د ډیمو حالت
YM
39079.4
قیمت
‪3.04%‪
Changing (1m)
NQ
17922.2
قیمت
‪2.69%‪
Changing (1m)
SPX
5086.7
قیمت
‪4.28%‪
Changing (1m)
NI225
39432.40
قیمت
‪7.90%‪
Changing (1m)
FDAX
17399.0
قیمت
‪4.27%‪
Changing (1m)
HK50
16682.0
قیمت
‪6.85%‪
Changing (1m)
SX5E
4862.8
قیمت
‪8.46%‪
Changing (1m)
ASX200
7649.8
قیمت
‪1.16%‪
Changing (1m)
CAC
7949.3
قیمت
‪7.34%‪
Changing (1m)
FTSE
7703.0
قیمت
‪2.67%‪
Changing (1m)
CSI
3488.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
IBEX35
10131.81
قیمت
‪2.34%‪
Changing (1m)
RUT
2013.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SING
283.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
USDX
103.85
قیمت
‪0.57%‪
Changing (1m)
VIX
13.550
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VIX75
238923.67
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)