حالت آزمایشی
YM
39122.1
قیمت
‪2.99%‪
Changing (1m)
NQ
17997.5
قیمت
‪3.09%‪
Changing (1m)
SPX
5086.7
قیمت
‪4.06%‪
Changing (1m)
NI225
39444.90
قیمت
‪9.48%‪
Changing (1m)
FDAX
17440.5
قیمت
‪3.22%‪
Changing (1m)
HK50
16668.2
قیمت
‪3.56%‪
Changing (1m)
SX5E
4866.8
قیمت
‪6.04%‪
Changing (1m)
ASX200
7656.2
قیمت
‪1.18%‪
Changing (1m)
CAC
7932.1
قیمت
‪5.53%‪
Changing (1m)
FTSE
7685.5
قیمت
‪1.81%‪
Changing (1m)
USDX
103.86
قیمت
‪0.54%‪
Changing (1m)
CSI
3453.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
IBEX35
10135.71
قیمت
‪2.05%‪
Changing (1m)
RUT
2027.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SING
281.38
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VIX
13.450
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VIX75
234127.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)