حالت آزمایشی
#MC
728.40
قیمت
‪-8.37%‪
Changing (1m)
#BAYN
47.70
قیمت
‪-5.17%‪
Changing (1m)
#MBG
66.91
قیمت
‪-1.85%‪
Changing (1m)
#ADS
162.80
قیمت
‪-12.98%‪
Changing (1m)
#PAH3
48.58
قیمت
‪-1.12%‪
Changing (1m)
#KER
452.95
قیمت
‪-10.38%‪
Changing (1m)
#ALV
232.50
قیمت
‪4.35%‪
Changing (1m)
#ASML
549.10
قیمت
‪-11.36%‪
Changing (1m)
#VOD
81.57
قیمت
‪15.02%‪
Changing (1m)
#VOW
130.55
قیمت
‪-2.97%‪
Changing (1m)
#BMW
98.34
قیمت
‪-1.99%‪
Changing (1m)
#RNO
38.54
قیمت
‪2.15%‪
Changing (1m)
#BARC
157.02
قیمت
‪9.01%‪
Changing (1m)
#CON
64.70
قیمت
‪-7.73%‪
Changing (1m)
#LRLCY
398.60
قیمت
‪-0.78%‪
Changing (1m)
#TTE
61.63
قیمت
‪6.33%‪
Changing (1m)
#AHT
5156.00
قیمت
‪-4.09%‪
Changing (1m)
#AIR
124.32
قیمت
‪-4.15%‪
Changing (1m)
#BAES
1019.50
قیمت
‪5.60%‪
Changing (1m)
#BATS
2732.50
قیمت
‪8.22%‪
Changing (1m)
#BLND
322.60
قیمت
‪5.84%‪
Changing (1m)
#BNP
60.66
قیمت
‪2.59%‪
Changing (1m)
#BRBY
1985.00
قیمت
‪-8.44%‪
Changing (1m)
#BT
120.65
قیمت
‪6.86%‪
Changing (1m)
#HIK
2090.00
قیمت
‪2.00%‪
Changing (1m)
#HSBA
645.30
قیمت
‪10.76%‪
Changing (1m)
#III
2049.00
قیمت
‪8.76%‪
Changing (1m)
#IMB
1756.00
قیمت
‪0.26%‪
Changing (1m)
#ITRK
4089.00
قیمت
‪0.27%‪
Changing (1m)
#NWG
241.00
قیمت
‪7.54%‪
Changing (1m)
#PSON
865.40
قیمت
‪5.49%‪
Changing (1m)
#SIE
133.46
قیمت
‪-2.24%‪
Changing (1m)
#TSCO
270.00
قیمت
‪6.89%‪
Changing (1m)
#UNA
47.68
قیمت
‪2.80%‪
Changing (1m)
#UU
991.20
قیمت
‪9.77%‪
Changing (1m)