حالت آزمایشی
#NIO
5.77
قیمت
‪4.91%‪
Changing (1m)
#BA
199.98
قیمت
‪-3.37%‪
Changing (1m)
#AMWL
1.06
قیمت
‪1.92%‪
Changing (1m)
#VZ
40.19
قیمت
‪-4.10%‪
Changing (1m)
#BABA
74.63
قیمت
‪3.91%‪
Changing (1m)
#MMM
91.90
قیمت
‪-3.06%‪
Changing (1m)
#KO
59.55
قیمت
‪-1.59%‪
Changing (1m)
#PM
89.81
قیمت
‪-2.80%‪
Changing (1m)
#BB
2.78
قیمت
‪1.46%‪
Changing (1m)
#KODK
5.67
قیمت
‪65.31%‪
Changing (1m)
#PFE
26.59
قیمت
‪-0.89%‪
Changing (1m)
#WMT
58.78
قیمت
‪-65.07%‪
Changing (1m)
#NIKE
101.89
قیمت
‪1.88%‪
Changing (1m)
#T
16.99
قیمت
‪-4.50%‪
Changing (1m)
#DIS
111.80
قیمت
‪16.19%‪
Changing (1m)
#CLX
152.08
قیمت
‪-1.18%‪
Changing (1m)
#ABT
118.63
قیمت
‪5.36%‪
Changing (1m)
#PG
158.92
قیمت
‪0.75%‪
Changing (1m)
#V
283.30
قیمت
‪2.72%‪
Changing (1m)
#FTI
22.58
قیمت
‪18.10%‪
Changing (1m)
#C
55.61
قیمت
‪0.93%‪
Changing (1m)
#F
12.44
قیمت
‪3.67%‪
Changing (1m)
#MCD
290.74
قیمت
‪-1.09%‪
Changing (1m)
#SQ
79.26
قیمت
‪20.16%‪
Changing (1m)
#LMT
426.40
قیمت
‪-0.29%‪
Changing (1m)
#AA
27.69
قیمت
‪-4.05%‪
Changing (1m)
#RNG
33.76
قیمت
‪2.12%‪
Changing (1m)
#BAC
34.36
قیمت
‪3.25%‪
Changing (1m)
#FIS
69.21
قیمت
‪11.45%‪
Changing (1m)
#CVX
152.87
قیمت
‪1.69%‪
Changing (1m)
#DVN
44.36
قیمت
‪7.38%‪
Changing (1m)
#GD
272.11
قیمت
‪2.60%‪
Changing (1m)
#PANW
302.27
قیمت
‪-11.60%‪
Changing (1m)
#JPM
185.31
قیمت
‪6.56%‪
Changing (1m)
#VMC
267.42
قیمت
‪15.92%‪
Changing (1m)
#AXP
219.64
قیمت
‪7.78%‪
Changing (1m)
#EDU
96.01
قیمت
‪18.05%‪
Changing (1m)
#JNJ
162.11
قیمت
‪3.30%‪
Changing (1m)
#ABBV
178.99
قیمت
‪5.63%‪
Changing (1m)
#ADM
54.24
قیمت
‪-3.71%‪
Changing (1m)
#GE
158.68
قیمت
‪15.97%‪
Changing (1m)
#IBM
188.30
قیمت
‪0.92%‪
Changing (1m)
#MO
40.88
قیمت
‪-0.37%‪
Changing (1m)
#OXY
61.37
قیمت
‪8.05%‪
Changing (1m)
#RTX
89.93
قیمت
‪-2.07%‪
Changing (1m)
#SNOW
186.78
قیمت
‪-10.29%‪
Changing (1m)
#ACN
381.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AFG
127.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AFL
80.43
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALB
142.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALL
155.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AON
314.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#APD
235.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ASX
9.91
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AVB
178.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AYX
48.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AZO
3033.67
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BAP
171.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BAX
41.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BBY
77.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BDX
235.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BE
9.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BK
55.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BLK
814.41
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMY
50.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BX
128.14
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CAH
113.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CAT
336.79
قیمت
‪9.19%‪
Changing (1m)
#CB
250.58
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CCI
111.08
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHT
38.43
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CIM
4.38
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CL
86.54
قیمت
‪2.40%‪
Changing (1m)
#CMA
49.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CMI
270.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CNC
77.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#COF
136.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#COTY
12.68
قیمت
‪5.14%‪
Changing (1m)
#CPNG
18.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CRM
317.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CSX
38.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CVS
73.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CX
7.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#D
44.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DAL
42.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DASH
127.37
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DE
367.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DELL
124.52
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DFS
120.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DG
149.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DHI
152.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DHR
256.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DOW
55.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DTE
108.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DUK
90.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ECL
225.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ED
86.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EL
148.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EMN
86.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EMR
108.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EOG
116.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EPD
27.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EQR
60.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ESS
233.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ETN
293.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EW
85.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EXC
35.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FDX
246.51
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FMX
124.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FTV
85.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GFI
13.82
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GIS
63.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GLW
32.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GM
40.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GPN
130.11
قیمت
‪-3.59%‪
Changing (1m)
#GPS
19.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GS
388.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GWW
980.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HAL
35.66
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HCA
311.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HD
384.63
قیمت
‪9.20%‪
Changing (1m)
#HES
147.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HLF
8.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HLT
204.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HOG
36.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HPE
15.58
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HPQ
29.41
قیمت
‪2.47%‪
Changing (1m)
#HRB
48.13
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HSY
188.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HUM
351.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HYLN
1.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ICE
138.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ITW
260.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JBL
147.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JCI
60.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JKS
