حالت آزمایشی
NQ
19107.0
قیمت
‪-2.21%‪
Changing (1m)
YM
39936.2
قیمت
‪1.25%‪
Changing (1m)
SPX
5445.3
قیمت
‪-0.28%‪
Changing (1m)
HK50
17007.2
قیمت
‪-6.15%‪
Changing (1m)
FDAX
18240.3
قیمت
‪0.04%‪
Changing (1m)
NI225
37881.40
قیمت
‪-2.19%‪
Changing (1m)
ASX200
7876.6
قیمت
‪1.17%‪
Changing (1m)
CAC
7420.4
قیمت
‪-3.35%‪
Changing (1m)
CSI
3399.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
FTSE
8090.2
قیمت
‪-2.33%‪
Changing (1m)
IBEX35
11112.99
قیمت
‪-0.69%‪
Changing (1m)
RUT
2198.82
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SING
316.10
قیمت
‪1.41%‪
Changing (1m)
SX5E
4809.1
قیمت
‪-2.49%‪
Changing (1m)
USDX
104.07
قیمت
‪-1.03%‪
Changing (1m)
USTEC
19105.8
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VIX
14.110
قیمت
‪-1.12%‪
Changing (1m)
VIX75
115510.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)