حالت آزمایشی
#NIO
8.93
قیمت
‪-3.15%‪
Changing (1m)
#VZ
38.04
قیمت
‪-1.63%‪
Changing (1m)
#BAC
28.48
قیمت
‪-17.16%‪
Changing (1m)
#BABA
86.11
قیمت
‪-3.27%‪
Changing (1m)
#DIS
95.39
قیمت
‪-5.17%‪
Changing (1m)
#SNOW
134.83
قیمت
‪-12.86%‪
Changing (1m)
#RNG
27.31
قیمت
‪-19.56%‪
Changing (1m)
#AMWL
2.34
قیمت
‪-19.59%‪
Changing (1m)
#PFE
40.20
قیمت
‪-0.52%‪
Changing (1m)
#DVN
48.06
قیمت
‪-11.70%‪
Changing (1m)
#T
18.86
قیمت
‪-0.26%‪
Changing (1m)
#KMI
16.89
قیمت
‪-2.03%‪
Changing (1m)
#FTI
13.06
قیمت
‪-17.08%‪
Changing (1m)
#AA
40.10
قیمت
‪-16.99%‪
Changing (1m)
#MMM
101.45
قیمت
‪-6.45%‪
Changing (1m)
#C
44.78
قیمت
‪-11.36%‪
Changing (1m)
#JNJ
153.24
قیمت
‪-0.59%‪
Changing (1m)
#TME
7.70
قیمت
‪-0.52%‪
Changing (1m)
#BA
200.52
قیمت
‪0.12%‪
Changing (1m)
#F
11.52
قیمت
‪-5.03%‪
Changing (1m)
#ADM
77.71
قیمت
‪-3.48%‪
Changing (1m)
#MO
44.31
قیمت
‪-4.13%‪
Changing (1m)
#RTX
96.93
قیمت
‪-2.04%‪
Changing (1m)
#GPN
99.10
قیمت
‪-12.59%‪
Changing (1m)
#IBM
129.31
قیمت
‪-0.61%‪
Changing (1m)
#CVX
157.56
قیمت
‪-2.88%‪
Changing (1m)
#SQ
64.37
قیمت
‪-14.34%‪
Changing (1m)
#ABBV
157.47
قیمت
‪2.90%‪
Changing (1m)
#MCD
273.72
قیمت
‪3.71%‪
Changing (1m)
#NIKE
117.75
قیمت
‪-0.79%‪
Changing (1m)
#PM
92.61
قیمت
‪-4.43%‪
Changing (1m)
#OXY
59.58
قیمت
‪-0.50%‪
Changing (1m)
#CL
74.15
قیمت
‪1.37%‪
Changing (1m)
#LMT
473.18
قیمت
‪-0.36%‪
Changing (1m)
#TAP
51.04
قیمت
‪-5.13%‪
Changing (1m)
#JPM
128.48
قیمت
‪-10.00%‪
Changing (1m)
#PG
145.88
قیمت
‪5.75%‪
Changing (1m)
#SLB
46.75
قیمت
‪-14.17%‪
Changing (1m)
#V
221.71
قیمت
‪0.53%‪
Changing (1m)
#BB
3.90
قیمت
‪0.52%‪
Changing (1m)
#MS
84.60
قیمت
‪-12.41%‪
Changing (1m)
#VMC
165.63
قیمت
‪-8.59%‪
Changing (1m)
#XOM
105.71
قیمت
‪-3.97%‪
Changing (1m)
#ABT
98.43
قیمت
‪-1.75%‪
Changing (1m)
#CLX
157.73
قیمت
‪1.72%‪
Changing (1m)
#GE
93.23
قیمت
‪9.99%‪
Changing (1m)
#HD
281.11
قیمت
‪-4.91%‪
Changing (1m)
#KODK
3.88
قیمت
‪12.14%‪
Changing (1m)
#NSC
202.76
قیمت
‪-9.56%‪
Changing (1m)
#TOT
57.15
قیمت
‪-8.66%‪
Changing (1m)
#WMT
144.16
قیمت
‪1.80%‪
Changing (1m)
#AXP
162.99
قیمت
‪-6.56%‪
Changing (1m)
#CAT
217.93
قیمت
‪-9.17%‪
Changing (1m)
#COTY
11.70
قیمت
‪4.93%‪
Changing (1m)
#EDU
37.00
قیمت
‪-4.52%‪
Changing (1m)
#FIS
50.17
قیمت
‪-22.28%‪
Changing (1m)
#GD
224.83
قیمت
‪-1.92%‪
Changing (1m)
#HPQ
27.91
قیمت
‪-6.25%‪
Changing (1m)
#KO
61.32
قیمت
‪3.11%‪
Changing (1m)
#MA
354.38
قیمت
‪-0.24%‪
Changing (1m)
#MLM
338.71
قیمت
‪-5.64%‪
Changing (1m)
#PANW
192.41
قیمت
‪1.11%‪
Changing (1m)
#STZ
219.38
قیمت
‪-2.21%‪
Changing (1m)