حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۵۰
1.08089
1.08065
0.00000
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۵۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08089
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08065
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۹
1.08089
1.08065
0.00000
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08089
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08065
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۸
1.08089
1.08065
0.00000
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08089
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08065
Take profit
0.00000
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۴۷
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۴۷
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.08000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.08400
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۴۳
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۴۳
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.08000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.08400
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۳۷
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۳۷
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.08000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.08400
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۳۱
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۳۱
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.08000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.08400
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۰۴
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۰۴
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.07300
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07700
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۰۰
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۰۰
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.07300
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07700
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۷
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۷
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.07300
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07700
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۲
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۲
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.07300
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07700
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۲۸
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۲۸
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.06900
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07400
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۲۲
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۲۲
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.06900
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07400
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۸
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۸
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.06900
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07400
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۵
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۵
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.06900
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07400
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۰۵
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۰۵
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.07000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07500
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۰۲
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۰۲
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.07000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07500
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۵۸
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۵۸
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.07000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07500
خرید در
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۵۴
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۵۴
نوع
خرید در
قیمت باز شدن
1.07000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08103
Take profit
1.07500
خرید
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08065
0.00000
1.08800
سود
‪-4.35 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08500
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08065
Take profit
1.08800
خرید
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08065
0.00000
1.08800
سود
‪-4.35 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08500
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08065
Take profit
1.08800
خرید
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08065
0.00000
1.08800
سود
‪-4.35 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08500
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08065
Take profit
1.08800
کپی
‪142 384.69 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۳ ۱۷:۱۸:۰۵
‪39.75%‪
‪579.54%‪
0.00
0.00
سود
‪86 757.69 USD‬
Unicorn-Forex
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۳ ۱۷:۱۸:۰۵
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪86 757.69 USD‬
حجم معامله
‪142 384.69 USD‬
Take profit
0.00