حالت آزمایشی
#NIO
8.45
قیمت
‪-21.18%‪
Changing (1m)
#BABA
84.08
قیمت
‪-4.65%‪
Changing (1m)
#PFE
32.83
قیمت
‪-10.69%‪
Changing (1m)
#NIKE
91.58
قیمت
‪-10.20%‪
Changing (1m)
#BAC
28.05
قیمت
‪-3.28%‪
Changing (1m)
#TME
6.02
قیمت
‪-5.49%‪
Changing (1m)
#MMM
97.40
قیمت
‪-1.61%‪
Changing (1m)
#DIS
82.52
قیمت
‪-3.86%‪
Changing (1m)
#AA
27.87
قیمت
‪-1.94%‪
Changing (1m)
#VZ
33.29
قیمت
‪0.70%‪
Changing (1m)
#SNOW
149.00
قیمت
‪-1.84%‪
Changing (1m)
#SQ
45.59
قیمت
‪-19.40%‪
Changing (1m)
#KO
57.50
قیمت
‪-4.82%‪
Changing (1m)
#MO
42.89
قیمت
‪0.02%‪
Changing (1m)
#BA
200.02
قیمت
‪-12.84%‪
Changing (1m)
#RTX
72.60
قیمت
‪-15.17%‪
Changing (1m)
#T
15.31
قیمت
‪8.81%‪
Changing (1m)
#AMWL
1.19
قیمت
‪-9.16%‪
Changing (1m)
#ADM
78.84
قیمت
‪-3.98%‪
Changing (1m)
#KMI
16.55
قیمت
‪-4.83%‪
Changing (1m)
#FTI
20.42
قیمت
‪11.65%‪
Changing (1m)
#PM
95.92
قیمت
‪2.28%‪
Changing (1m)
#DVN
46.38
قیمت
‪-7.92%‪
Changing (1m)
#TAP
64.16
قیمت
‪2.66%‪
Changing (1m)
#MCD
271.02
قیمت
‪-3.37%‪
Changing (1m)
#CL
73.19
قیمت
‪0.04%‪
Changing (1m)
#IBM
147.30
قیمت
‪2.92%‪
Changing (1m)
#LMT
417.19
قیمت
‪-7.83%‪
Changing (1m)
#F
12.19
قیمت
‪2.01%‪
Changing (1m)
#BB
5.14
قیمت
‪18.16%‪
Changing (1m)
#OXY
62.55
قیمت
‪-1.94%‪
Changing (1m)
#COTY
12.26
قیمت
‪15.01%‪
Changing (1m)
#HPQ
26.80
قیمت
‪-14.65%‪
Changing (1m)
#MA
403.20
قیمت
‪1.97%‪
Changing (1m)
#JNJ
161.61
قیمت
‪-3.34%‪
Changing (1m)
#ABT
98.89
قیمت
‪-5.52%‪
Changing (1m)
#NSC
201.17
قیمت
‪-4.14%‪
Changing (1m)
#PG
152.07
قیمت
‪0.44%‪
Changing (1m)
#RNG
28.23
قیمت
‪-0.18%‪
Changing (1m)
#CAT
271.93
قیمت
‪0.21%‪
Changing (1m)
#CVX
165.07
قیمت
‪2.45%‪
Changing (1m)
#GE
112.95
قیمت
‪0.42%‪
Changing (1m)
#SLB
58.80
قیمت
‪2.73%‪
Changing (1m)
#ABBV
153.37
قیمت
‪2.62%‪
Changing (1m)
#AXP
154.71
قیمت
‪-3.69%‪
Changing (1m)
#C
41.70
قیمت
‪-0.71%‪
Changing (1m)
#JPM
147.14
قیمت
‪-1.20%‪
Changing (1m)
#VMC
202.36
قیمت
‪-5.16%‪
Changing (1m)
#XOM
114.73
قیمت
‪4.64%‪
Changing (1m)
#CLX
134.59
قیمت
‪-9.16%‪
Changing (1m)
#EDU
53.96
قیمت
‪1.03%‪
Changing (1m)
#GD
221.85
قیمت
‪-1.18%‪
Changing (1m)
#PANW
227.32
قیمت
‪-3.95%‪
Changing (1m)
#TOT
65.50
قیمت
‪4.03%‪
Changing (1m)
#WMT
161.87
قیمت
‪3.33%‪
Changing (1m)
#ACN
311.66
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AFG
113.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AFL
76.13
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALB
168.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALL
113.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AON
337.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#APD
286.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ASX
7.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AVB
179.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AYX
36.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AZO
2528.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BAP
127.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BAX
38.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BBY
70.46
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BDX
264.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BE
13.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BK
43.14
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BLK
668.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMY
59.07
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BX
111.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CAH
89.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CB
212.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CCI
92.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHT
36.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CIM
5.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CMA
41.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CMI
228.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CNC
69.51
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#COF
98.91
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CPNG
16.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CRM
208.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CSX
31.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CVS
71.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CX
6.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#D
47.37
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DAL
38.31
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DASH
75.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DE
387.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DELL
68.42
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DFS
87.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DG
109.78
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DHI
109.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DHR
249.52
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DOW
50.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DTE
106.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DUK
93.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ECL
172.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ED
90.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EL
146.04
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EMN
76.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EMR
96.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EOG
122.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EPD
27.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EQR
60.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ESS
218.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ETN
210.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EW
70.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EXC
40.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FDX
261.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FIS
56.95
قیمت
‪3.32%‪
Changing (1m)
#FMX
103.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FTV
73.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GFI
11.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GIS
65.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GLW
31.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GM
32.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GPN
119.67
قیمت
‪-3.09%‪
Changing (1m)
#GPS
10.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GS
330.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GWW
682.38
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HAL
40.74
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HCA
253.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HD
306.61
قیمت
‪-5.29%‪
Changing (1m)
#HES
150.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HLF
14.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HLT
147.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HOG
32.66
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HPE
16.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HRB
41.43
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HSY
208.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HUM
494.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HYLN
1.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ICE
112.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ITW
