د ډیمو حالت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۷
خرڅول
2.34
0.9138
0.90759
ګټه
‪1 041.33 USD‬
AUDCAD
سودا
#201827095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9138
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 057.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90759
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪1 041.33 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۶
خرڅول
1.56
0.84841
0.84758
ګټه
‪83.33 USD‬
NZDCAD
سودا
#201876822
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84841
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪94.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84758
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪83.33 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۴
خریداری کول
1.56
0.84757
0.84843
ګټه
‪86.71 USD‬
NZDCAD
سودا
#201874021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84757
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪97.63 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84843
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪86.71 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۹
خرڅول
1.56
0.8484
0.84757
ګټه
‪83.19 USD‬
NZDCAD
سودا
#201840587
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8484
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪94.11 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84757
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪83.19 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۰
خریداری کول
1.56
0.84757
0.84842
ګټه
‪85.58 USD‬
NZDCAD
سودا
#201836229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84757
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪96.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84842
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪85.58 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۴۹:۳۶
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
خرڅول
1.56
0.84815
0.84757
ګټه
‪54.92 USD‬
NZDCAD
سودا
#201826817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۴۹:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84815
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪65.84 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84757
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪54.92 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۴
خریداری کول
1.56
0.84566
0.8479
ګټه
‪243.63 USD‬
NZDCAD
سودا
#201671371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84566
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪254.55 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.8479
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪243.63 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۲۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۳۶
خریداری کول
2.34
0.90726
0.91729
ګټه
‪1 698.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#201675072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90726
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 714.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.91729
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪1 698.22 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۳۳
خرڅول
2.34
0.90892
0.90718
ګټه
‪280.44 USD‬
AUDCAD
سودا
#201508130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90892
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪296.82 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90718
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪280.44 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۲
خرڅول
1.3
0.8341
0.84556
ګټه
‪-1 095.02 USD‬
NZDCAD
سودا
#201195807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8341
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1 085.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.84556
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-1 095.02 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۴۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۰
خرڅول
1.56
0.84434
0.84564
ګټه
‪-158.72 USD‬
NZDCAD
سودا
#201526603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۴۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84434
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-147.80 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84564
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪-158.72 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۱۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۹
خرڅول
1.56
0.84513
0.84561
ګټه
‪-65.50 USD‬
NZDCAD
سودا
#201561554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84513
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-54.58 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84561
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪-65.50 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۶
خرڅول
1.56
0.84597
0.84539
ګټه
‪55.04 USD‬
NZDCAD
سودا
#201572963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84597
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪65.96 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84539
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪55.04 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۸:۳۶
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۴
خرڅول
1.56
0.84679
0.84531
ګټه
‪157.41 USD‬
NZDCAD
سودا
#201579740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۸:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84679
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪168.33 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84531
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪157.41 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۵۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۱
خرڅول
1.56
0.84726
0.84558
ګټه
‪180.12 USD‬
NZDCAD
سودا
#201581181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84726
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪191.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84558
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪180.12 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
خرڅول
1.56
0.84766
0.84557
ګټه
‪226.77 USD‬
NZDCAD
سودا
#201595601
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84766
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪237.69 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84557
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪226.77 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۲۸
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۶
خرڅول
1.56
0.84851
0.84552
ګټه
‪329.16 USD‬
NZDCAD
سودا
#201595907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84851
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪340.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84552
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪329.16 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۳
خرڅول
1.56
0.84845
0.84527
ګټه
‪350.68 USD‬
NZDCAD
سودا
#201596101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84845
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪361.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84527
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪350.68 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۱۴:۲۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۹
خرڅول
1.56
0.84909
0.84515
ګټه
‪437.34 USD‬
NZDCAD
سودا
#201613222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۱۴:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84909
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪448.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84515
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪437.34 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۰:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۱۱
خریداری کول
2.34
0.9076
0.90893
ګټه
‪212.11 USD‬
AUDCAD
سودا
#201360303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۰:۲۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9076
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪228.49 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90893
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪212.11 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۹
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۰:۲۱
خرڅول
2.34
0.90961
0.90761
ګټه
‪326.19 USD‬
AUDCAD
سودا
#201346317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90961
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪342.57 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90761
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪326.19 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۴۴
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۷
خریداری کول
2.34
0.90722
0.90974
ګټه
‪415.63 USD‬
AUDCAD
سودا
#201340864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۴۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90722
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪432.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90974
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪415.63 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۰۴
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۴۳
خرڅول
2.34
0.90901
0.9072
ګټه
‪293.93 USD‬
AUDCAD
سودا
#201326416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90901
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪310.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.9072
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪293.93 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۹:۵۴
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۰۳
خریداری کول
1.95
0.90722
0.90901
ګټه
‪242.59 USD‬
AUDCAD
سودا
#201186786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۹:۵۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90722
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪256.24 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1.95
بهر(وتل)
0.90901
د کمیشن لګښتونه
‪-13.65 USD‬
ګټه
‪242.59 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۲
خریداری کول
1.3
0.83325
0.8341
ګټه
‪71.63 USD‬
NZDCAD
سودا
#201193007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83325
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪80.73 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.8341
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪71.63 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۵۵:۱۲
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۷
خرڅول
1.3
0.81657
0.83325
ګټه
‪-1 593.14 USD‬
