حالت آزمایشی
#PYPL
73.22
قیمت
‪-0.91%‪
Changing (1m)
#ZM
68.51
قیمت
‪-6.84%‪
Changing (1m)
#AMZN
98.01
قیمت
‪4.78%‪
Changing (1m)
#TSLA
191.71
قیمت
‪-7.83%‪
Changing (1m)
#GOOG
102.99
قیمت
‪13.91%‪
Changing (1m)
#INO
0.90
قیمت
‪-28.57%‪
Changing (1m)
#INTC
29.16
قیمت
‪17.16%‪
Changing (1m)
#COIN
62.56
قیمت
‪0.43%‪
Changing (1m)
#AAPL
158.13
قیمت
‪6.95%‪
Changing (1m)
#META
202.61
قیمت
‪15.29%‪
Changing (1m)
#DOCU
57.10
قیمت
‪-6.29%‪
Changing (1m)
#NFLX
327.49
قیمت
‪0.23%‪
Changing (1m)
#AGNC
9.88
قیمت
‪-8.77%‪
Changing (1m)
#QCOM
123.40
قیمت
‪-0.51%‪
Changing (1m)
#MSFT
276.12
قیمت
‪10.46%‪
Changing (1m)
#LCID
8.13
قیمت
‪-8.55%‪
Changing (1m)
#NVDA
265.12
قیمت
‪12.88%‪
Changing (1m)
#AMGN
236.69
قیمت
‪1.65%‪
Changing (1m)
#DBX
21.11
قیمت
‪2.88%‪
Changing (1m)
#MRNA
148.03
قیمت
‪6.80%‪
Changing (1m)
#OKTA
83.05
قیمت
‪16.27%‪
Changing (1m)
#SBUX
98.66
قیمت
‪-3.89%‪
Changing (1m)
#POOL
328.11
قیمت
‪-8.28%‪
Changing (1m)
#TRIP
18.53
قیمت
‪-15.27%‪
Changing (1m)
#ADP
214.15
قیمت
‪-3.40%‪
Changing (1m)
#AVGO
626.01
قیمت
‪6.84%‪
Changing (1m)
#BKNG
2507.69
قیمت
‪-1.12%‪
Changing (1m)
#CSCO
50.50
قیمت
‪3.42%‪
Changing (1m)
#EBAY
42.59
قیمت
‪-6.70%‪
Changing (1m)
#EXPE
90.74
قیمت
‪-16.31%‪
Changing (1m)
#GILD
79.53
قیمت
‪-1.19%‪
Changing (1m)
#LRCX
494.59
قیمت
‪1.99%‪
Changing (1m)
#MDLZ
69.17
قیمت
‪5.89%‪
Changing (1m)
#PDD
71.65
قیمت
‪-20.26%‪
Changing (1m)
#PEP
179.37
قیمت
‪2.93%‪
Changing (1m)