ទិញ
1.56
22.07.2024 03:51:03
0.82461
0.82456
0.32459
1.32461
ចំណេញ
-16.60 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2024 03:51:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.82461
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.32459
ចំណេញ
-16.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.82456
កាត់ចំណេញ
1.32461
ទិញ
2.34
18.07.2024 22:04:45
0.91894
0.91645
0.41893
1.41893
ចំណេញ
-440.86 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2024 22:04:45
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91894
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.41893
ចំណេញ
-440.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91645
កាត់ចំណេញ
1.41893
ទិញ
1.56
10.07.2024 05:00:19
0.83320
0.82456
0.33301
1.33454
ចំណេញ
-992.84 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2024 05:00:19
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.83320
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.33301
ចំណេញ
-992.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.82456
កាត់ចំណេញ
1.33454