Chế độ demo
#SNOW
132.46
Báo giá
5.26%
Thay đổi (1m)
#PFE
29.49
Báo giá
5.74%
Thay đổi (1m)
#BABA
76.08
Báo giá
0.82%
Thay đổi (1m)
#NIKE
73.36
Báo giá
-24.77%
Thay đổi (1m)
#MMM
104.71
Báo giá
1.78%
Thay đổi (1m)
#LMT
499.27
Báo giá
5.50%
Thay đổi (1m)
#BB
2.46
Báo giá
6.03%
Thay đổi (1m)
#DIS
90.70
Báo giá
-11.54%
Thay đổi (1m)
#FIS
75.08
Báo giá
-2.05%
Thay đổi (1m)
#WMT
70.64
Báo giá
3.20%
Thay đổi (1m)
#KO
64.95
Báo giá
2.27%
Thay đổi (1m)
#T
18.18
Báo giá
-2.05%
Thay đổi (1m)
#BAC
42.40
Báo giá
6.13%
Thay đổi (1m)
#MO
49.14
Báo giá
6.41%
Thay đổi (1m)
#VZ
38.86
Báo giá
-4.31%
Thay đổi (1m)
#CL
96.52
Báo giá
-1.52%
Thay đổi (1m)
#TAP
52.91
Báo giá
2.74%
Thay đổi (1m)
#BA
186.19
Báo giá
3.91%
Thay đổi (1m)
#NIO
4.49
Báo giá
0.67%
Thay đổi (1m)
#ADM
62.21
Báo giá
1.82%
Thay đổi (1m)
#C
64.67
Báo giá
6.96%
Thay đổi (1m)
#F
13.82
Báo giá
14.03%
Thay đổi (1m)
#JPM
210.21
Báo giá
5.96%
Thay đổi (1m)
#RTX
104.94
Báo giá
-1.78%
Thay đổi (1m)
#ABT
103.92
Báo giá
-1.42%
Thay đổi (1m)
#GPN
99.87
Báo giá
3.17%
Thay đổi (1m)
#KODK
5.75
Báo giá
2.50%
Thay đổi (1m)
#CLX
132.51
Báo giá
-2.93%
Thay đổi (1m)
#STZ
245.13
Báo giá
-7.11%
Thay đổi (1m)
#JNJ
152.31
Báo giá
2.55%
Thay đổi (1m)
#PG
166.50
Báo giá
-1.20%
Thay đổi (1m)
#ABBV
173.07
Báo giá
0.39%
Thay đổi (1m)
#COTY
9.95
Báo giá
-0.90%
Thay đổi (1m)
#HD
359.39
Báo giá
0.99%
Thay đổi (1m)
#MCD
253.87
Báo giá
-1.81%
Thay đổi (1m)
#HPQ
37.72
Báo giá
2.44%
Thay đổi (1m)
#MA
441.65
Báo giá
-4.20%
Thay đổi (1m)
#NSC
224.11
Báo giá
-1.06%
Thay đổi (1m)
#PANW
335.26
Báo giá
3.87%
Thay đổi (1m)
#V
264.75
Báo giá
-5.01%
Thay đổi (1m)
#AXP
246.81
Báo giá
6.07%
Thay đổi (1m)
#GD
294.50
Báo giá
-1.87%
Thay đổi (1m)
#FTI
28.24
Báo giá
11.62%
Thay đổi (1m)
#EDU
75.51
Báo giá
-2.00%
Thay đổi (1m)
#AA
33.88
Báo giá
-17.97%
Thay đổi (1m)
#ACN
330.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AFG
125.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AFL
94.28
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ALB
91.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ALL
173.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AMWL
9.27
Báo giá
2276.92%
Thay đổi (1m)
#AON
298.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#APD
255.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ASX
11.09
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AVB
208.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AZO
2916.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BAP
171.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BAX
35.27
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BBY
89.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BDX
234.28
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BE
15.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BK
63.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BLK
843.97
Báo giá
6.81%
Thay đổi (1m)
#BMY
43.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BX
143.54
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CAH
95.82
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CAT
344.08
Báo giá
3.57%
Thay đổi (1m)
#CB
263.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CCI
104.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CHT
36.61
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CIM
15.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CMA
52.10
Báo giá
7.82%
Thay đổi (1m)
#CMI
283.40
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CNC
64.84
Báo giá
-5.41%
Thay đổi (1m)
#COF
145.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CPNG
20.61
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CRM
256.01
Báo giá
5.29%
Thay đổi (1m)
#CSX
33.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CVS
57.91
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CVX
154.01
Báo giá
-2.40%
Thay đổi (1m)
#CX
6.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#D
50.73
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DAL
43.60
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DASH
105.48
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DE
371.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DELL
125.67
Báo giá
-10.72%
Thay đổi (1m)
#DFS
139.57
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DG
120.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DHI
176.47
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DHR
264.09
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DOW
54.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DTE
115.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DUK
107.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DVN
45.92
Báo giá
-1.82%
Thay đổi (1m)
#ECL
246.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ED
93.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EL
99.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EMN
97.43
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EMR
117.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EOG
124.89
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EPD
29.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EQR
70.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ESS
289.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ETN
321.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EW
87.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EXC
35.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FDX
300.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FMX
116.94
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FTV
76.69
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GE
171.93
Báo giá
4.66%
Thay đổi (1m)
#GFI
16.55
Báo giá
9.39%
Thay đổi (1m)
#GIS
63.96
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GLW
44.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GM
46.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GPS
22.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GS
492.05
Báo giá
8.24%
Thay đổi (1m)
#GWW
951.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HAL
33.47
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HCA
339.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HES
146.81
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HLF
11.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HLT
220.71
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HOG
34.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HPE
20.54
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HRB
56.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HSY
189.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HUM
385.68
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HYLN
2.36
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IBM
184.03
Báo giá
3.94%
Thay đổi (1m)
#ICE
148.43
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ITW
243.21
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JBL
112.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JCI
