حالت آزمایشی
NQ
14749.6
قیمت
‪-1.18%‪
Changing (1m)
SPX
4336.3
قیمت
‪-1.42%‪
Changing (1m)
YM
34070.5
قیمت
‪-1.13%‪
Changing (1m)
NI225
32524.90
قیمت
‪2.20%‪
Changing (1m)
SING
279.10
قیمت
‪1.09%‪
Changing (1m)
ASX200
7052.7
قیمت
‪-1.08%‪
Changing (1m)
FDAX
15503.9
قیمت
‪-0.86%‪
Changing (1m)
HK50
18094.2
قیمت
‪2.60%‪
Changing (1m)
FTSE
7685.9
قیمت
‪5.84%‪
Changing (1m)
USDX
105.21
قیمت
‪1.97%‪
Changing (1m)
SX5E
4189.7
قیمت
‪-1.09%‪
Changing (1m)
CAC
7157.8
قیمت
‪-0.82%‪
Changing (1m)
IBEX35
9497.71
قیمت
‪2.09%‪
Changing (1m)
NIFTY50
0.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VIX
0.000
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VIX75
348636.72
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)