NZDCAD
سودا
#200667508
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۵۵:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.81657
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1 584.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83325
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-1 593.14 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۰۵
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۵
خرڅول
1.3
0.8265
0.83325
ګټه
‪-650.13 USD‬
NZDCAD
سودا
#200952925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8265
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-641.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83325
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-650.13 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۰۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۴
خرڅول
1.3
0.82933
0.83324
ګټه
‪-380.42 USD‬
NZDCAD
سودا
#200969743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82933
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-371.32 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-380.42 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۴
خرڅول
1.3
0.82801
0.83324
ګټه
‪-505.78 USD‬
NZDCAD
سودا
#200969021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82801
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-496.68 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-505.78 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۳
خرڅول
1.3
0.8286
0.83324
ګټه
‪-449.75 USD‬
NZDCAD
سودا
#200970184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8286
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-440.65 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-449.75 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۵۸
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۲
خرڅول
1.3
0.82938
0.83325
ګټه
‪-376.63 USD‬
NZDCAD
سودا
#200970586
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۵۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.82938
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-367.53 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83325
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-376.63 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۱:۱۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۱
خرڅول
1.3
0.83004
0.83324
ګټه
‪-313.00 USD‬
NZDCAD
سودا
#200981870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۱:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83004
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-303.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-313.00 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۹:۳۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۹
خرڅول
1.3
0.83048
0.83325
ګټه
‪-272.16 USD‬
NZDCAD
سودا
#200984829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۹:۳۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83048
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-263.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83325
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-272.16 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۳۶:۰۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۷
خرڅول
1.3
0.83139
0.83325
ګټه
‪-185.74 USD‬
NZDCAD
سودا
#200988281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۳۶:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83139
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-176.64 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83325
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-185.74 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۳۷
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۷
خرڅول
1.3
0.83097
0.83324
ګټه
‪-224.67 USD‬
NZDCAD
سودا
#200987764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۳۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83097
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-215.57 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-224.67 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۰:۱۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۶
خرڅول
1.3
0.83188
0.83324
ګټه
‪-138.25 USD‬
NZDCAD
سودا
#200989466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۰:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83188
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-129.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-138.25 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۸:۴۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۵
خرڅول
1.3
0.83227
0.83324
ګټه
‪-101.22 USD‬
NZDCAD
سودا
#200990004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۸:۴۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83227
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-92.12 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-101.22 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۳:۳۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۴
خرڅول
1.3
0.83268
0.83323
ګټه
‪-61.33 USD‬
NZDCAD
سودا
#200991984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۳:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83268
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-52.23 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83323
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-61.33 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۱۶:۳۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۳
خرڅول
1.3
0.83306
0.83324
ګټه
‪-26.20 USD‬
NZDCAD
سودا
#200996588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۱۶:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83306
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-17.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-26.20 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۲
خرڅول
1.3
0.83399
0.83325
ګټه
‪61.18 USD‬
NZDCAD
سودا
#200997956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۵۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83399
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪70.28 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83325
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪61.18 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۵۰:۱۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۲
خرڅول
1.3
0.83356
0.83324
ګټه
‪21.29 USD‬
NZDCAD
سودا
#200997185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۵۰:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83356
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪30.39 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪21.29 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۴:۲۹
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۱
خرڅول
1.3
0.83442
0.83325
ګټه
‪102.01 USD‬
NZDCAD
سودا
#200998698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۵۴:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83442
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪111.11 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83325
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪102.01 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۷:۱۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۰
خرڅول
1.3
0.83488
0.83322
ګټه
‪148.56 USD‬
NZDCAD
سودا
#201062735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۷:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83488
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪157.66 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83322
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪148.56 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۳۷
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۹
خرڅول
1.3
0.83527
0.83323
ګټه
‪184.63 USD‬
NZDCAD
سودا
#201064968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۰۱:۳۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83527
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪193.73 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83323
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪184.63 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۴۴
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۸
خرڅول
1.3
0.8356
0.83324
ګټه
‪215.03 USD‬
NZDCAD
سودا
#201151541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۴۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8356
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪224.13 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪215.03 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۰۸
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۷
خرڅول
2.6
0.83613
0.83324
ګټه
‪530.71 USD‬
NZDCAD
سودا
#201151884
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83613
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪548.91 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
2.6
بهر(وتل)
0.83324
د کمیشن لګښتونه
‪-18.20 USD‬
ګټه
‪530.71 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۳
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۶
خرڅول
2.6
0.83695
0.83322
ګټه
‪690.25 USD‬
NZDCAD
سودا
#201152328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83695
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪708.45 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
2.6
بهر(وتل)
0.83322
د کمیشن لګښتونه
‪-18.20 USD‬
ګټه
‪690.25 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۶
خرڅول
2.6
0.83689
0.83322
ګټه
‪678.86 USD‬
NZDCAD
سودا
#201152175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83689
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪697.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
2.6
بهر(وتل)
0.83322
د کمیشن لګښتونه
‪-18.20 USD‬
ګټه
‪678.86 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۰۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۵
خرڅول
2.6
0.83755
0.83321
ګټه
‪806.14 USD‬
NZDCAD
سودا
#201152645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83755
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪824.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
2.6
بهر(وتل)
0.83321
د کمیشن لګښتونه
‪-18.20 USD‬
ګټه
‪806.14 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۱۴:۰۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۴
خرڅول
2.6
0.83792
0.83321
ګټه
‪876.42 USD‬
NZDCAD
سودا
#201153168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۱۴:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83792
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪894.62 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
2.6
بهر(وتل)
0.83321
د کمیشن لګښتونه
‪-18.20 USD‬
ګټه
‪876.42 USD‬