د ډیمو حالت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۴۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۵۷
خریداری کول
1.2
0.83343
0.83425
ګټه
‪64.37 USD‬
NZDCAD
سودا
#198360072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83343
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪72.77 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83425
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪64.37 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۱۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۴۵
خرڅول
1.2
0.83417
0.83342
ګټه
‪58.19 USD‬
NZDCAD
سودا
#198335457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۱۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83417
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪66.59 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83342
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪58.19 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۲۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۱۷
خریداری کول
1.2
0.83336
0.83419
ګټه
‪65.26 USD‬
NZDCAD
سودا
#198326203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83336
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪73.66 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83419
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪65.26 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۲:۰۸:۲۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۲۸
خرڅول
1.2
0.83418
0.83336
ګټه
‪64.40 USD‬
NZDCAD
سودا
#198200334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۲:۰۸:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83418
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪72.80 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83336
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪64.40 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۶
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۲:۰۸:۲۷
خریداری کول
1.2
0.83346
0.83418
ګټه
‪55.57 USD‬
NZDCAD
سودا
#198192927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83346
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪63.97 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۲:۰۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83418
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪55.57 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۳۱
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۲۰
خرڅول
1.2
0.82117
0.83344
ګټه
‪-1 098.18 USD‬
NZDCAD
سودا
#197865495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82117
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1 089.78 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83344
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪-1 098.18 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۱۶:۵۵
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۹
خرڅول
1.2
0.83197
0.83344
ګټه
‪-138.96 USD‬
NZDCAD
سودا
#198112323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۱۶:۵۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83197
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-130.56 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83344
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪-138.96 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۳۲:۰۰
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۹
خرڅول
1.2
0.83113
0.83344
ګټه
‪-213.57 USD‬
NZDCAD
سودا
#198109023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۳۲:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83113
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-205.17 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83344
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪-213.57 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۵
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۸
خرڅول
1.2
0.83421
0.83346
ګټه
‪58.21 USD‬
NZDCAD
سودا
#198124616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83421
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪66.61 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83346
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪58.21 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۴۱
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۷
خرڅول
1.2
0.83501
0.83346
ګټه
‪129.26 USD‬
NZDCAD
سودا
#198127226
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۴۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83501
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪137.66 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83346
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪129.26 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۳۳
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۵
خرڅول
1.2
0.83594
0.83346
ګټه
‪211.86 USD‬
NZDCAD
سودا
#198128055
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83594
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪220.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83346
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪211.86 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۱۴
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۵
خرڅول
1.2
0.83548
0.83347
ګټه
‪170.13 USD‬
NZDCAD
سودا
#198127768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83548
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪178.53 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83347
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪170.13 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۱:۵۰
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۴
خرڅول
1.2
0.83633
0.83346
ګټه
‪246.50 USD‬
NZDCAD
سودا
#198128554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۱:۵۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83633
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪254.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83346
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪246.50 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۴۵:۱۰
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۳
خرڅول
1.2
0.8367
0.83348
ګټه
‪277.58 USD‬
NZDCAD
سودا
#198156963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۴۵:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8367
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪285.98 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83348
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪277.58 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۱۱
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۲
خرڅول
1.2
0.83716
0.83347
ګټه
‪319.33 USD‬
NZDCAD
سودا
#198161858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83716
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪327.73 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.83347
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪319.33 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۲:۳۶
خریداری کول
1.8
0.88105
0.88274
ګټه
‪212.60 USD‬
AUDCAD
سودا
#197422421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88105
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪225.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1.8
بهر(وتل)
0.88274
د کمیشن لګښتونه
‪-12.60 USD‬
ګټه
‪212.60 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۴۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۳۰
خریداری کول
1.2
0.82043
0.82114
ګټه
‪54.57 USD‬
NZDCAD
سودا
#197864536
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۴۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82043
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪62.97 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82114
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪54.57 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۴۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۴۱
خرڅول
1.2
0.82112
0.82034
ګټه
‪60.82 USD‬
NZDCAD
سودا
#197863304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۴۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82112
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪69.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82034
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪60.82 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۴۸
خریداری کول
1.2
0.81966
0.82112
ګټه
‪121.09 USD‬
NZDCAD
سودا
#197850557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.81966
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪129.49 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82112
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪121.09 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۰
خرڅول
1.2
0.82208
0.82014
ګټه
‪164.19 USD‬
NZDCAD
سودا
#197845332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82208
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪172.59 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82014
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪164.19 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۲۵
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۶
خریداری کول
1.2
0.82145
0.82211
ګټه
‪50.49 USD‬
NZDCAD
سودا
#197821357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82145
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪58.89 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82211
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪50.49 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۵:۵۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۲۴
خرڅول
1.2
0.82216
0.82133
ګټه
‪65.61 USD‬
NZDCAD
سودا
#197704444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۵:۵۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82216
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪74.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82133
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪65.61 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۰۵:۴۳
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۵:۵۹
خریداری کول
1.2
0.82139
0.82217
ګټه
‪61.14 USD‬
NZDCAD
سودا
#197665627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۰۵:۴۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82139
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪69.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82217
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪61.14 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۵۲:۱۲
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۰۵:۴۲
خرڅول
1.2
0.82212
0.8214
ګټه
‪55.73 USD‬
NZDCAD
سودا
#197584084
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۵۲:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82212
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪64.13 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۰۵:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.8214
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪55.73 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۴۸
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۵۲:۱۱
خریداری کول
1.2
0.82141
0.82212
ګټه
‪54.75 USD‬
NZDCAD
سودا
#197583909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82141
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪63.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۵۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82212
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪54.75 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۱۰
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۴۷
خرڅول
1.2
0.82195
0.82134
