Chế độ demo
#BMW
92.08
Báo giá
-12.39%
Thay đổi (1m)
#MBG
65.45
Báo giá
-9.27%
Thay đổi (1m)
#PAH3
49.32
Báo giá
1.65%
Thay đổi (1m)
#MC
728.20
Báo giá
-6.53%
Thay đổi (1m)
#VOW
139.20
Báo giá
2.81%
Thay đổi (1m)
#TTE
65.62
Báo giá
-5.80%
Thay đổi (1m)
#BAYN
26.97
Báo giá
-2.07%
Thay đổi (1m)
#AIR
156.80
Báo giá
0.77%
Thay đổi (1m)
#ASML
889.20
Báo giá
5.83%
Thay đổi (1m)
#UNA
49.73
Báo giá
3.09%
Thay đổi (1m)
#RNO
53.22
Báo giá
7.52%
Thay đổi (1m)
#LRLCY
440.20
Báo giá
-0.69%
Thay đổi (1m)
#SIE
175.96
Báo giá
-0.99%
Thay đổi (1m)
#ADS
226.60
Báo giá
-1.39%
Thay đổi (1m)
#VOD
73.66
Báo giá
6.60%
Thay đổi (1m)
#BAES
1362.00
Báo giá
0.74%
Thay đổi (1m)
#AHT
5648.00
Báo giá
-6.37%
Thay đổi (1m)
#ALV
263.30
Báo giá
-1.20%
Thay đổi (1m)
#BARC
214.45
Báo giá
5.05%
Thay đổi (1m)
#BATS
2352.00
Báo giá
0.13%
Thay đổi (1m)
#BLND
415.20
Báo giá
6.03%
Thay đổi (1m)
#BNP
66.92
Báo giá
-2.09%
Thay đổi (1m)
#BRBY
1028.00
Báo giá
-11.49%
Thay đổi (1m)
#BT
126.95
Báo giá
21.72%
Thay đổi (1m)
#CON
60.76
Báo giá
-0.78%
Thay đổi (1m)
#HIK
1900.00
Báo giá
-1.71%
Thay đổi (1m)
#HSBA
684.90
Báo giá
0.04%
Thay đổi (1m)
#III
2897.00
Báo giá
0.07%
Thay đổi (1m)
#IMB
1904.50
Báo giá
3.56%
Thay đổi (1m)
#ITRK
4862.00
Báo giá
-1.18%
Thay đổi (1m)
#KER
323.50
Báo giá
-2.97%
Thay đổi (1m)
#NWG
308.50
Báo giá
1.88%
Thay đổi (1m)
#PSON
929.20
Báo giá
-5.51%
Thay đổi (1m)
#TSCO
309.10
Báo giá
5.03%
Thay đổi (1m)
#UU
989.80
Báo giá
-5.49%
Thay đổi (1m)