Chế độ demo
#NIO
5.59
Báo giá
-7.91%
Thay đổi (1m)
#BA
200.87
Báo giá
-1.95%
Thay đổi (1m)
#AMWL
1.07
Báo giá
-6.96%
Thay đổi (1m)
#VZ
39.60
Báo giá
-6.34%
Thay đổi (1m)
#BABA
76.29
Báo giá
3.61%
Thay đổi (1m)
#KO
60.88
Báo giá
2.68%
Thay đổi (1m)
#KODK
3.46
Báo giá
-2.81%
Thay đổi (1m)
#MMM
91.67
Báo giá
-4.56%
Thay đổi (1m)
#PM
90.25
Báo giá
-1.48%
Thay đổi (1m)
#PFE
27.10
Báo giá
-1.85%
Thay đổi (1m)
#WMT
59.70
Báo giá
-63.43%
Thay đổi (1m)
#NIKE
104.24
Báo giá
2.29%
Thay đổi (1m)
#T
16.57
Báo giá
-4.33%
Thay đổi (1m)
#CLX
151.98
Báo giá
5.84%
Thay đổi (1m)
#DIS
107.73
Báo giá
13.41%
Thay đổi (1m)
#ABT
118.65
Báo giá
5.65%
Thay đổi (1m)
#AA
25.07
Báo giá
-16.66%
Thay đổi (1m)
#BB
2.61
Báo giá
-12.71%
Thay đổi (1m)
#PG
160.48
Báo giá
3.03%
Thay đổi (1m)
#V
283.92
Báo giá
6.42%
Thay đổi (1m)
#F
12.05
Báo giá
5.52%
Thay đổi (1m)
#FTI
22.00
Báo giá
8.80%
Thay đổi (1m)
#LMT
427.69
Báo giá
-0.44%
Thay đổi (1m)
#C
55.56
Báo giá
3.41%
Thay đổi (1m)
#COTY
13.17
Báo giá
7.69%
Thay đổi (1m)
#MCD
297.73
Báo giá
0.68%
Thay đổi (1m)
#SQ
75.31
Báo giá
19.12%
Thay đổi (1m)
#RNG
30.85
Báo giá
-12.63%
Thay đổi (1m)
#BAC
33.71
Báo giá
0.39%
Thay đổi (1m)
#FIS
66.04
Báo giá
5.33%
Thay đổi (1m)
#DVN
44.07
Báo giá
3.50%
Thay đổi (1m)
#GD
272.98
Báo giá
2.79%
Thay đổi (1m)
#CVX
154.69
Báo giá
4.26%
Thay đổi (1m)
#JPM
182.98
Báo giá
6.27%
Thay đổi (1m)
#AXP
216.77
Báo giá
7.50%
Thay đổi (1m)
#EDU
92.07
Báo giá
14.61%
Thay đổi (1m)
#JNJ
160.82
Báo giá
0.31%
Thay đổi (1m)
#ABBV
179.23
Báo giá
9.21%
Thay đổi (1m)
#ADM
53.26
Báo giá
2.82%
Thay đổi (1m)
#GE
154.49
Báo giá
17.66%
Thay đổi (1m)
#IBM
185.14
Báo giá
-2.33%
Thay đổi (1m)
#MO
40.77
Báo giá
0.79%
Thay đổi (1m)
#OXY
60.52
Báo giá
4.11%
Thay đổi (1m)
#PANW
311.47
Báo giá
-8.65%
Thay đổi (1m)
#RTX
90.62
Báo giá
-0.11%
Thay đổi (1m)
#SNOW
231.79
Báo giá
14.23%
Thay đổi (1m)
#ACN
378.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AFG
126.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AFL
79.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ALB
121.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ALL
160.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AON
315.27
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#APD
229.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ASX
9.81
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AVB
174.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AYX
47.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AZO
2776.82
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BAP
170.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BAX
42.13
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BBY
76.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BDX
243.28
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BE
8.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BK
55.45
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BLK
805.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BMY
50.90
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BX
125.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CAH
110.82
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CAT
326.28
Báo giá
8.54%
Thay đổi (1m)
#CB
254.96
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CCI
105.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CHT
38.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CIM
4.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CL
86.60
Báo giá
4.27%
Thay đổi (1m)
#CMA
49.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CMI
265.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CNC
80.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#COF
134.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CPNG
16.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CRM
302.09
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CSX
38.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CVS
76.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CX
8.16
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#D
46.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DAL
41.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DASH
119.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DE
364.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DELL
94.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DFS
121.93
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DG
138.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DHI
146.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DHR
250.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DOW
56.09
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DTE
106.57
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DUK
91.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ECL
221.78
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ED
86.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EL
145.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EMN
86.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EMR
106.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EOG
112.10
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EPD
27.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EQR
59.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ESS
227.28
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ETN
286.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EW
86.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EXC
35.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FDX
241.26
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FMX
119.93
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FTV
85.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GFI
12.51
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GIS
65.27
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GLW
32.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GM
40.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GPN
133.19
Báo giá
0.61%
Thay đổi (1m)
#GPS
19.40
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GS
391.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GWW
968.13
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HAL
34.91
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HCA
315.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HD
372.18
Báo giá
5.24%
Thay đổi (1m)
#HES
150.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HLF
8.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HLT
202.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HOG
36.76
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HPE
14.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HPQ
29.02
Báo giá
-2.91%
Thay đổi (1m)
#HRB
49.36
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HSY
190.47
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HUM
360.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HYLN
1.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ICE
138.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ITW
259.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JBL
140.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JCI
58.51
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JKS
26.14
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JWN
20.69
