Chế độ demo
#NIO
7.74
Báo giá
-7.19%
Thay đổi (1m)
#BAC
29.27
Báo giá
5.94%
Thay đổi (1m)
#PFE
38.97
Báo giá
1.43%
Thay đổi (1m)
#BABA
85.52
Báo giá
2.59%
Thay đổi (1m)
#MMM
99.93
Báo giá
-0.94%
Thay đổi (1m)
#DIS
91.77
Báo giá
-10.30%
Thay đổi (1m)
#MO
45.22
Báo giá
-1.74%
Thay đổi (1m)
#VZ
35.48
Báo giá
-5.59%
Thay đổi (1m)
#AA
35.23
Báo giá
-2.52%
Thay đổi (1m)
#T
15.95
Báo giá
-6.07%
Thay đổi (1m)
#RNG
32.94
Báo giá
11.17%
Thay đổi (1m)
#TAP
66.49
Báo giá
2.78%
Thay đổi (1m)
#MCD
286.85
Báo giá
-3.50%
Thay đổi (1m)
#KMI
17.03
Báo giá
1.43%
Thay đổi (1m)
#PM
92.56
Báo giá
-2.73%
Thay đổi (1m)
#ADM
72.56
Báo giá
-3.01%
Thay đổi (1m)
#NIKE
105.87
Báo giá
-14.74%
Thay đổi (1m)
#FTI
14.92
Báo giá
6.72%
Thay đổi (1m)
#AMWL
2.43
Báo giá
16.27%
Thay đổi (1m)
#C
48.31
Báo giá
3.65%
Thay đổi (1m)
#V
223.53
Báo giá
-3.90%
Thay đổi (1m)
#KO
60.49
Báo giá
-4.59%
Thay đổi (1m)
#DVN
49.88
Báo giá
3.98%
Thay đổi (1m)
#BA
217.30
Báo giá
8.30%
Thay đổi (1m)
#EDU
42.02
Báo giá
2.79%
Thay đổi (1m)
#PG
146.61
Báo giá
-4.26%
Thay đổi (1m)
#ABBV
138.20
Báo giá
-5.55%
Thay đổi (1m)
#SQ
64.93
Báo giá
10.13%
Thay đổi (1m)
#CLX
156.63
Báo giá
-7.71%
Thay đổi (1m)
#HPQ
29.80
Báo giá
-1.06%
Thay đổi (1m)
#LMT
462.51
Báo giá
2.55%
Thay đổi (1m)
#SLB
47.53
Báo giá
3.53%
Thay đổi (1m)
#RTX
99.32
Báo giá
3.40%
Thay đổi (1m)
#CVX
158.89
Báo giá
0.92%
Thay đổi (1m)
#F
13.75
Báo giá
15.06%
Thay đổi (1m)
#OXY
59.34
Báo giá
3.61%
Thay đổi (1m)
#TOT
58.90
Báo giá
-3.25%
Thay đổi (1m)
#CL
75.84
Báo giá
-5.89%
Thay đổi (1m)
#MA
368.78
Báo giá
-3.95%
Thay đổi (1m)
#SNOW
170.45
Báo giá
0.81%
Thay đổi (1m)
#IBM
135.31
Báo giá
11.12%
Thay đổi (1m)
#JNJ
160.02
Báo giá
-0.86%
Thay đổi (1m)
#JPM
141.06
Báo giá
3.23%
Thay đổi (1m)
#ABT
101.70
Báo giá
-7.89%
Thay đổi (1m)
#BB
5.14
Báo giá
-1.72%
Thay đổi (1m)
#NSC
215.68
Báo giá
3.41%
Thay đổi (1m)
#VMC
206.70
Báo giá
7.00%
Thay đổi (1m)
#XOM
107.44
Báo giá
-0.33%
Thay đổi (1m)
#CAT
235.06
Báo giá
11.20%
Thay đổi (1m)
#FIS
54.74
Báo giá
-0.99%
Thay đổi (1m)
#GD
212.28
Báo giá
1.08%
Thay đổi (1m)
#GE
106.32
Báo giá
6.55%
Thay đổi (1m)
#KODK
5.12
Báo giá
47.13%
Thay đổi (1m)
#TME
7.77
Báo giá
10.68%
Thay đổi (1m)
#WMT
153.04
Báo giá
0.41%
Thay đổi (1m)
#ACN
308.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AFG
115.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AFL
68.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ALB
220.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ALL
111.96
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AON
314.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#APD
278.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ASX
8.68
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AVB
188.27
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AXP
171.72
Báo giá
12.75%
Thay đổi (1m)
#AYX
39.91
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AZO
2361.25
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BAP
139.81
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BAX
41.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BBY
75.21
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BDX
251.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BE
15.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BK
44.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BLK
683.82
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BMY
64.82
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BX
88.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CAH
86.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CB
191.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CCI
113.94
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CHT
40.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CIM
5.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CMA
42.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CMI
226.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CNC
68.99
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#COF
111.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#COTY
11.81
Báo giá
0.17%
Thay đổi (1m)
#CPNG
16.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CRM
215.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CSX
32.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CVS
71.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CX
6.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#D
53.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DAL
39.28
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DASH
71.68
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DE
378.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DELL
47.61
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DFS
114.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DG
153.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DHI
114.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DHR
235.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DOW
51.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DTE
111.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DUK
91.57
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ECL
177.51
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ED
93.48
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EL
176.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EMN
80.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EMR
84.21
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EOG
116.33
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EPD
26.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EQR
66.18
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ESS
234.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ETN
187.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EW
84.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EXC
40.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FDX
223.73
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FMX
107.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FTV
68.13
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GFI
15.48
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GIS
82.29
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GLW
32.76
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GM
36.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GPN
100.08
Báo giá
-5.66%
Thay đổi (1m)
#GPS
9.60
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GS
335.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GWW
705.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HAL
32.33
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HCA
271.69
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HD
297.28
Báo giá
2.33%
Thay đổi (1m)
#HES
136.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HLF
12.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HLT
141.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HOG
33.60
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HPE
15.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HRB
31.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HSY
255.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HUM
513.17
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HYLN
1.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ICE
109.90
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ITW
237.46
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JBL
94.48
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JCI
63.51
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JKS
