၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၆:၄၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၂၄:၅၇
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.83343
0.83425
အမြတ်
64.37 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198360072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၆:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၂၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83425
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
64.37 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၁၈
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၆:၄၅
ရောင်းချမှု
1.2
0.83417
0.83342
အမြတ်
58.19 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198335457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၁၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83417
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
66.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83342
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
58.19 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၅၄:၂၉
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.83336
0.83419
အမြတ်
65.26 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198326203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၅၄:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83419
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
65.26 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၂:၀၈:၂၈
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၅၄:၂၈
ရောင်းချမှု
1.2
0.83418
0.83336
အမြတ်
64.40 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198200334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၂:၀၈:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83336
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
64.40 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၆
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၂:၀၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.83346
0.83418
အမြတ်
55.57 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198192927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၂:၀၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83418
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
55.57 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၃၁
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၂၀
ရောင်းချမှု
1.2
0.82117
0.83344
အမြတ်
-1 098.18 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197865495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 089.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83344
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
-1 098.18 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၂:၁၆:၅၅
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၉
ရောင်းချမှု
1.2
0.83197
0.83344
အမြတ်
-138.96 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198112323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၂:၁၆:၅၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-130.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83344
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
-138.96 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၀၀
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၉
ရောင်းချမှု
1.2
0.83113
0.83344
အမြတ်
-213.57 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198109023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-205.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83344
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
-213.57 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၅
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၈
ရောင်းချမှု
1.2
0.83421
0.83346
အမြတ်
58.21 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198124616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
66.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83346
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
58.21 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၄၁
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၇
ရောင်းချမှု
1.2
0.83501
0.83346
အမြတ်
129.26 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198127226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
137.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83346
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
129.26 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၈:၃၃
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၅
ရောင်းချမှု
1.2
0.83594
0.83346
အမြတ်
211.86 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198128055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၈:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
220.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83346
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
211.86 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၇:၁၄
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၅
ရောင်းချမှု
1.2
0.83548
0.83347
အမြတ်
170.13 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198127768
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၇:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83548
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
178.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83347
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
170.13 USD
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၅၁:၅၀
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၄
ရောင်းချမှု
1.2
0.83633
0.83346
အမြတ်
246.50 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198128554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၅၁:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
254.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83346
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
246.50 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၇:၄၅:၁၀
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၃
ရောင်းချမှု
1.2
0.8367
0.83348
အမြတ်
277.58 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198156963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၇:၄၅:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
285.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83348
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
277.58 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၁၁
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၂
ရောင်းချမှု
1.2
0.83716
0.83347
အမြတ်
319.33 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#198161858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83716
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
327.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.83347
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
319.33 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၈
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၃၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
1.8
0.88105
0.88274
အမြတ်
212.60 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#197422421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
225.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
0.88274
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
212.60 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၂၂:၄၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82043
0.82114
အမြတ်
54.57 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197864536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၂၂:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82114
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
54.57 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၅:၄၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၂၂:၄၁
ရောင်းချမှု
1.2
0.82112
0.82034
အမြတ်
60.82 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197863304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၅:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၂၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82034
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
60.82 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၂
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.81966
0.82112
အမြတ်
121.09 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197850557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.81966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
129.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82112
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
121.09 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၀၀:၁၇
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၀
ရောင်းချမှု
1.2
0.82208
0.82014
အမြတ်
164.19 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197845332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၀၀:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
172.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82014
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
164.19 USD
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၄၂:၂၅
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၀၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82145
0.82211
အမြတ်
50.49 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197821357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၄၂:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၄:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82211
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
50.49 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၅:၅၈
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၄၂:၂၄
ရောင်းချမှု
1.2
0.82216
0.82133
အမြတ်
65.61 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197704444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၅:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၀၄:၄၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82133
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
65.61 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၀၅:၄၃
၀၉.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82139
0.82217
အမြတ်
61.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197665627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၀၅:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82217
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
61.14 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၅၂:၁၂
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၀၅:၄၂
ရောင်းချမှု
1.2
0.82212
0.8214
အမြတ်
55.73 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197584084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၅၂:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
64.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၃:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.8214
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
55.73 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၄၈
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၅၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82141
0.82212
အမြတ်
54.75 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197583909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82212
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
