ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၆:၀၂:၅၀
1.08089
1.08033
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.56 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၆:၀၂:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08089
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၆:၀၂:၄၉
1.08089
1.08033
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.56 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၆:၀၂:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08089
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၆:၀၂:၄၈
1.08089
1.08033
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.56 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၆:၀၂:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08089
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၄၇
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၄၇
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၄၃
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၄၃
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၃၇
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၃၇
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၃၁
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၃၁
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၂:၀၄
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၂:၀၄
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၂:၀၀
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၂:၀၀
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၁:၅၇
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၁:၅၇
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၁:၅၂
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၁:၅၂
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၁:၂၈
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၁:၂၈
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07400
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၁:၂၂
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၁:၂၂
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07400
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၁:၁၈
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၁:၁၈
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07400
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၁:၁၅
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၁:၁၅
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07400
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၆:၀၅
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၆:၀၅
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07500
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၆:၀၂
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၆:၀၂
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07500
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၅၈
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၅၈
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07500
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၅၄
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၅၄
အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08103
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07500
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
1.08500
1.08033
0.00000
1.08800
အမြတ်
-4.67 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
1.08500
1.08033
0.00000
1.08800
အမြတ်
-4.67 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
1.08500
1.08033
0.00000
1.08800
အမြတ်
-4.67 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ကူးယူခြင်း
142 584.69 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၁၈:၀၅
39.75%
579.34%
0.00
0.00
အမြတ်
86 757.69 USD
Unicorn-Forex
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၁၈:၀၅
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
86 757.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
142 584.69 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00