجم معامله
1.56
خروج
0.83529
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪119.96 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۲۸:۰۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۸
خرید
1.56
0.83367
0.83533
سود
‪178.01 USD‬
NZDCAD
معامله
#202220181
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۲۸:۰۴
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪188.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۸
حجم معامله
1.56
خروج
0.83533
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪178.01 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۴۶
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۶
خرید
1.56
0.83327
0.8353
سود
‪220.10 USD‬
NZDCAD
معامله
#202227522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۴۶
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪231.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۶
حجم معامله
1.56
خروج
0.8353
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪220.10 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۲۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۵
خرید
1.56
0.83286
0.83533
سود
‪270.19 USD‬
NZDCAD
معامله
#202229762
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۲۴
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪281.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۵
حجم معامله
1.56
خروج
0.83533
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪270.19 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۴:۵۳
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۴
خرید
1.56
0.83238
0.83533
سود
‪324.81 USD‬
NZDCAD
معامله
#202230735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۴:۵۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪335.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۴
حجم معامله
1.56
خروج
0.83533
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪324.81 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۳۲:۵۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۲
خرید
1.56
0.8319
0.83532
سود
‪378.30 USD‬
NZDCAD
معامله
#202289841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۳۲:۵۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.8319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪389.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۲
حجم معامله
1.56
خروج
0.83532
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪378.30 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۶:۵۲
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۱
خرید
1.56
0.83137
0.83531
سود
‪437.48 USD‬
NZDCAD
معامله
#202292465
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۶:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪448.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۱
حجم معامله
1.56
خروج
0.83531
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪437.48 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۳۷
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۷
خرید
2.34
0.90713
0.90794
سود
‪122.41 USD‬
AUDCAD
معامله
#202182404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۳۷
نوع
خرید
نقطه ورود
0.90713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪138.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۷
حجم معامله
2.34
خروج
0.90794
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪122.41 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۶
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۴۴
فروش
2.34
0.90941
0.90728
سود
‪349.03 USD‬
AUDCAD
معامله
#201971732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.90941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪365.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۴۴
حجم معامله
2.34
خروج
0.90728
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪349.03 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۷
خرید
2.34
0.90759
0.90941
سود
‪293.66 USD‬
AUDCAD
معامله
#201932358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.90759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪310.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۷
حجم معامله
2.34
خروج
0.90941
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪293.66 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۷
فروش
2.34
0.9138
0.90759
سود
‪1 041.33 USD‬
AUDCAD
معامله
#201827095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.9138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 057.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۷
حجم معامله
2.34
خروج
0.90759
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪1 041.33 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۶
فروش
1.56
0.84841
0.84758
سود
‪83.33 USD‬
NZDCAD
معامله
#201876822
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۶
حجم معامله
1.56
خروج
0.84758
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪83.33 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۴
خرید
1.56
0.84757
0.84843
سود
‪86.71 USD‬
NZDCAD
معامله
#201874021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.84757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪97.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۴
حجم معامله
1.56
خروج
0.84843
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪86.71 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۹
فروش
1.56
0.8484
0.84757
سود
‪83.19 USD‬
NZDCAD
معامله
#201840587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۹
حجم معامله
1.56
خروج
0.84757
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪83.19 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۰
خرید
1.56
0.84757
0.84842
سود
‪85.58 USD‬
NZDCAD
معامله
#201836229
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
0.84757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪96.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۰
حجم معامله
1.56
خروج
0.84842
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪85.58 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۴۹:۳۶
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
فروش
1.56
0.84815
0.84757
سود
‪54.92 USD‬
NZDCAD
معامله
#201826817
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۴۹:۳۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪65.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
حجم معامله
1.56
خروج
0.84757
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪54.92 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۴
خرید
1.56
0.84566
0.8479
سود
‪243.63 USD‬
NZDCAD
معامله
#201671371
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.84566
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪254.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۴
حجم معامله
1.56
خروج
0.8479
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪243.63 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۲۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۳۶
خرید
2.34
0.90726
0.91729
سود
‪1 698.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#201675072
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.90726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 714.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۳۶
حجم معامله
2.34
خروج
0.91729
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪1 698.22 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۳۳
فروش
2.34
0.90892
0.90718
سود
‪280.44 USD‬
AUDCAD
معامله
#201508130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.90892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪296.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۳۳
حجم معامله
2.34
خروج
0.90718
هزینه های کمیسیون
‪-16.38 USD‬
سود
‪280.44 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۲
فروش
1.3
0.8341
0.84556
سود
‪-1 095.02 USD‬
NZDCAD
معامله
#201195807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 085.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۲
حجم معامله
1.3
خروج
0.84556
هزینه های کمیسیون
‪-9.10 USD‬
سود
‪-1 095.02 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۴۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۰
فروش
1.56
0.84434
0.84564
سود
‪-158.72 USD‬
NZDCAD
معامله
#201526603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-147.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۰
حجم معامله
1.56
خروج
0.84564
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪-158.72 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۱۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۹
فروش
1.56
0.84513
0.84561
سود
‪-65.50 USD‬
NZDCAD
معامله
#201561554
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-54.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۹
حجم معامله
1.56
خروج
0.84561
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪-65.50 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۶
فروش
1.56
0.84597
0.84539
سود
‪55.04 USD‬
NZDCAD
معامله
#201572963
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪65.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۶
حجم معامله
1.56
خروج
0.84539
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪55.04 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۸:۳۶
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۴
فروش
1.56
0.84679
0.84531
سود
‪157.41 USD‬
NZDCAD
معامله
#201579740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۸:۳۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪168.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۴
حجم معامله
1.56
خروج
0.84531
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪157.41 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۵۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۱
فروش
1.56
0.84726
0.84558
سود
‪180.12 USD‬
NZDCAD
معامله
#201581181
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۵۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪191.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۱
حجم معامله
1.56
خروج
0.84558
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪180.12 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
فروش
1.56
0.84766
0.84557
سود
‪226.77 USD‬
NZDCAD
معامله
#201595601
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪237.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
حجم معامله
1.56
خروج
0.84557
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪226.77 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۲۸
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۶
فروش
1.56
0.84851
0.84552
سود
‪329.16 USD‬
NZDCAD
معامله
#201595907
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84851
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪340.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۶
حجم معامله
1.56
خروج
0.84552
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪329.16 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۳
فروش
1.56
0.84845
0.84527
سود
‪350.68 USD‬
NZDCAD
معامله
#201596101
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.84845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪361.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۳
حجم معامله
1.56
خروج
0.84527
هزینه های کمیسیون
‪-10.92 USD‬
سود
‪350.68 USD‬