Демо горим
Авах
0.01
13.06.2024 06:02:42
1.08089
1.08077
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.12 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
13.06.2024 06:02:42
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08089
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.12 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08077
Take profit
0.00000
Авах
0.01
13.06.2024 06:02:42
1.08090
1.08077
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.13 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
13.06.2024 06:02:42
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08090
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.13 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08077
Take profit
0.00000
Авах
0.01
13.06.2024 06:02:40
1.08089
1.08077
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.12 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
13.06.2024 06:02:40
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08089
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.12 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08077
Take profit
0.00000
-д авах
0.01
12.06.2024 19:05:24
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 19:05:24
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.08000
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.08400
-д авах
0.01
12.06.2024 19:05:18
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 19:05:18
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.08000
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.08400
-д авах
0.01
12.06.2024 19:05:12
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 19:05:12
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.08000
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.08400
-д авах
0.01
12.06.2024 19:04:54
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 19:04:54
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.08000
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.08400
-д авах
0.01
12.06.2024 11:11:48
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 11:11:48
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.07300
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07700
-д авах
0.01
12.06.2024 11:11:44
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 11:11:44
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.07300
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07700
-д авах
0.01
12.06.2024 11:11:40
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 11:11:40
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.07300
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07700
-д авах
0.01
12.06.2024 11:11:32
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 11:11:32
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.07300
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07700
-д авах
0.01
12.06.2024 10:01:10
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 10:01:10
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.06900
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07400
-д авах
0.01
12.06.2024 10:01:08
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 10:01:08
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.06900
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07400
-д авах
0.01
12.06.2024 10:01:04
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 10:01:04
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.06900
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07400
-д авах
0.01
12.06.2024 10:01:01
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 10:01:01
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.06900
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07400
-д авах
0.01
12.06.2024 09:55:49
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 09:55:49
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.07000
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07500
-д авах
0.01
12.06.2024 09:55:44
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 09:55:44
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.07000
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07500
-д авах
0.01
12.06.2024 09:55:36
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 09:55:36
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.07000
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07500
-д авах
0.01
12.06.2024 09:55:32
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.06.2024 09:55:32
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.07000
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08103
Take profit
1.07500
Авах
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.08077
0.00000
1.08800
Ашиг
-4.23 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:30:50
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08500
Stop loss
0.00000
Ашиг
-4.23 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08077
Take profit
1.08800
Авах
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.08077
0.00000
1.08800
Ашиг
-4.23 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:30:50
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08500
Stop loss
0.00000
Ашиг
-4.23 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08077
Take profit
1.08800
Авах
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.08077
0.00000
1.08800
Ашиг
-4.23 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:30:50
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08500
Stop loss
0.00000
Ашиг
-4.23 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08077
Take profit
1.08800
Копи
88 800.30 USD
07.08.2023 05:39:55
30.55%
672.47%
0.00
0.00
Ашиг
46 930.37 USD
Supper-Safe
Нээх огноо цаг
07.08.2023 05:39:55
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
46 930.37 USD
Арилжааны хэмжээ
88 800.30 USD
Take profit
0.00