លក់
0.01
22.07.2024 04:45:01
1.08931
1.08930
0.00000
1.08800
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2024 04:45:01
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08800
លក់
0.01
22.07.2024 04:45:00
1.08931
1.08930
0.00000
1.08800
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2024 04:45:00
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08800
លក់
0.01
22.07.2024 04:44:59
1.08931
1.08930
0.00000
1.08800
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2024 04:44:59
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08931
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08800
លក់នៅ
0.01
17.07.2024 00:21:30
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 00:21:30
ប្រភេទ
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.09600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08887
កាត់ចំណេញ
1.09100
លក់នៅ
0.01
17.07.2024 00:21:23
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 00:21:23
ប្រភេទ
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.09600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08887
កាត់ចំណេញ
1.09100
លក់នៅ
0.01
17.07.2024 00:21:11
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 00:21:11
ប្រភេទ
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.09600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08887
កាត់ចំណេញ
1.09100
លក់នៅ
0.01
17.07.2024 00:21:02
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 00:21:02
ប្រភេទ
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.09600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08887
កាត់ចំណេញ
1.09100
លក់
0.01
12.07.2024 11:31:11
1.08825
1.08930
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-1.05 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:31:11
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08825
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.01
12.07.2024 11:31:06
1.08824
1.08930
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-1.06 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:31:06
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08824
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.01
12.07.2024 11:30:59
1.08824
1.08930
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-1.06 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:30:59
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08824
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.01
12.07.2024 11:30:53
1.08824
1.08930
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-1.06 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:30:53
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08824
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.01
12.07.2024 11:30:47
1.08822
1.08930
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-1.08 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:30:47
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08822
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.01
12.07.2024 06:55:44
1.08688
1.08930
0.00000
1.08200
ចំណេញ
-2.42 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 06:55:44
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08688
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08200
លក់
0.01
11.07.2024 18:23:05
1.08728
1.08930
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-2.02 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 18:23:05
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08728
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.01
11.07.2024 18:23:01
1.08729
1.08930
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-2.01 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 18:23:01
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08729
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08930
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.30 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:30:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08930
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.30 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:30:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08930
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.30 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:30:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
11.07.2024 12:11:34
1.08514
1.08930
0.00000
1.08000
ចំណេញ
-4.16 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 12:11:34
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08514
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08000
លក់
0.01
11.07.2024 12:11:30
1.08513
1.08930
0.00000
1.08000
ចំណេញ
-4.17 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 12:11:30
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08513
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08000
លក់
0.01
11.07.2024 12:11:26
1.08509
1.08930
0.00000
1.08000
ចំណេញ
-4.21 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 12:11:26
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08509
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.08000
លក់
0.01
10.07.2024 22:56:37
1.08282
1.08930
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-6.48 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2024 22:56:37
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08282
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
10.07.2024 22:56:33
1.08279
1.08930
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-6.51 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2024 22:56:33
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08279
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
10.07.2024 22:56:28
1.08280
1.08930
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-6.50 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2024 22:56:28
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08280
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.01
04.07.2024 19:25:42
1.08130
1.08930
0.00000
1.07700
ចំណេញ
-8.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 19:25:42
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07700
លក់
0.01
04.07.2024 19:25:38
1.08130
1.08930
0.00000
1.07700
ចំណេញ
-8.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 19:25:38
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07700
លក់
0.01
04.07.2024 19:25:33
1.08130
1.08930
0.00000
1.07700
ចំណេញ
-8.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 19:25:33
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07700
លក់
0.01
04.07.2024 10:52:22
1.07952
1.08930
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-9.78 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 10:52:22
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07952
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
04.07.2024 10:52:18
1.07952
1.08930
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-9.78 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 10:52:18
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07952
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
04.07.2024 10:52:14
1.07952
1.08930
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-9.78 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 10:52:14
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07952
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
03.07.2024 16:33:10
1.07843
1.08930
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-10.87 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2024 16:33:10
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07843
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.01
03.07.2024 16:33:04
1.07842
1.08930
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-10.88 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2024 16:33:04
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07842
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08930
កាត់ចំណេញ
1.07600
ចម្លង
150 284.77 USD
30.07.2023 17:18:05
39.75%
599.27%
0.00
0.00
ចំណេញ
94 257.77 USD
Unicorn-Forex
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2023 17:18:05
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
94 257.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
150 284.77 USD
កាត់ចំណេញ
0.00