ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၄:၄၄:၅၃
1.08931
1.08939
0.00000
1.08800
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၄:၄၄:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၄:၄၄:၅၁
1.08930
1.08939
0.00000
1.08800
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၄:၄၄:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08930
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၄:၄၄:၄၉
1.08930
1.08939
0.00000
1.08800
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၄:၄၄:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08930
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
မှာရောင်းချ
0.01
၁၇.၀၇.၂၀၂၄ ၀၀:၂၂:၀၅
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၄ ၀၀:၂၂:၀၅
အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08887
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09100
မှာရောင်းချ
0.01
၁၇.၀၇.၂၀၂၄ ၀၀:၂၂:၀၀
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၄ ၀၀:၂၂:၀၀
အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08887
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09100
မှာရောင်းချ
0.01
၁၇.၀၇.၂၀၂၄ ၀၀:၂၁:၅၅
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၄ ၀၀:၂၁:၅၅
အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08887
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09100
မှာရောင်းချ
0.01
၁၇.၀၇.၂၀၂၄ ၀၀:၂၁:၅၀
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၄ ၀၀:၂၁:၅၀
အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08887
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09100
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၃:၀၂
1.08825
1.08939
0.00000
1.08400
အမြတ်
-1.14 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၃:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08825
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၅၆
1.08822
1.08939
0.00000
1.08400
အမြတ်
-1.17 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08822
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၅၀
1.08822
1.08939
0.00000
1.08400
အမြတ်
-1.17 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08822
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၄၅
1.08822
1.08939
0.00000
1.08400
အမြတ်
-1.17 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08822
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၃၉
1.08822
1.08939
0.00000
1.08400
အမြတ်
-1.17 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၂:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08822
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၆:၅၅:၃၀
1.08688
1.08939
0.00000
1.08200
အမြတ်
-2.51 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၀၆:၅၅:၃၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08688
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08200
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၂၃:၁၈
1.08730
1.08939
0.00000
1.08300
အမြတ်
-2.09 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၂၃:၁၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08730
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08300
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၂၃:၁၄
1.08729
1.08939
0.00000
1.08300
အမြတ်
-2.10 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၂၃:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08729
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08300
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
1.08600
1.08939
0.00000
1.08200
အမြတ်
-3.39 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08200
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
1.08600
1.08939
0.00000
1.08200
အမြတ်
-3.39 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08200
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
1.08600
1.08939
0.00000
1.08200
အမြတ်
-3.39 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08200
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၂:၀၉
1.08517
1.08939
0.00000
1.08000
အမြတ်
-4.22 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၂:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၂:၀၆
1.08517
1.08939
0.00000
1.08000
အမြတ်
-4.22 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၂:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၂:၀၂
1.08517
1.08939
0.00000
1.08000
အမြတ်
-4.22 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၂:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၆:၅၂
1.08281
1.08939
0.00000
1.07800
အမြတ်
-6.58 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၆:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08281
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07800
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၆:၄၈
1.08282
1.08939
0.00000
1.07800
အမြတ်
-6.57 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၆:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08282
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07800
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၆:၄၄
1.08282
1.08939
0.00000
1.07800
အမြတ်
-6.57 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၆:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08282
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07800
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၄
1.08128
1.08939
0.00000
1.07700
အမြတ်
-8.11 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၀
1.08128
1.08939
0.00000
1.07700
အမြတ်
-8.11 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၄:၅၆
1.08127
1.08939
0.00000
1.07700
အမြတ်
-8.12 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၄:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08127
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၅၂:၄၀
1.07934
1.08939
0.00000
1.07600
အမြတ်
-10.05 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၅၂:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07934
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၅၂:၃၆
1.07934
1.08939
0.00000
1.07600
အမြတ်
-10.05 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၅၂:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07934
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၅၂:၃၂
1.07940
1.08939
0.00000
1.07600
အမြတ်
-9.99 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၅၂:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07940
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၃၉
1.07845
1.08939
0.00000
1.07600
အမြတ်
-10.94 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07845
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၃၃
1.07846
1.08939
0.00000
1.07600
အမြတ်
-10.93 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07846
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၂၈
1.07843
1.08939
0.00000
1.07600
အမြတ်
-10.96 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၃:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07843
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08939
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ကူးယူခြင်း
92 331.95 USD
၀၇.၀၈.၂၀၂၃ ၀၅:၃၉:၅၅
30.55%
694.80%
0.00
0.00
အမြတ်
50 073.42 USD
Supper-Safe
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၃ ၀၅:၃၉:၅၅
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
50 073.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
92 331.95 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00