حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۲:۴۶
1.08380
1.08389
0.00000
1.08700
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۲:۴۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08380
Stop loss
0.00000
سود
‪0.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.08700
خرید
0.01
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۲:۴۵
1.08379
1.08389
0.00000
1.08700
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۲:۴۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08379
Stop loss
0.00000
سود
‪0.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.08700
خرید
0.01
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۲:۴۳
1.08380
1.08389
0.00000
1.08700
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۲:۴۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08380
Stop loss
0.00000
سود
‪0.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.08700
خرید
0.01
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۲:۴۲
1.08380
1.08389
0.00000
1.08700
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۲:۴۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08380
Stop loss
0.00000
سود
‪0.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.08700
خرید
0.01
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۸:۵۳
1.08572
1.08389
0.00000
1.08800
سود
‪-1.83 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۸:۵۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08572
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.08800
خرید
0.01
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۸:۵۲
1.08572
1.08389
0.00000
1.08800
سود
‪-1.83 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۸:۵۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08572
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.08800
خرید
0.01
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۸:۵۱
1.08572
1.08389
0.00000
1.08800
سود
‪-1.83 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۸:۵۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08572
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.08800
خرید
0.01
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۸:۵۰
1.08572
1.08389
0.00000
1.08800
سود
‪-1.83 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۸:۵۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08572
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.08800
فروش
0.01
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۴۴
1.08280
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.21 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۴۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08280
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۴۳
1.08280
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.21 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۴۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08280
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۴۲
1.08280
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.21 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۴۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08280
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۴۱
1.08280
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.21 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۴:۴۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08280
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۵۴
1.08209
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.92 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۵۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08209
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۵۳
1.08210
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.91 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۵۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08210
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.91 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۵۱
1.08209
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.92 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۵۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08209
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۵۰
1.08209
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.92 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۵۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08209
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۴۹
1.08208
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-1.93 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۴۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08208
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۳۴
1.08129
1.08401
0.00000
1.07900
سود
‪-2.72 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۳۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08129
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07900
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۹:۲۱
1.08025
1.08401
0.00000
1.07800
سود
‪-3.76 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۹:۲۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08025
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07800
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۹:۲۰
1.08025
1.08401
0.00000
1.07800
سود
‪-3.76 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۹:۲۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08025
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07800
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۹:۱۸
1.08029
1.08401
0.00000
1.07800
سود
‪-3.72 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۹:۱۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08029
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07800
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۹:۱۷
1.08025
1.08401
0.00000
1.07800
سود
‪-3.76 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۹:۱۷
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08025
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07800
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۲:۱۰
1.08035
1.08401
0.00000
1.07800
سود
‪-3.66 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۲:۱۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08035
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07800
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۲:۰۹
1.08033
1.08401
0.00000
1.07800
سود
‪-3.68 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۲:۰۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08033
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.68 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07800
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۶
1.07830
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-5.71 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۶
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07830
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۵
1.07830
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-5.71 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07830
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۴
1.07830
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-5.71 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07830
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۳
1.07830
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-5.71 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۰۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07830
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۳
1.07777
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-6.24 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07777
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۲
1.07777
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-6.24 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07777
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۱
1.07778
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-6.23 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۰۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07778
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۸:۴۵
1.07737
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-6.64 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۸:۴۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07737
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.64 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۸:۴۳
1.07736
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-6.65 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۸:۴۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07736
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۸:۴۲
1.07735
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-6.66 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۸:۴۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07735
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۱
1.07674
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-7.27 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07674
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۰
1.07674
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-7.27 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07674
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
فروش
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۴۹
1.07674
1.08401
0.00000
1.07600
سود
‪-7.27 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۴۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07674
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08401
Take profit
1.07600
خرید
0.01
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۲۹
1.08988
1.08389
0.00000
1.09300
سود
‪-5.99 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۲۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08988
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.09300
خرید
0.01
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۲۷
1.08988
1.08389
0.00000
1.09300
سود
‪-5.99 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۲۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08988
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.09300
خرید
0.01
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۲۶
1.08988
1.08389
0.00000
1.09300
سود
‪-5.99 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۱:۲۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08988
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.09300
خرید
0.01
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۵۲:۳۱
1.09130
1.08389
0.00000
1.09300
سود
‪-7.41 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۵۲:۳۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.09130
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.09300
خرید
0.01
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۵۲:۳۰
1.09126
1.08389
0.00000
1.09300
سود
‪-7.37 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۵۲:۳۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.09126
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.09300
خرید
0.01
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۱۶:۵۴
1.09185
1.08389
0.00000
1.09300
سود
‪-7.96 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۱۶:۵۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.09185
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.09300
خرید
0.01
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۱۶:۵۴
1.09185
1.08389
0.00000
1.09300
سود
‪-7.96 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۱۶:۵۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.09185
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.08389
Take profit
1.09300
کپی
‪83 470.27 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۳ ۰۵:۳۹:۵۵
‪30.55%‪
‪595.48%‪
0.00
0.00
سود
‪42 100.34 USD‬
Supper-Safe
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۳ ۰۵:۳۹:۵۵
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪42 100.34 USD‬
حجم معامله
‪83 470.27 USD‬
Take profit
0.00