YM
39079.4
Kotirovka
3.04%
O'zgartirish (1oy)
NQ
17922.2
Kotirovka
2.69%
O'zgartirish (1oy)
SPX
5086.7
Kotirovka
4.28%
O'zgartirish (1oy)
NI225
39432.40
Kotirovka
7.90%
O'zgartirish (1oy)
FDAX
17399.0
Kotirovka
4.27%
O'zgartirish (1oy)
HK50
16682.0
Kotirovka
6.85%
O'zgartirish (1oy)
SX5E
4862.8
Kotirovka
8.46%
O'zgartirish (1oy)
ASX200
7649.8
Kotirovka
1.16%
O'zgartirish (1oy)
CAC
7949.3
Kotirovka
7.34%
O'zgartirish (1oy)
FTSE
7703.0
Kotirovka
2.67%
O'zgartirish (1oy)
CSI
3488.49
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
IBEX35
10131.81
Kotirovka
2.34%
O'zgartirish (1oy)
RUT
2013.05
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
SING
283.30
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
USDX
103.85
Kotirovka
0.57%
O'zgartirish (1oy)
VIX
13.550
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
VIX75
239194.15
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)