حالت آزمایشی
USCRUDE
81.327
قیمت
‪0.82%‪
Changing (1m)
XAUUSD
2301.67
قیمت
‪6.25%‪
Changing (1m)
UKBRENT
85.769
قیمت
‪0.91%‪
Changing (1m)
XAGUSD
26.905
قیمت
‪9.11%‪
Changing (1m)
XNGUSD
2.096
قیمت
‪13.24%‪
Changing (1m)
XAUEUR
2156.85
قیمت
‪7.68%‪
Changing (1m)
COCOA
10814.50
قیمت
‪18.69%‪
Changing (1m)
COFFEE
222.77
قیمت
‪20.18%‪
Changing (1m)
COPPER
4.4162
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
CORN
439.39
قیمت
‪0.11%‪
Changing (1m)
ORANGEJUICE
364.63
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
SOYBEAN
1160.46
قیمت
‪-2.64%‪
Changing (1m)
WHEAT
574.40
قیمت
‪3.00%‪
Changing (1m)
XNIUSD
19027.280
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
XPDUSD
999.63
قیمت
‪0.26%‪
Changing (1m)
XPTUSD
910.45
قیمت
‪1.11%‪
Changing (1m)