حالت آزمایشی
#BT
104.50
قیمت
‪-10.84%‪
Changing (1m)
#MC
844.90
قیمت
‪9.57%‪
Changing (1m)
#BAYN
28.22
قیمت
‪-1.54%‪
Changing (1m)
#PAH3
49.38
قیمت
‪6.58%‪
Changing (1m)
#ASML
871.30
قیمت
‪7.33%‪
Changing (1m)
#TTE
59.19
قیمت
‪-2.25%‪
Changing (1m)
#AIR
153.26
قیمت
‪3.88%‪
Changing (1m)
#RNO
38.65
قیمت
‪10.02%‪
Changing (1m)
#ADS
187.66
قیمت
‪16.31%‪
Changing (1m)
#UNA
45.36
قیمت
‪0.40%‪
Changing (1m)
#SIE
182.98
قیمت
‪9.81%‪
Changing (1m)
#BARC
164.94
قیمت
‪12.31%‪
Changing (1m)
#LRLCY
441.90
قیمت
‪-0.85%‪
Changing (1m)
#VOW
145.10
قیمت
‪10.09%‪
Changing (1m)
#AHT
5668.00
قیمت
‪9.89%‪
Changing (1m)
#ALV
253.40
قیمت
‪2.38%‪
Changing (1m)
#BAES
1240.00
قیمت
‪5.00%‪
Changing (1m)
#BATS
2343.50
قیمت
‪0.64%‪
Changing (1m)
#BLND
347.60
قیمت
‪-8.24%‪
Changing (1m)
#BMW
109.48
قیمت
‪12.76%‪
Changing (1m)
#BNP
55.31
قیمت
‪-3.24%‪
Changing (1m)
#BRBY
1277.50
قیمت
‪-1.47%‪
Changing (1m)
#CON
74.04
قیمت
‪-1.93%‪
Changing (1m)
#HIK
1964.00
قیمت
‪2.96%‪
Changing (1m)
#HSBA
615.20
قیمت
‪-0.11%‪
Changing (1m)
#III
2469.00
قیمت
‪1.35%‪
Changing (1m)
#IMB
1698.00
قیمت
‪-10.32%‪
Changing (1m)
#ITRK
4630.00
قیمت
‪2.62%‪
Changing (1m)
#KER
425.05
قیمت
‪11.33%‪
Changing (1m)
#MBG
73.79
قیمت
‪16.57%‪
Changing (1m)
#NWG
240.00
قیمت
‪7.29%‪
Changing (1m)
#PSON
962.80
قیمت
‪-0.62%‪
Changing (1m)
#TSCO
278.40
قیمت
‪-2.69%‪
Changing (1m)
#UU
1024.80
قیمت
‪-3.53%‪
Changing (1m)
#VOD
69.50
قیمت
‪2.55%‪
Changing (1m)