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KEY
13.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KGC
4.91
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KKR
95.69
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KMB
121.17
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KMI
17.17
Báo giá
-1.15%
Thay đổi (1m)
#KR
47.62
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KSS
27.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LAC
4.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LEN
155.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LHX
212.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LLY
773.48
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LOW
232.14
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LTHM
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LUMN
1.47
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LUV
34.43
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LVS
54.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LYB
98.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#M
19.29
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MA
473.96
Báo giá
9.05%
Thay đổi (1m)
#MANU
15.40
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCK
521.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCO
383.09
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MDT
83.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MET
68.62
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MFA
10.94
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MLM
553.71
Báo giá
10.30%
Thay đổi (1m)
#MMC
203.54
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MPC
173.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MPLX
39.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MRKNY
128.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MRO
24.16
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MS
86.03
Báo giá
-2.31%
Thay đổi (1m)
#MTB
136.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NBR
79.92
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NEE
55.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NEM
29.96
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOC
460.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOK
3.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOW
787.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NSC
255.14
Báo giá
11.52%
Thay đổi (1m)
#OIS
5.51
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OKE
73.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OMC
88.82
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ORCL
111.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PBR
17.67
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PCG
16.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PEG
59.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PGR
193.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PH
529.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PINS
35.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PLD
132.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PLTR
23.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PNC
145.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PPG
141.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PRU
106.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PSA
280.46
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PSX
148.94
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PXD
234.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#QS
6.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RACE
417.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RCL
119.96
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RF
18.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RIG
4.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ROK
277.91
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ROP
548.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SAPNY
187.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SCHW
64.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SHOP
77.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SHW
322.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SIG
105.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SIX
24.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SLB
48.64
Báo giá
-7.56%
Thay đổi (1m)
#SNAP
10.76
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SO
66.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SONY
86.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPCE
1.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPG
150.09
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPGI
434.54
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPOT
254.92
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SQM
43.68
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SRE
70.99
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#STLA
26.25
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#STT
72.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#STZ
247.05
Báo giá
-1.48%
Thay đổi (1m)
#SWK
86.82
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYF
40.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYK
353.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYY
81.28
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TAL
14.33
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TAP
62.85
Báo giá
0.21%
Thay đổi (1m)
#TEVA
13.18
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TFC
34.43
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TGT
150.16
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TJX
98.89
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TME
10.38
Báo giá
17.16%
Thay đổi (1m)
#TMO
561.65
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TOT
64.19
Báo giá
-1.47%
Thay đổi (1m)
#TRV
219.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TSM
130.68
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TSN
54.14
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TUP
1.29
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TWLO
58.36
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UA
8.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UBER
77.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UMC
7.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UNH
526.33
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UNP
254.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UPS
147.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#USB
40.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VALE
13.14
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VFC
15.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VIPS
17.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VLO
146.26
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VMC
260.54
Báo giá
16.91%
Thay đổi (1m)
#WBA
21.10
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WDAY
308.92
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WFC
54.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WM
208.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#XOM
104.63
Báo giá
2.56%
Thay đổi (1m)
#ZTO
19.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)