Chế độ demo
Bán
0.01
22.07.2024 04:45:01
1.08931
1.08939
0.00000
1.08800
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2024 04:45:01
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08800
Bán
0.01
22.07.2024 04:45:00
1.08931
1.08939
0.00000
1.08800
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2024 04:45:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08800
Bán
0.01
22.07.2024 04:44:59
1.08931
1.08939
0.00000
1.08800
Lợi nhuận
-0.08 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2024 04:44:59
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08800
Bán tại
0.01
17.07.2024 00:21:30
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2024 00:21:30
Kiểu
Bán tại
Giá mở cửa
1.09600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08887
Chốt lời
1.09100
Bán tại
0.01
17.07.2024 00:21:23
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2024 00:21:23
Kiểu
Bán tại
Giá mở cửa
1.09600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08887
Chốt lời
1.09100
Bán tại
0.01
17.07.2024 00:21:11
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2024 00:21:11
Kiểu
Bán tại
Giá mở cửa
1.09600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08887
Chốt lời
1.09100
Bán tại
0.01
17.07.2024 00:21:02
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2024 00:21:02
Kiểu
Bán tại
Giá mở cửa
1.09600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08887
Chốt lời
1.09100
Bán
0.01
12.07.2024 11:31:11
1.08825
1.08939
0.00000
1.08400
Lợi nhuận
-1.14 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 11:31:11
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08825
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08400
Bán
0.01
12.07.2024 11:31:06
1.08824
1.08939
0.00000
1.08400
Lợi nhuận
-1.15 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 11:31:06
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08824
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08400
Bán
0.01
12.07.2024 11:30:59
1.08824
1.08939
0.00000
1.08400
Lợi nhuận
-1.15 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 11:30:59
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08824
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08400
Bán
0.01
12.07.2024 11:30:53
1.08824
1.08939
0.00000
1.08400
Lợi nhuận
-1.15 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 11:30:53
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08824
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08400
Bán
0.01
12.07.2024 11:30:47
1.08822
1.08939
0.00000
1.08400
Lợi nhuận
-1.17 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 11:30:47
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08822
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08400
Bán
0.01
12.07.2024 06:55:44
1.08688
1.08939
0.00000
1.08200
Lợi nhuận
-2.51 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 06:55:44
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08688
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08200
Bán
0.01
11.07.2024 18:23:05
1.08728
1.08939
0.00000
1.08300
Lợi nhuận
-2.11 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 18:23:05
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08728
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08300
Bán
0.01
11.07.2024 18:23:01
1.08729
1.08939
0.00000
1.08300
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 18:23:01
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08729
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08300
Bán
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08939
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.39 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 15:30:08
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08939
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.39 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 15:30:08
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08939
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.39 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 15:30:08
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
11.07.2024 12:11:34
1.08514
1.08939
0.00000
1.08000
Lợi nhuận
-4.25 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 12:11:34
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08514
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08000
Bán
0.01
11.07.2024 12:11:30
1.08513
1.08939
0.00000
1.08000
Lợi nhuận
-4.26 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 12:11:30
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08513
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08000
Bán
0.01
11.07.2024 12:11:26
1.08509
1.08939
0.00000
1.08000
Lợi nhuận
-4.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 12:11:26
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08509
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.08000
Bán
0.01
10.07.2024 22:56:37
1.08282
1.08939
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-6.57 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2024 22:56:37
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08282
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
10.07.2024 22:56:33
1.08279
1.08939
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-6.60 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2024 22:56:33
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08279
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
10.07.2024 22:56:28
1.08280
1.08939
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-6.59 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2024 22:56:28
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08280
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
04.07.2024 19:25:42
1.08130
1.08939
0.00000
1.07700
Lợi nhuận
-8.09 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 19:25:42
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08130
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07700
Bán
0.01
04.07.2024 19:25:38
1.08130
1.08939
0.00000
1.07700
Lợi nhuận
-8.09 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 19:25:38
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08130
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07700
Bán
0.01
04.07.2024 19:25:33
1.08130
1.08939
0.00000
1.07700
Lợi nhuận
-8.09 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 19:25:33
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08130
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07700
Bán
0.01
04.07.2024 10:52:22
1.07952
1.08939
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-9.87 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 10:52:22
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07952
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
04.07.2024 10:52:18
1.07952
1.08939
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-9.87 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 10:52:18
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07952
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
04.07.2024 10:52:14
1.07952
1.08939
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-9.87 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 10:52:14
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07952
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
03.07.2024 16:33:10
1.07843
1.08939
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-10.96 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2024 16:33:10
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07843
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
03.07.2024 16:33:04
1.07842
1.08939
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-10.97 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2024 16:33:04
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07842
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08939
Chốt lời
1.07600
Sao chép
150 284.77 USD
30.07.2023 17:18:05
39.75%
598.54%
0.00
0.00
Lợi nhuận
94 257.77 USD
Unicorn-Forex
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2023 17:18:05
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
94 257.77 USD
Khối lượng giao dịch
150 284.77 USD
Chốt lời
0.00