حالت آزمایشی
SPX
3981.3
قیمت
‪-0.15%‪
Changing (1m)
NQ
12680.4
قیمت
‪5.03%‪
Changing (1m)
YM
32474.3
قیمت
‪-1.42%‪
Changing (1m)
NI225
27480.00
قیمت
‪-0.13%‪
Changing (1m)
HK50
19589.2
قیمت
‪-2.08%‪
Changing (1m)
FDAX
15188.9
قیمت
‪-1.52%‪
Changing (1m)
SX5E
4180.6
قیمت
‪-1.66%‪
Changing (1m)
FTSE
7492.2
قیمت
‪-5.62%‪
Changing (1m)
ASX200
7032.1
قیمت
‪-3.05%‪
Changing (1m)
CAC
7097.9
قیمت
‪-2.80%‪
Changing (1m)
IBEX35
8947.00
قیمت
‪-3.75%‪
Changing (1m)
VIX
0.000
قیمت
‪-100.00%‪
Changing (1m)