Chế độ demo
Bán
0.01
15.05.2024 17:27:07
1.08475
1.08503
0.00000
1.08300
Lợi nhuận
-0.28 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 17:27:07
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.08300
Bán
0.01
15.05.2024 17:27:06
1.08476
1.08503
0.00000
1.08300
Lợi nhuận
-0.27 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 17:27:06
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08476
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.08300
Bán
0.01
15.05.2024 17:27:03
1.08476
1.08503
0.00000
1.08300
Lợi nhuận
-0.27 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 17:27:03
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08476
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.08300
Bán
0.01
15.05.2024 17:27:02
1.08475
1.08503
0.00000
1.08300
Lợi nhuận
-0.28 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 17:27:02
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.08300
Bán
0.01
15.05.2024 09:54:44
1.08280
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.23 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 09:54:44
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08280
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
15.05.2024 09:54:43
1.08280
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.23 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 09:54:43
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08280
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
15.05.2024 09:54:42
1.08280
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.23 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 09:54:42
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08280
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
15.05.2024 09:54:41
1.08280
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.23 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 09:54:41
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08280
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
14.05.2024 16:17:54
1.08209
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.94 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 16:17:54
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08209
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
14.05.2024 16:17:53
1.08210
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.93 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 16:17:53
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08210
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
14.05.2024 16:17:51
1.08209
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.94 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 16:17:51
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08209
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
14.05.2024 16:17:50
1.08209
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.94 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 16:17:50
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08209
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
14.05.2024 16:17:49
1.08208
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-2.95 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 16:17:49
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08208
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
14.05.2024 16:11:34
1.08129
1.08503
0.00000
1.07900
Lợi nhuận
-3.74 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 16:11:34
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08129
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07900
Bán
0.01
14.05.2024 15:59:21
1.08025
1.08503
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-4.78 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:59:21
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08025
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
14.05.2024 15:59:20
1.08025
1.08503
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-4.78 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:59:20
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08025
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
14.05.2024 15:59:18
1.08029
1.08503
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-4.74 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:59:18
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08029
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
14.05.2024 15:59:17
1.08025
1.08503
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-4.78 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:59:17
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08025
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
14.05.2024 15:42:10
1.08035
1.08503
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-4.68 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:42:10
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08035
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
14.05.2024 15:42:09
1.08033
1.08503
0.00000
1.07800
Lợi nhuận
-4.70 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:42:09
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08033
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07800
Bán
0.01
13.05.2024 13:10:06
1.07830
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-6.73 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 13:10:06
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07830
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
13.05.2024 13:10:05
1.07830
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-6.73 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 13:10:05
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07830
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
13.05.2024 13:10:04
1.07830
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-6.73 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 13:10:04
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07830
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
13.05.2024 13:10:03
1.07830
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-6.73 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 13:10:03
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07830
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:40:03
1.07777
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-7.26 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:40:03
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07777
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:40:02
1.07777
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-7.26 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:40:02
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07777
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:40:01
1.07778
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-7.25 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:40:01
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07778
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:28:45
1.07737
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-7.66 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:28:45
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07737
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:28:43
1.07736
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-7.67 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:28:43
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07736
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:28:42
1.07735
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-7.68 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:28:42
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07735
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:05:51
1.07674
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-8.29 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:05:51
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07674
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:05:50
1.07674
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-8.29 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:05:50
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07674
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Bán
0.01
09.05.2024 17:05:49
1.07674
1.08503
0.00000
1.07600
Lợi nhuận
-8.29 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 17:05:49
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07674
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08503
Chốt lời
1.07600
Mua
0.01
21.03.2024 15:21:29
1.08988
1.08491
0.00000
1.09300
Lợi nhuận
-4.97 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 15:21:29
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08988
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08491
Chốt lời
1.09300
Mua
0.01
21.03.2024 15:21:27
1.08988
1.08491
0.00000
1.09300
Lợi nhuận
-4.97 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 15:21:27
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08988
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08491
Chốt lời
1.09300
Mua
0.01
21.03.2024 15:21:26
1.08988
1.08491
0.00000
1.09300
Lợi nhuận
-4.97 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 15:21:26
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08988
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08491
Chốt lời
1.09300
Mua
0.01
21.03.2024 11:52:31
1.09130
1.08491
0.00000
1.09300
Lợi nhuận
-6.39 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 11:52:31
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.09130
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08491
Chốt lời
1.09300
Mua
0.01
21.03.2024 11:52:30
1.09126
1.08491
0.00000
1.09300
Lợi nhuận
-6.35 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 11:52:30
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.09126
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08491
Chốt lời
1.09300
Mua
0.01
21.03.2024 10:16:54
1.09185
1.08491
0.00000
1.09300
Lợi nhuận
-6.94 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 10:16:54
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.09185
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08491
Chốt lời
1.09300
Mua
0.01
21.03.2024 10:16:54
1.09185
1.08491
0.00000
1.09300
Lợi nhuận
-6.94 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 10:16:54
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.09185
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08491
Chốt lời
1.09300
Sao chép
83 407.20 USD
07.08.2023 05:39:55
30.55%
590.19%
0.00
0.00
Lợi nhuận
42 037.27 USD
Supper-Safe
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2023 05:39:55
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
42 037.27 USD
Khối lượng giao dịch
83 407.20 USD
Chốt lời
0.00