حالت آزمایشی
#PYPL
58.61
قیمت
‪-1.74%‪
Changing (1m)
#COIN
74.39
قیمت
‪0.27%‪
Changing (1m)
#INO
0.38
قیمت
‪-13.64%‪
Changing (1m)
#MRNA
100.18
قیمت
‪-11.64%‪
Changing (1m)
#QCOM
107.90
قیمت
‪-2.51%‪
Changing (1m)
#NVDA
410.13
قیمت
‪-11.77%‪
Changing (1m)
#ZM
68.29
قیمت
‪7.34%‪
Changing (1m)
#EXPE
101.95
قیمت
‪-5.95%‪
Changing (1m)
#AAPL
173.87
قیمت
‪-1.43%‪
Changing (1m)
#AMZN
129.35
قیمت
‪-3.86%‪
Changing (1m)
#TSLA
255.63
قیمت
‪8.45%‪
Changing (1m)
#POOL
346.16
قیمت
‪-0.92%‪
Changing (1m)
#META
295.59
قیمت
‪1.99%‪
Changing (1m)
#GOOG
131.31
قیمت
‪1.26%‪
Changing (1m)
#TRIP
15.88
قیمت
‪3.39%‪
Changing (1m)
#AMD
96.06
قیمت
‪-10.38%‪
Changing (1m)
#INTC
34.63
قیمت
‪3.56%‪
Changing (1m)
#AGNC
9.79
قیمت
‪2.73%‪
Changing (1m)
#GILD
75.27
قیمت
‪-1.23%‪
Changing (1m)
#LCID
5.17
قیمت
‪-15.80%‪
Changing (1m)
#MSFT
319.51
قیمت
‪-1.42%‪
Changing (1m)
#NFLX
383.85
قیمت
‪-6.14%‪
Changing (1m)
#DOCU
42.18
قیمت
‪-10.88%‪
Changing (1m)
#DBX
26.65
قیمت
‪-1.08%‪
Changing (1m)
#MDLZ
70.67
قیمت
‪0.16%‪
Changing (1m)
#ADP
238.64
قیمت
‪-4.88%‪
Changing (1m)
#OKTA
81.10
قیمت
‪12.28%‪
Changing (1m)
#AMGN
269.38
قیمت
‪3.59%‪
Changing (1m)
#EBAY
43.94
قیمت
‪1.83%‪
Changing (1m)
#PDD
92.13
قیمت
‪19.35%‪
Changing (1m)
#AVGO
808.06
قیمت
‪-6.57%‪
Changing (1m)
#PEP
175.36
قیمت
‪-0.65%‪
Changing (1m)
#SBUX
93.07
قیمت
‪-2.89%‪
Changing (1m)
#CSCO
53.32
قیمت
‪-4.17%‪
Changing (1m)
#AAL
13.05
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ABNB
132.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADBE
513.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADI
173.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ADSK
204.04
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AEP
79.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AKAM
107.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ALGN
300.34
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AMAT
135.15
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ATVI
92.37
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#AUPH
8.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BGNE
186.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BIDU
125.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BIIB
258.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BILI
12.92
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BKNG
3034.13
قیمت
‪-0.45%‪
Changing (1m)
#BLDP
3.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BLNK
3.13
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMBL
14.41
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BMRN
86.30
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BNGO
2.98
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BNTX
102.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#BYND
9.85
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CBOE
155.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CDNS
228.54
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHKP
135.84
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CHTR
446.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CMCSA
45.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CME
202.17
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#COST
554.70
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CRON
2.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CTAS
504.33
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CTSH
69.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#CVAC
7.41
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DDOG
88.42
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DLTR
105.45
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#DXCM
89.04
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EA
118.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#EQIX
732.87
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FAST
54.10
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FCX
37.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FITB
26.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FOSL
2.08
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FOXA
32.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FSLR
166.18
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#FTNT
58.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GEVO
1.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GPRO
3.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GRPN
11.31
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#GT
12.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HBAN
10.40
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HON
191.39
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HST
15.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#HTHT
38.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IAC
51.26
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IDXX
438.38
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#INCY
58.76
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#INTU
503.97
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IOVA
5.03
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#IQ
4.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ISRG
284.25
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#JD
29.80
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KDP
33.32
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KHC
34.48
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#KLAC
446.55
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LAZR
4.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LBTYK
19.53
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LI
38.27
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#LRCX
610.33
قیمت
‪-9.01%‪
Changing (1m)
#LYFT
10.32
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MARA
9.16
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MCHP
76.08
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MELI
1289.81
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MNST
54.73
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MOMO
6.95
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MRVL
51.86
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MTCH
41.01
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#MU
67.87
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NCLH
16.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NKLA
1.29
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NTAP
75.87
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NTES
96.19
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NVAX
6.79
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NWS
20.65
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#NXPI
193.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ORLY
926.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#OSTK
17.69
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PENN
22.93
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#PLUG
7.60
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#QRTEA
0.58
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#REGN
823.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#RIOT
9.59
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROKU
71.62
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ROST
113.11
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SAVE
16.32
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SIRI
4.09
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SNPS
444.07
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SPLK
143.90
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SWKS
96.21
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#SYMC
18.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TCOM
35.41
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TEAM
189.96
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TMUS
139.99
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TTD
75.75
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TTWO
135.89
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#TXN
160.36
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#UAL
43.66
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ULTA
404.22
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VIRT
17.46
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VRTX
354.24
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#VTRS
9.68
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WB
11.77
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WDC
44.44
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WISH
4.12
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WKHS
0.46
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#WYNN
90.35
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#YY
37.20
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
#ZBRA
228.50
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)