د ډیمو حالت
خریداری کول
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۵۰
1.08089
1.08035
0.00000
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۵۰
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08089
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۹
1.08089
1.08035
0.00000
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۹
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08089
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۸
1.08089
1.08035
0.00000
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۸
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08089
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۴۷
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۴۷
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.08000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.08400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۴۳
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۴۳
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.08000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.08400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۳۷
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۳۷
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.08000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.08400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۳۱
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۳۱
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.08000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.08400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۰۴
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۰۴
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07700
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۰۰
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۰۰
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07700
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۷
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۷
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07700
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۲
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۵۲
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07700
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۲۸
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۲۸
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.06900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۲۲
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۲۲
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.06900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۸
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۸
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.06900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۵
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۵
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.06900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۰۵
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۰۵
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07500
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۰۲
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۶:۰۲
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07500
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۵۸
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۵۸
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07500
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۵۴
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۵۴
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07500
خریداری کول
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08035
0.00000
1.08800
ګټه
‪-4.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-4.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
1.08800
خریداری کول
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08035
0.00000
1.08800
ګټه
‪-4.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-4.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
1.08800
خریداری کول
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08035
0.00000
1.08800
ګټه
‪-4.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-4.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
1.08800
کاپی
‪142 584.69 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۳ ۱۷:۱۸:۰۵
‪39.75%‪
‪579.34%‪
0.00
0.00
ګټه
‪86 757.69 USD‬
Unicorn-Forex
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۳ ۱۷:۱۸:۰۵
ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪86 757.69 USD‬
د سوداګرۍ حجم
‪142 584.69 USD‬
ګټه ترې واخله
0.00