27.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JWN
20.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KEY
14.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KGC
5.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KKR
98.91
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KMB
123.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KMI
17.45
قیمت
‪3.93%‪
Changing (1m)
#KR
49.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KSS
27.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LAC
5.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LEN
161.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LHX
209.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LLY
782.37
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LOW
244.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LTHM
0.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LUMN
1.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LUV
33.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LVS
51.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LYB
99.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#M
17.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MA
475.63
قیمت
‪3.67%‪
Changing (1m)
#MANU
14.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCK
525.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCO
382.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MDT
83.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MET
69.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MFA
11.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MLM
589.37
قیمت
‪15.41%‪
Changing (1m)
#MMC
202.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MPC
173.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MPLX
39.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRKNY
127.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRO
24.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MS
86.52
قیمت
‪0.14%‪
Changing (1m)
#MTB
136.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NBR
81.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NEE
55.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NEM
31.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOC
455.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOK
3.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NOW
772.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NSC
257.65
قیمت
‪2.71%‪
Changing (1m)
#OIS
5.66
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#OKE
75.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#OMC
88.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ORCL
113.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PBR
16.67
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PCG
16.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PEG
62.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PGR
187.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PH
537.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PINS
36.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLD
134.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLTR
24.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PNC
147.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PPG
139.43
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PRU
107.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PSA
283.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PSX
144.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PXD
237.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#QS
6.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RACE
425.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RCL
124.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RF
18.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RIG
5.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROK
289.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROP
547.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SAPNY
188.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SCHW
66.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SHOP
76.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SHW
335.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIG
101.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIX
26.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SLB
49.34
قیمت
‪1.46%‪
Changing (1m)
#SNAP
11.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SO
66.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SONY
87.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPCE
1.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPG
150.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPGI
428.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPOT
263.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SQM
51.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SRE
69.91
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STLA
26.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STT
73.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#STZ
249.82
قیمت
‪-0.50%‪
Changing (1m)
#SWK
89.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYF
41.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYK
353.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYY
79.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TAL
14.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TAP
62.16
قیمت
‪-0.29%‪
Changing (1m)
#TEVA
13.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TFC
35.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TGT
155.38
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TJX
98.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TME
10.40
قیمت
‪15.17%‪
Changing (1m)
#TMO
576.56
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TOT
64.44
قیمت
‪0.03%‪
Changing (1m)
#TRV
218.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TSM
134.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TSN
53.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TUP
1.31
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TWLO
60.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UA
8.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UBER
81.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UMC
7.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UNH
489.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UNP
253.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UPS
148.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#USB
41.41
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VALE
13.47
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VFC
16.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VIPS
19.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VLO
143.32
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WBA
21.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WDAY
291.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WFC
55.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WM
205.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#XOM
105.88
قیمت
‪3.92%‪
Changing (1m)
#ZTO
20.31
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)