Chế độ demo
#MC
819.90
Báo giá
-6.20%
Thay đổi (1m)
#VOW
153.10
Báo giá
0.96%
Thay đổi (1m)
#MBG
72.66
Báo giá
7.34%
Thay đổi (1m)
#VOD
74.90
Báo giá
-19.96%
Thay đổi (1m)
#ADS
159.98
Báo giá
-2.44%
Thay đổi (1m)
#BARC
155.76
Báo giá
0.80%
Thay đổi (1m)
#BAYN
51.20
Báo giá
-12.06%
Thay đổi (1m)
#PAH3
56.34
Báo giá
9.78%
Thay đổi (1m)
#RNO
33.02
Báo giá
-0.06%
Thay đổi (1m)
#ASML
665.80
Báo giá
14.24%
Thay đổi (1m)
#SIE
158.10
Báo giá
6.72%
Thay đổi (1m)
#BATS
2585.50
Báo giá
-8.17%
Thay đổi (1m)
#UNA
46.37
Báo giá
-7.07%
Thay đổi (1m)
#BMW
107.88
Báo giá
0.19%
Thay đổi (1m)
#CON
68.70
Báo giá
4.63%
Thay đổi (1m)
#AHT
5392.00
Báo giá
16.28%
Thay đổi (1m)
#BAES
939.40
Báo giá
-5.36%
Thay đổi (1m)
#BLND
347.10
Báo giá
-9.25%
Thay đổi (1m)
#BRBY
2223.00
Báo giá
-11.26%
Thay đổi (1m)
#BT
147.45
Báo giá
-4.50%
Thay đổi (1m)
#HIK
1886.50
Báo giá
0.94%
Thay đổi (1m)
#HSBA
605.60
Báo giá
0.73%
Thay đổi (1m)
#III
1985.50
Báo giá
13.52%
Thay đổi (1m)
#IMB
1725.00
Báo giá
-10.67%
Thay đổi (1m)
#ITRK
4276.00
Báo giá
2.03%
Thay đổi (1m)
#KER
505.10
Báo giá
-7.39%
Thay đổi (1m)
#LRLCY
402.25
Báo giá
-3.91%
Thay đổi (1m)
#NWG
260.70
Báo giá
-0.38%
Thay đổi (1m)
#PSON
818.80
Báo giá
-0.17%
Thay đổi (1m)
#TSCO
262.10
Báo giá
-7.48%
Thay đổi (1m)
#TTE
54.95
Báo giá
-0.76%
Thay đổi (1m)
#UU
1053.00
Báo giá
-3.39%
Thay đổi (1m)