69.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JKS
20.68
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JWN
21.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KEY
15.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KGC
9.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KKR
117.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KMB
135.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KMI
21.61
Báo giá
8.70%
Thay đổi (1m)
#KR
53.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KSS
20.51
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LAC
2.82
Báo giá
-0.35%
Thay đổi (1m)
#LEN
172.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LHX
239.92
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LLY
878.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LOW
238.32
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LUMN
1.48
Báo giá
37.04%
Thay đổi (1m)
#LUV
27.14
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LVS
41.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LYB
96.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#M
16.82
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MANU
16.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCK
585.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCO
449.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MDT
79.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MET
75.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MFA
11.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MLM
564.45
Báo giá
3.97%
Thay đổi (1m)
#MMC
218.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MPC
163.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MPLX
43.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MRKNY
124.32
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MRO
27.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MS
103.50
Báo giá
7.01%
Thay đổi (1m)
#MTB
172.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NBR
81.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NEE
72.14
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NEM
47.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOC
442.02
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOK
3.71
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NOW
764.92
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OIS
4.60
Báo giá
3.84%
Thay đổi (1m)
#OKE
83.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OMC
92.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ORCL
143.18
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OXY
60.39
Báo giá
-2.93%
Thay đổi (1m)
#PBR
14.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PCG
18.16
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PEG
75.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PGR
215.90
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PH
551.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PINS
40.81
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PLD
125.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PLTR
28.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PM
109.53
Báo giá
9.05%
Thay đổi (1m)
#PNC
178.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PPG
126.65
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PRU
124.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PSA
301.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PSX
137.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PXD
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#QS
8.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RACE
423.17
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RCL
170.68
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RF
22.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RIG
5.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RNG
32.50
Báo giá
15.58%
Thay đổi (1m)
#ROK
271.92
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ROP
574.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SCHW
65.16
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SHOP
62.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SHW
344.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SIG
85.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SLB
49.05
Báo giá
4.63%
Thay đổi (1m)
#SNAP
14.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SO
81.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SONY
91.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPCE
6.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPG
156.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPGI
495.47
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPOT
330.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SQ
66.83
Báo giá
2.83%
Thay đổi (1m)
#SQM
38.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SRE
77.69
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#STLA
20.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#STT
83.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SWK
88.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYF
50.78
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYK
341.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYY
73.16
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TAL
10.59
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TEVA
16.94
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TFC
44.14
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TGT
150.12
Báo giá
0.12%
Thay đổi (1m)
#TJX
113.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TME
15.25
Báo giá
7.09%
Thay đổi (1m)
#TMO
551.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TOT
67.21
Báo giá
0.15%
Thay đổi (1m)
#TRV
208.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TSM
169.73
Báo giá
-0.57%
Thay đổi (1m)
#TSN
59.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TUP
1.29
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TWLO
60.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UA
6.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UBER
67.48
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UMC
7.76
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UNH
554.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UNP
239.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UPS
127.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#USB
45.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VALE
10.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VFC
16.27
Báo giá
12.28%
Thay đổi (1m)
#VIPS
13.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VLO
146.80
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VMC
259.91
Báo giá
4.98%
Thay đổi (1m)
#WBA
11.22
Báo giá
-30.40%
Thay đổi (1m)
#WDAY
226.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WFC
59.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WM
218.67
Báo giá
3.93%
Thay đổi (1m)
#XOM
113.37
Báo giá
0.55%
Thay đổi (1m)
#ZTO
19.36
Báo giá
-10.78%
Thay đổi (1m)