41.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JWN
19.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KEY
10.67
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KGC
4.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KKR
55.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KMB
134.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KR
46.17
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KSS
22.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LAC
20.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LEN
114.26
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LHX
188.59
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LLY
445.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LOW
209.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LTHM
26.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LUMN
1.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LUV
30.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LVS
58.48
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LYB
89.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#M
15.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MANU
19.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCK
393.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCO
335.40
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MDT
83.73
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MET
53.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MFA
11.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MLM
427.05
Báo giá
6.98%
Thay đổi (1m)
#MMC
178.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MPC
113.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MPLX
33.57
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MRKNY
110.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MRO
23.57
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MS
86.19
Báo giá
2.78%
Thay đổi (1m)
#MTB
126.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NBR
101.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NEE
74.09
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NEM
41.46
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOC
454.13
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOK
4.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOW
534.09
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OIS
7.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OKE
59.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OMC
94.46
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ORCL
109.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PANW
219.91
Báo giá
10.85%
Thay đổi (1m)
#PBR
13.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PCG
16.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PEG
62.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PGR
130.89
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PH
355.92
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PINS
23.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PLD
121.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PLTR
15.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PNC
128.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PPG
139.61
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PRU
84.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PSA
286.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PSX
98.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PXD
204.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#QS
6.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RACE
297.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RCL
91.21
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RF
18.47
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RIG
6.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ROK
305.33
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ROP
451.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SAPNY
132.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SCHW
55.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SENS
0.73
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SHOP
61.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SHW
240.71
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SIG
59.62
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SIX
27.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SNAP
10.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SO
71.26
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SONY
98.25
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPCE
4.02
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPG
110.67
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPGI
383.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPOT
150.48
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SQM
70.46
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SRE
147.68
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#STLA
16.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#STT
73.92
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#STZ
241.56
Báo giá
6.77%
Thay đổi (1m)
#SWK
84.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYF
33.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYK
280.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYY
72.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TAL
6.18
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TEVA
7.32
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TFC
32.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TGT
127.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TJX
79.36
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TMO
517.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TRV
175.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TSM
102.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TSN
50.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TUP
0.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TWLO
63.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UA
6.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UBER
40.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UMC
8.45
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UNH
493.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UNP
199.61
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UPS
170.51
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#USB
32.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VALE
14.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VFC
19.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VIPS
17.47
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VLO
113.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VMW
135.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WBA
31.40
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WDAY
204.28
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WFC
42.14
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WM
162.71
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WMB
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#XEL
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#XPEV
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#YUM
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#YUMC
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ZOM
0.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ZTO
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ZTS
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)