حالت آزمایشی
#MC
817.60
قیمت
‪3.15%‪
Changing (1m)
#ADS
140.88
قیمت
‪0.63%‪
Changing (1m)
#BAYN
56.06
قیمت
‪-0.57%‪
Changing (1m)
#BATS
2884.50
قیمت
‪-9.76%‪
Changing (1m)
#BMW
98.90
قیمت
‪1.20%‪
Changing (1m)
#BRBY
2392.00
قیمت
‪-2.29%‪
Changing (1m)
#RNO
36.59
قیمت
‪-12.32%‪
Changing (1m)
#VOD
89.13
قیمت
‪-11.82%‪
Changing (1m)
#IMB
1895.50
قیمت
‪-7.90%‪
Changing (1m)
#VOW
150.50
قیمت
‪-7.21%‪
Changing (1m)
#BARC
137.30
قیمت
‪-20.31%‪
Changing (1m)
#MGN
71.58
قیمت
‪-1.34%‪
Changing (1m)
#ASML
604.20
قیمت
‪2.11%‪
Changing (1m)
#CON
64.76
قیمت
‪-4.54%‪
Changing (1m)
#HSBA
542.40
قیمت
‪-14.03%‪
Changing (1m)
#UNA
48.05
قیمت
‪1.24%‪
Changing (1m)
#AHT
4788.00
قیمت
‪-12.60%‪
Changing (1m)
#BAES
983.60
قیمت
‪8.18%‪
Changing (1m)
#BLND
366.10
قیمت
‪-17.66%‪
Changing (1m)
#BT
139.45
قیمت
‪-0.89%‪
Changing (1m)
#HIK
1667.00
قیمت
‪-3.70%‪
Changing (1m)
#III
1609.00
قیمت
‪-2.34%‪
Changing (1m)
#ITRK
3969.00
قیمت
‪-6.13%‪
Changing (1m)
#KER
573.90
قیمت
‪3.13%‪
Changing (1m)
#LRLCY
400.85
قیمت
‪6.34%‪
Changing (1m)
#NWG
259.80
قیمت
‪-10.32%‪
Changing (1m)
#PAH3
52.16
قیمت
‪-1.88%‪
Changing (1m)
#PSON
824.20
قیمت
‪-11.15%‪
Changing (1m)
#SIE
141.84
قیمت
‪-1.16%‪
Changing (1m)
#TSCO
250.90
قیمت
‪-0.95%‪
Changing (1m)
#TTE
52.17
قیمت
‪-11.62%‪
Changing (1m)
#UU
1036.00
قیمت
‪0.83%‪
Changing (1m)