ګټه
‪45.86 USD‬
NZDCAD
سودا
#197583791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82195
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪54.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82134
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪45.86 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۹
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۰۹
خریداری کول
1.2
0.82072
0.82193
ګټه
‪99.24 USD‬
NZDCAD
سودا
#197422439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82072
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪107.64 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82193
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪99.24 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۴:۱۶
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
خرڅول
1.2
0.82208
0.82074
ګټه
‪111.55 USD‬
NZDCAD
سودا
#197394575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۴:۱۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82208
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪119.95 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82074
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪111.55 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۷
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۷
خرڅول
1.8
0.88285
0.88109
ګټه
‪223.73 USD‬
AUDCAD
سودا
#197411526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88285
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪236.33 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1.8
بهر(وتل)
0.88109
د کمیشن لګښتونه
‪-12.60 USD‬
ګټه
‪223.73 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۱:۳۸
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۸
خریداری کول
1.8
0.88687
0.88284
ګټه
‪-555.17 USD‬
AUDCAD
سودا
#197040873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۱:۳۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88687
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-542.57 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1.8
بهر(وتل)
0.88284
د کمیشن لګښتونه
‪-12.60 USD‬
ګټه
‪-555.17 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۴۸:۵۶
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۶
خریداری کول
1.8
0.87804
0.88285
ګټه
‪634.97 USD‬
AUDCAD
سودا
#197332990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۴۸:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87804
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪647.57 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.8
بهر(وتل)
0.88285
د کمیشن لګښتونه
‪-12.60 USD‬
ګټه
‪634.97 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۵
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۴:۱۵
خریداری کول
1.2
0.82131
0.82208
ګټه
‪60.64 USD‬
NZDCAD
سودا
#197330218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82131
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪69.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۳:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82208
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪60.64 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۲۶:۲۳
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۳
خرڅول
1.2
0.82197
0.82124
ګټه
‪56.71 USD‬
NZDCAD
سودا
#197319884
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۲۶:۲۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82197
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪65.11 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82124
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪56.71 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۱۰
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۲۶:۱۹
خریداری کول
1.2
0.82118
0.822
ګټه
‪64.87 USD‬
NZDCAD
سودا
#197319349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۱۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82118
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪73.27 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۲۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.822
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪64.87 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۸
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۰۹
خرڅول
1.2
0.82193
0.82112
ګټه
‪63.94 USD‬
NZDCAD
سودا
#197315369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82193
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪72.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82112
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪63.94 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۴۸
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۷
خریداری کول
1.2
0.82121
0.82196
ګټه
‪58.56 USD‬
NZDCAD
سودا
#197311525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82121
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪66.96 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82196
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪58.56 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۲۷
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۴۷
خرڅول
1.2
0.82186
0.82123
ګټه
‪47.91 USD‬
NZDCAD
سودا
#197311242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۲۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82186
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪56.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82123
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪47.91 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۱۴
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۲۸
خریداری کول
1.2
0.82111
0.82186
ګټه
‪58.66 USD‬
NZDCAD
سودا
#197308328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۱۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82111
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪67.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82186
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪58.66 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۳۹
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۱۵
خرڅول
1.2
0.82198
0.82102
ګټه
‪77.36 USD‬
NZDCAD
سودا
#197245857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۳۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82198
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪85.76 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82102
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪77.36 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۸:۱۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۳۸
خریداری کول
1.2
0.82118
0.82198
ګټه
‪63.12 USD‬
NZDCAD
سودا
#197234654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۸:۱۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82118
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪71.52 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82198
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪63.12 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۵۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۸:۰۶
خرڅول
1.2
0.82192
0.82115
ګټه
‪60.52 USD‬
NZDCAD
سودا
#197234109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82192
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪68.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82115
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪60.52 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۳
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۵۰
خریداری کول
1.2
0.82105
0.82192
ګټه
‪69.50 USD‬
NZDCAD
سودا
#197233109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82105
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪77.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82192
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪69.50 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۷
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۴
خرڅول
1.2
0.82187
0.82101
ګټه
‪68.60 USD‬
NZDCAD
سودا
#197227691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82187
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪77.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82101
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪68.60 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۲۷
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۶
خریداری کول
1.2
0.82105
0.82189
ګټه
‪66.81 USD‬
NZDCAD
سودا
#197226080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82105
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪75.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82189
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪66.81 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۳
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۲۶
خرڅول
1.2
0.82192
0.82105
ګټه
‪69.47 USD‬
NZDCAD
سودا
#197222342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82192
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪77.87 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82105
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪69.47 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۰۳
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۲
خریداری کول
1.2
0.82106
0.82188
ګټه
‪64.99 USD‬
NZDCAD
سودا
#197213866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82106
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪73.39 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82188
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪64.99 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۱:۱۹
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۰۲
خرڅول
1.2
0.82186
0.821
ګټه
‪68.41 USD‬
NZDCAD
سودا
#197160483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۱:۱۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82186
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪76.81 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۱۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.821
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪68.41 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۲۳
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۱:۱۸
خریداری کول
1.2
0.82107
0.82183
ګټه
‪59.54 USD‬
NZDCAD
سودا
#197157313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۲۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82107
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪67.94 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۰۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82183
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪59.54 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۰:۴۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۲۲
خرڅول
1.2
0.82177
0.82107
ګټه
‪54.08 USD‬
NZDCAD
سودا
#197149281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۰:۴۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82177
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪62.48 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82107
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪54.08 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۱۴:۱۸
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۰:۳۹
خریداری کول
1.2
0.82107
0.82177
ګټه
‪54.00 USD‬
NZDCAD
سودا
#197140678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۱۴:۱۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82107
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪62.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۳۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1.2
بهر(وتل)
0.82177
د کمیشن لګښتونه
‪-8.40 USD‬
ګټه
‪54.00 USD‬