54.75 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၁၀
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၄၇
ရောင်းချမှု
1.2
0.82195
0.82134
အမြတ်
45.86 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197583791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82134
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
45.86 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၉
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82072
0.82193
အမြတ်
99.24 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197422439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
107.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82193
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
99.24 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၄:၁၆
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
1.2
0.82208
0.82074
အမြတ်
111.55 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197394575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၄:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
119.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82074
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
111.55 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၄၃:၁၇
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၇
ရောင်းချမှု
1.8
0.88285
0.88109
အမြတ်
223.73 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#197411526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၄၃:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
236.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
0.88109
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
223.73 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၂၃:၀၁:၃၈
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၄၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1.8
0.88687
0.88284
အမြတ်
-555.17 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#197040873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၂၃:၀၁:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-542.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
0.88284
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
-555.17 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၄၈:၅၆
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၄၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1.8
0.87804
0.88285
အမြတ်
634.97 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#197332990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၄၈:၅၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
647.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
0.88285
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
634.97 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၀၆:၂၅
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82131
0.82208
အမြတ်
60.64 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197330218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၀၆:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၃:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82208
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
60.64 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၂၆:၂၃
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၀၆:၂၃
ရောင်းချမှု
1.2
0.82197
0.82124
အမြတ်
56.71 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197319884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၂၆:၂၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82124
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
56.71 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၈:၁၀
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၂၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82118
0.822
အမြတ်
64.87 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197319349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၈:၁၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၂:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.822
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
64.87 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၃:၀၄:၀၈
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၈:၀၉
ရောင်းချမှု
1.2
0.82193
0.82112
အမြတ်
63.94 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197315369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၃:၀၄:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၁:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82112
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
63.94 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၉:၄၈
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၃:၀၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82121
0.82196
အမြတ်
58.56 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197311525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၉:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
66.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၃:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82196
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
58.56 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၇:၂၇
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၉:၄၇
ရောင်းချမှု
1.2
0.82186
0.82123
အမြတ်
47.91 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197311242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၇:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82123
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
47.91 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၀၄:၁၄
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၇:၂၈
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82111
0.82186
အမြတ်
58.66 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197308328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၀၄:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82186
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
58.66 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၃:၃၉
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၀၄:၁၅
ရောင်းချမှု
1.2
0.82198
0.82102
အမြတ်
77.36 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197245857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၃:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
85.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၀၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82102
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
77.36 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၈:၁၁
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82118
0.82198
အမြတ်
63.12 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197234654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၈:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
71.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82198
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
63.12 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၅၄:၅၁
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၈:၀၆
ရောင်းချမှု
1.2
0.82192
0.82115
အမြတ်
60.52 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197234109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၅၄:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
68.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82115
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
60.52 USD
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၃၀:၀၃
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၅၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82105
0.82192
အမြတ်
69.50 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197233109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၃၀:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၅၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82192
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
69.50 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၁၇
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၃၀:၀၄
ရောင်းချမှု
1.2
0.82187
0.82101
အမြတ်
68.60 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197227691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82101
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
68.60 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၄၅:၂၇
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82105
0.82189
အမြတ်
66.81 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197226080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၄၅:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82189
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
66.81 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၀၃:၀၃
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၄၅:၂၆
ရောင်းချမှု
1.2
0.82192
0.82105
အမြတ်
69.47 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197222342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၀၃:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၄၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82105
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
69.47 USD
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၁၇:၀၃
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၀၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82106
0.82188
အမြတ်
64.99 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197213866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၁၇:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82106
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82188
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
64.99 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၀၁:၁၉
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၁၇:၀၂
ရောင်းချမှု
1.2
0.82186
0.821
အမြတ်
68.41 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197160483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၀၁:၁၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.821
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
68.41 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၅၉:၂၃
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၀၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82107
0.82183
အမြတ်
59.54 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197157313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၅၉:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၀၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82183
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
59.54 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၃၀:၄၀
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၅၉:၂၂
ရောင်းချမှု
1.2
0.82177
0.82107
အမြတ်
54.08 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197149281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၃၀:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82107
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
54.08 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၁၄:၁၈
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၃၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1.2
0.82107
0.82177
အမြတ်
54.00 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#197140678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၁၄:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
0.82177
ကော်မရှင်ခ
-8.40 USD
အမြတ်
54.00 USD