ទិញ
1
08.12.2023 16:02:31
0.83276
0.83228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-42.33 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2023 16:02:31
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.83276
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-42.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.83228
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
1.5
07.12.2023 15:27:26
0.89390
0.89390
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-10.50 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2023 15:27:26
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.89390
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.89390
កាត់ចំណេញ
0.00000