232.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JBL
105.38
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JCI
55.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JKS
26.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JWN
14.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KEY
10.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KGC
5.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KKR
61.37
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KMB
125.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KODK
4.16
قیمت
‪-12.97%‪
Changing (1m)
#KR
45.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KSS
20.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LAC
17.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LEN
113.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LHX
173.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LLY
549.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LOW
210.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LTHM
17.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LUMN
1.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LUV
28.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LVS
45.82
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LYB
95.46
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#M
10.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MANU
18.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCK
437.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCO
324.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MDT
80.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MET
64.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MFA
10.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MLM
406.21
قیمت
‪-6.53%‪
Changing (1m)
#MMC
195.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MPC
154.72
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MPLX
34.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRKNY
106.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRO
25.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MS
84.85
قیمت
‪0.70%‪
Changing (1m)
#MTB
126.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NBR
123.46
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NEE
66.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NEM
40.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOC
436.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOK
3.87
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOW
549.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#OIS
8.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#OKE
65.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#OMC
74.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ORCL
109.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PBR
14.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PCG
17.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PEG
60.42
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PGR
142.42
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PH
381.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PINS
26.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLD
114.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLTR
13.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PNC
122.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PPG
128.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PRU
96.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PSA
263.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PSX
119.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PXD
222.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#QS
6.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RACE
291.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RCL
91.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RF
17.43
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RIG
7.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROK
278.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROP
495.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SAPNY
131.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SCHW
56.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SENS
0.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SHOP
53.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SHW
254.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIG
71.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIX
23.74
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SNAP
8.63
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SO
69.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SONY
82.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPCE
1.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPG
111.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPGI
372.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPOT
154.04
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SQM
57.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SRE
71.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STLA
19.33
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STT
68.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STZ
256.32
قیمت
‪-0.79%‪
Changing (1m)
#SWK
84.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYF
31.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYK
284.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYY
69.51
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TAL
7.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TEVA
10.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TFC
28.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TGT
117.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TJX
89.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TMO
501.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TRV
168.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TSM
85.37
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TSN
53.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TUP
1.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TWLO
58.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UA
6.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UBER
44.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UMC
6.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UNH
500.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UNP
211.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UPS
155.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#USB
33.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#V
236.45
قیمت
‪-1.45%‪
Changing (1m)
#VALE
13.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VFC
17.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VIPS
14.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VLO
146.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VMW
163.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WBA
21.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WDAY
230.13
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WFC
42.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WM
157.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ZTO
24.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)