د ډیمو حالت
خریداری کول
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۲
1.08089
1.08035
0.00000
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۲
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08089
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۲
1.08090
1.08035
0.00000
0.00000
ګټه
‪-0.55 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۲
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08090
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-0.55 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۰
1.08089
1.08035
0.00000
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۲:۴۰
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08089
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-0.54 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۲۴
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۲۴
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.08000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.08400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۱۸
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۱۸
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.08000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.08400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۱۲
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۱۲
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.08000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.08400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۵۴
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۰۴:۵۴
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.08000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.08400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۴۸
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۴۸
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07700
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۴۴
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۴۴
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07700
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۴۰
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۴۰
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07700
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۳۲
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۳۲
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07700
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۰
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۱۰
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.06900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۰۸
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۰۸
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.06900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۰۴
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۰۴
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.06900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۰۱
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۱:۰۱
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.06900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07400
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۴۹
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۴۹
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07500
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۴۴
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۴۴
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07500
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۳۶
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۳۶
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07500
اخستل په
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۳۲
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۳۲
ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.07000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪0.00 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08103
ګټه ترې واخله
1.07500
خریداری کول
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08035
0.00000
1.08800
ګټه
‪-4.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-4.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
1.08800
خریداری کول
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08035
0.00000
1.08800
ګټه
‪-4.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-4.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
1.08800
خریداری کول
0.01
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
1.08500
1.08035
0.00000
1.08800
ګټه
‪-4.65 USD‬
EURUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
‪-4.65 USD‬
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.08035
ګټه ترې واخله
1.08800
کاپی
‪88 800.30 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۳ ۰۵:۳۹:۵۵
‪30.55%‪
‪672.24%‪
0.00
0.00
ګټه
‪46 930.37 USD‬
Supper-Safe
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۳ ۰۵:۳۹:۵۵
ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
‪46 930.37 USD‬
د سوداګرۍ حجم
‪88 800.30 USD‬
ګټه ترې واخله
0.00