حالت آزمایشی
#TSLA
191.93
قیمت
‪1.16%‪
Changing (1m)
#PYPL
59.20
قیمت
‪-6.09%‪
Changing (1m)
#AAPL
182.64
قیمت
‪-6.17%‪
Changing (1m)
#AGNC
9.50
قیمت
‪-2.96%‪
Changing (1m)
#GOOG
145.38
قیمت
‪-4.56%‪
Changing (1m)
#INO
7.88
قیمت
‪22.36%‪
Changing (1m)
#LCID
3.01
قیمت
‪13.58%‪
Changing (1m)
#AMZN
175.01
قیمت
‪12.16%‪
Changing (1m)
#META
484.10
قیمت
‪23.38%‪
Changing (1m)
#NVDA
788.80
قیمت
‪27.40%‪
Changing (1m)
#PEP
169.56
قیمت
‪2.45%‪
Changing (1m)
#MSFT
410.45
قیمت
‪1.61%‪
Changing (1m)
#AMD
176.53
قیمت
‪-1.50%‪
Changing (1m)
#MRNA
96.45
قیمت
‪-5.98%‪
Changing (1m)
#OKTA
83.22
قیمت
‪-2.84%‪
Changing (1m)
#AVGO
1296.12
قیمت
‪3.60%‪
Changing (1m)
#ZM
63.42
قیمت
‪-7.48%‪
Changing (1m)
#ADP
256.00
قیمت
‪7.06%‪
Changing (1m)
#DOCU
51.75
قیمت
‪-16.72%‪
Changing (1m)
#PDD
127.63
قیمت
‪-12.02%‪
Changing (1m)
#CSCO
48.88
قیمت
‪-5.87%‪
Changing (1m)
#INTC
43.00
قیمت
‪-12.78%‪
Changing (1m)
#NFLX
583.16
قیمت
‪5.96%‪
Changing (1m)
#SBUX
95.60
قیمت
‪3.35%‪
Changing (1m)
#QCOM
155.02
قیمت
‪-0.18%‪
Changing (1m)
#EBAY
44.03
قیمت
‪5.56%‪
Changing (1m)
#EXPE
136.23
قیمت
‪-9.72%‪
Changing (1m)
#LRCX
927.93
قیمت
‪5.51%‪
Changing (1m)
#POOL
385.58
قیمت
‪0.84%‪
Changing (1m)
#BKNG
3503.24
قیمت
‪-0.15%‪
Changing (1m)
#DBX
24.01
قیمت
‪-26.51%‪
Changing (1m)
#AAL
15.13
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ABNB
152.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADBE
553.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADI
190.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADSK
257.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AEP
82.46
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AKAM
108.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALGN
317.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AMAT
197.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AMGN
289.15
قیمت
‪-5.86%‪
Changing (1m)
#ATVI
0.00
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AUPH
5.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BGNE
154.32
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BIDU
111.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BIIB
223.38
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BILI
10.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BLDP
2.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BLNK
2.88
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMBL
13.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMRN
91.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BNGO
1.13
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BNTX
93.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BYND
7.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BYON
29.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CBOE
197.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CDNS
303.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHKP
160.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHTR
299.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CMCSA
41.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CME
217.83
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#COIN
165.56
قیمت
‪34.11%‪
Changing (1m)
#COST
737.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CRON
2.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CTAS
633.02
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CTSH
79.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CVAC
3.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DDOG
129.52
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DKNG
41.23
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DLTR
145.82
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DXCM
116.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EA
142.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EQIX
882.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FAST
72.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FCX
38.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FITB
33.52
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FOSL
1.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FOXA
30.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FSLR
142.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FTNT
67.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GEVO
0.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GILD
73.58
قیمت
‪-8.48%‪
Changing (1m)
#GPRO
2.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GRPN
17.74
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GT
12.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HBAN
12.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HON
200.61
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HST
20.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HTHT
39.33
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IAC
56.67
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IDXX
575.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#INCY
60.56
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#INTU
659.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IOVA
15.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IQ
3.49
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ISRG
389.72
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JD
23.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KDP
30.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KHC
36.04
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KLAC
669.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LAZR
2.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LBTYK
19.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LI
34.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LYFT
16.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MARA
24.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCHP
82.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MDLZ
73.99
قیمت
‪-0.38%‪
Changing (1m)
#MELI
1629.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MNST
55.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MOMO
6.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRVL
67.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MTCH
36.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MU
86.08
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NCLH
16.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NKLA
0.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NTAP
87.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NTES
108.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NVAX
5.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NWS
27.57
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NXPI
238.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ORLY
1057.64
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PENN
17.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLUG
3.01
قیمت
‪-28.67%‪
Changing (1m)
#QRTEA
1.33
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#REGN
981.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RIOT
14.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROKU
64.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROST
148.04
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SAVE
6.43
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIRI
4.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SNPS
575.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPLK
155.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SWKS
103.94
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYMC
22.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TCOM
47.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TEAM
203.82
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TMUS
164.31
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TRIP
27.32
قیمت
‪27.13%‪
Changing (1m)
#TTD
81.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TTWO
150.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TXN
163.71
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UAL
45.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ULTA
549.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VIRT
17.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VRTX
430.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VTRS
13.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WB
9.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WDC
56.06
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WISH
6.52
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WKHS
0.28
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WYNN
104.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#YY
32.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ZBRA
275.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)